สรุปการบรรยาย เรื่อง การเรียนรู้ภาษาผ่านภาพยนต์และเพลง
ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม,การเรียนรู้ด้วยตนเอง,25 พ.ค. 2563 / 15:15 น.

รายการอ้างอิง

ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม. (2020). สรุปการบรรยาย เรื่อง การเรียนรู้ภาษาผ่านภาพยนต์และเพลง.
       ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม. 2020. "สรุปการบรรยาย เรื่อง การเรียนรู้ภาษาผ่านภาพยนต์และเพลง".
       ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม. "สรุปการบรรยาย เรื่อง การเรียนรู้ภาษาผ่านภาพยนต์และเพลง".
       ไม่ระบุ: ไม่ระบุ, 2020. Print.
 
ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ที่อยู่ : อาคารศาลอาญา ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2541 2264, 0 2541 2376, 0 2513 8334
โทรสาร : 0 2541 2264, 0 2512 8445, 0 2541 2376
อีเมล์ : libservice@coj.go.th