จำนวนทั้งหมด 17 บทความ
ชื่อบทความ
วันที่
สรุปการบรรยาย เรื่อง การเรียนรู้ภาษาผ่านภาพยนต์และเพลง
25 พฤษภาคม 2563
กลองวินิจฉัยเภรี
31 มกราคม 2563
Social Mediaเสรีภาพออนไลน์บนโลกดิจิทัลในมุมมองของนักกฎหมาย
24 กันยายน 2562
ขอบเขตหน้าที่การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของศาลและหน่วยงานธุรการของศาล วิทยากรโดย นายสมชัย วัฒนการุณ ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด
1 สิงหาคม 2562
กิจกรรมภายใต้โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Learning) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
30 กรกฎาคม 2562
Cyber Security Awareness การสร้างความตระหนักเรื่องความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ สำหรับเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม
23 มกราคม 2562
ฏีกาฏีแก
4 ธันวาคม 2561
Go Beyond Your Comfort Zone กับดักอันตราย ทำลายศักยภาพ
8 พฤศจิกายน 2561
ห้องสมุดกฎหมายกับบริบทของสังคมที่เปลี่ยนแปลง
26 กันยายน 2561
เพลินพิศ พิพิธภัณฑ์ศาลไทย ความทรงจำในมุมมองใหม่
21 กันยายน 2561
  
 
ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ที่อยู่ : อาคารศาลอาญา ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2541 2264, 0 2541 2376, 0 2513 8334
โทรสาร : 0 2541 2264, 0 2512 8445, 0 2541 2376
อีเมล์ : libservice@coj.go.th