เพลินพิศ พิพิธภัณฑ์ศาลไทย ความทรงจำในมุมมองใหม่
กลุ่มงานพิพิธภัณฑ์และเอกสารจดหมายเหตุ ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม,ประวัติศาสตร์,21 ก.ย. 2561 / 15:54 น.

สรุปการประชุมทางวิชาการเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุดในกระบวนการยุติธรรม

“เพลินพิศ พิพิธภัณฑ์ศาลไทย ความทรงจำในมุมมองใหม่” โดย นายบวรศักดิ์ ทวิพัฒน์ เลขาธิการสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม 

วันที่ 17 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 12 อาคารศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ

เอกสารแนบ

รายการอ้างอิง

กลุ่มงานพิพิธภัณฑ์และเอกสารจดหมายเหตุ ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม. (2018). เพลินพิศ พิพิธภัณฑ์ศาลไทย ความทรงจำในมุมมองใหม่.
       ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
กลุ่มงานพิพิธภัณฑ์และเอกสารจดหมายเหตุ ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม. 2018. "เพลินพิศ พิพิธภัณฑ์ศาลไทย ความทรงจำในมุมมองใหม่".
       ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
กลุ่มงานพิพิธภัณฑ์และเอกสารจดหมายเหตุ ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม. "เพลินพิศ พิพิธภัณฑ์ศาลไทย ความทรงจำในมุมมองใหม่".
       ไม่ระบุ: ไม่ระบุ, 2018. Print.
 
ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ที่อยู่ : อาคารศาลอาญา ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2541 2264, 0 2541 2376, 0 2513 8334
โทรสาร : 0 2541 2264, 0 2512 8445, 0 2541 2376
อีเมล์ : libservice@coj.go.th