Cyber Security Awareness การสร้างความตระหนักเรื่องความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ สำหรับเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม
ปิยะพล สุวิมล (ระพีพันธ์ สรุป),เทคโนโลยี,23 ม.ค. 2562 / 09:07 น.

รายการอ้างอิง

ปิยะพล สุวิมล (ระพีพันธ์ สรุป). (2019). Cyber Security Awareness การสร้างความตระหนักเรื่องความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ สำหรับเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม.
       ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
ปิยะพล สุวิมล (ระพีพันธ์ สรุป). 2019. " Cyber Security Awareness การสร้างความตระหนักเรื่องความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ สำหรับเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม".
       ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
ปิยะพล สุวิมล (ระพีพันธ์ สรุป). " Cyber Security Awareness การสร้างความตระหนักเรื่องความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ สำหรับเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม".
       ไม่ระบุ: ไม่ระบุ, 2019. Print.
 
ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ที่อยู่ : อาคารศาลอาญา ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2541 2264, 0 2541 2376, 0 2513 8334
โทรสาร : 0 2541 2264, 0 2512 8445, 0 2541 2376
อีเมล์ : libservice@coj.go.th