ขอบเขตหน้าที่การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของศาลและหน่วยงานธุรการของศาล วิทยากรโดย นายสมชัย วัฒนการุณ ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด
ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม,กฏหมาย,1 ส.ค. 2562 / 15:04 น.

 

เอกสารแนบ

รายการอ้างอิง

ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม. (2019). ขอบเขตหน้าที่การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของศาลและหน่วยงานธุรการของศาล วิทยากรโดย นายสมชัย วัฒนการุณ ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด .
       ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม. 2019. "ขอบเขตหน้าที่การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของศาลและหน่วยงานธุรการของศาล วิทยากรโดย นายสมชัย วัฒนการุณ ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด ".
       ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม. "ขอบเขตหน้าที่การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของศาลและหน่วยงานธุรการของศาล วิทยากรโดย นายสมชัย วัฒนการุณ ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด ".
       ไม่ระบุ: ไม่ระบุ, 2019. Print.
 
ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ที่อยู่ : อาคารศาลอาญา ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2541 2264, 0 2541 2376, 0 2513 8334
โทรสาร : 0 2541 2264, 0 2512 8445, 0 2541 2376
อีเมล์ : libservice@coj.go.th