โครงสร้างองค์กร

 

 1)

2) ภารกิจ

ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม มีผู้อํานวยการศูนย์เป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการในฐานะหัวหน้าส่วนราชการที่เป็นกอง ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมมีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

 (ก) จัดทําข้อเสนอนโยบายและแผนการให้บริการสารสนเทศทางกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม

 (ข) ให้บริการสารสนเทศทางกฎหมายและวิชาการของศาลยุติธรรม

 (ค) สนับสนุนการจัดหาทรัพยากรสารนิเทศทางกฎหมายและวิชาการของศาลยุติธรรม

 (ง) ดําเนินการเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ศาลไทยและจดหมายเหตุ

 (จ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

หมายเหตุ

1) คำสั่งสำนักงานศาลยุติธรรม ที่ 187/2544 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประสานการวางระบบงานของสำนักงานศาลยุติธรรม

2) ประกาศคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในและกําหนดอํานาจหน้าที่ของส่วนราชการในสังกัดสํานักงานศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๙

 

ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ที่อยู่ : อาคารศาลอาญา ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2541 2264, 0 2541 2376, 0 2513 8334
โทรสาร : 0 2541 2264, 0 2512 8445, 0 2541 2376
อีเมล์ : libservice@coj.go.th