ห้องสมุดกฎหมายกับบริบทของสังคมที่เปลี่ยนแปลง
กลุ่มงานพัฒนาสารสนเทศ ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม,การบริหารองค์กร,26 ก.ย. 2561 / 16:28 น.

เอกสารแนบ

รายการอ้างอิง

กลุ่มงานพัฒนาสารสนเทศ ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม. (2018). ห้องสมุดกฎหมายกับบริบทของสังคมที่เปลี่ยนแปลง.
       ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
กลุ่มงานพัฒนาสารสนเทศ ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม. 2018. "ห้องสมุดกฎหมายกับบริบทของสังคมที่เปลี่ยนแปลง".
       ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
กลุ่มงานพัฒนาสารสนเทศ ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม. "ห้องสมุดกฎหมายกับบริบทของสังคมที่เปลี่ยนแปลง".
       ไม่ระบุ: ไม่ระบุ, 2018. Print.
 
ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ที่อยู่ : อาคารศาลอาญา ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2541 2264, 0 2541 2376, 0 2513 8334
โทรสาร : 0 2541 2264, 0 2512 8445, 0 2541 2376
อีเมล์ : libservice@coj.go.th