วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2558
ThaiLISlogo Search COJ LIB Discovery Service:

Keyword Title Author
Hot & New
>ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเปิดบริการสายด่วนวิชาการ
การให้บริการสายด่วนวิชาการ (Judicial Legal Talk) ตามที่ประธานศาลฎีกา (นายวีระพล ตั้งสุวรรณ) ได้มีนโยบายประธานศาลฎีกา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ ด้านการพัฒนาบุคลากร หัวข้อที่ ๓.๒ ปรับปรุงโครงสร้างระบบงานวิจัย การพัฒนาบุคลากร และหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการสร้างองค์ความรู้และเสริมสร้างประสิทธิภาพของข้าราชการตุลาการและบุคลากรในศาลยุติธรรมในการปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ และในการแปลงนโยบายดังกล่าวมาปฏิบัติ
http://www.isd.coj.go.th/info.php?info=sub_menu&cid=8&pm=3
[2015-11-26 09:20:35]


>ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมร่วมกับร้านหนังสือคิโนะคูนิยะ
แนะนำฐานข้อมูลวารสารออนไลน์ของสำนักพิมพ์ Cengage ได้แก่ 1. Academic Onefile (สหสาขาวิชา) 2. LegalTrac 3. Criminal Justice Callection 4. Military and Intelligence Database 5. War and Terrorism Collection
ทดลองใช้ตั้งแต่ 3 - 30 พ.ย. 2558 สามารถเข้าใช้บริการได้ที่ Link : http://infotrac.galegroup.com/itweb/gvrlasia54?id=thkpi http://infotrac.galegroup.com/itweb/gvrlasia54?id=thkpi
[2015-11-17 01:51:23]


::Quick Search::
เลือก
คำค้น


สถิติการเข้าใช้บริการ