กฎหมายใหม่ประจำเดือน ปี
กฎหมายใหม่ประจำเดือน เมษายน 2561
 • พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561
  •   ปี : 2561
  •   ประกาศใช้เมื่อ : 19 เม.ย. 2561
  • แฟ้ม : ว72
  •   ไฟล์ :
 • พระราชบัญญัติการกลับเป็นผู้ประกันตน พ.ศ. 2561
  •   ปี : 2561
  •   ประกาศใช้เมื่อ : 19 เม.ย. 2561
  • แฟ้ม : ก157
  •   ไฟล์ :
 • กฎกระทรวง : กฎกระทรวง ฉบับที่ 337 (พ.ศ. 2561) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 20 เม.ย. 2561   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ป39
 • กฎกระทรวง : กฎกระทรวง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียม ลดอัตราค่าธรรมเนียม และยกเว้นค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน การขอตรวจเอกสาร การขอสำเนาเอกสารพร้อมคำรับรอง และค่าธรรมเนียมอื่นที่เกี่ยวกับ ห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัด พ.ศ. 2561
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 20 เม.ย. 2561   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ป2
 • ระเบียบ : ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเพื่อการพัฒนาการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการบริหารจัดการกองทุน และการใช้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินของกองทุน พ.ศ. 2561
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 20 เม.ย. 2561   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ป57
 • พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติม : พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ ขนาดย่อม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 19 เม.ย. 2561   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ส47
 • พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติม : พระราชบัญญัติ ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 19 เม.ย. 2561   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ส10
 • กฎกระทรวง : กฎกระทรวง การขอและการออกใบอนุญาตจัดตั้งสนามบิน พ.ศ. 2561
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 18 เม.ย. 2561   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ก16
 • กฎกระทรวง : กฎกระทรวง ฉบับที่ 335 (พ.ศ. 2561) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 10 เม.ย. 2561   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ป39
 • ประกาศ : ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การประกาศแผนการปฏิรูปประเทศ
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 6 เม.ย. 2561   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ส79
 • ประกาศ : ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การประกาศแผนการปฏิรูปประเทศ
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 6 เม.ย. 2561   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ส79
 • ประกาศ : ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การประกาศแผนการปฏิรูปประเทศ
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 6 เม.ย. 2561   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ส79
 • ประกาศ : ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การประกาศแผนการปฏิรูปประเทศ
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 6 เม.ย. 2561   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ส79
 • ประกาศ : ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การประกาศแผนการปฏิรูปประเทศ
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 6 เม.ย. 2561   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ส79
 • ประกาศ : ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การประกาศแผนการปฏิรูปประเทศ
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 6 เม.ย. 2561   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ส79
 • กฎกระทรวง : กฎกระทรวง กำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ออกแบบ ผู้ควบคุมงาน ผู้ดำเนินการ ผู้ครอบครองอาคาร และเจ้าของอาคาร พ.ศ. 2561
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 5 เม.ย. 2561   
  • ไฟล์ :   
 • กฎกระทรวง : กฎกระทรวง ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2561) ออกตามความในพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 5 เม.ย. 2561   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ย3
 • กฎกระทรวง : กฎกระทรวง กำหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ราคาสิบบาท ห้าบาท สองบาท หนึ่งบาท ห้าสิบสตางค์ ยี่สิบห้าสตางค์ สิบสตางค์ ห้าสตางค์ และหนึ่งสตางค์ พ.ศ. 2561
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 4 เม.ย. 2561   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ง2
 • กฎกระทรวง : กฎกระทรวง ยกเลิกการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมคำขออนุญาตเพื่อกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีก ตามมาตรา 39 วรรคสอง สำหรับคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ซึ่งเข้ามาเพื่อทำงาน ในราชอาณาจักรตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการจ้างแรงงาน หรือได้รับอนุญ
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 4 เม.ย. 2561   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ค1
 • ระเบียบ : ระเบียบผู้ตรวจการแผ่นดิน ว่าด้วยเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. 2561
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 4 เม.ย. 2561   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ป54
 • ระเบียบ : ระเบียบ ก.บ.ศป. ว่าด้วยเบี้ยประชุมกรรมการและอนุกรรมการ พ.ศ. 2561
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 4 เม.ย. 2561   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : จ38
 • กฎกระทรวง : กฎกระทรวง ฉบับที่ 46 (พ.ศ. 2561) ออกตามความในพระราชบัญญัติธนาคารออมสิน พ.ศ. 2489 ว่าด้วยการรับฝากเงินออมสิน
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 2 เม.ย. 2561   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ธ4
 • กฎกระทรวง : กฎกระทรวง ฉบับที่ 336 (พ.ศ. 2561) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 2 เม.ย. 2561   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ป39
 • กฎกระทรวง : กฎกระทรวง คุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 2 เม.ย. 2561   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ค64
 • ประกาศ : ประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 2 เม.ย. 2561   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ร7
 • ประกาศ : ประกาศคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม เรื่อง การจัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง และจัดตำแหน่งข้าราชการศาลยุติธรรม เข้าประเภทตำแหน่ง สายงาน และระดับตำแหน่งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง (ฉบับที่ 6)
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 2 เม.ย. 2561   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ร38
กฎหมายใหม่ประจำเดือน มีนาคม 2561
 • พระราชบัญญัตินโยบายการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. 2561
  •   ปี : 2561
  •   ประกาศใช้เมื่อ : 27 มี.ค. 2561
  • แฟ้ม : น7
  •   ไฟล์ :
 • กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561
  •   ปี : 2561
  •   ประกาศใช้เมื่อ : 2 มี.ค. 2561
  • แฟ้ม : ป69
  •   ไฟล์ :
 • พระราชบัญญัติ การบริหารการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่กระทำผิด พ.ศ. 2561
  •   ปี : 2561
  •   ประกาศใช้เมื่อ : 2 มี.ค. 2561
  • แฟ้ม : ก156
  •   ไฟล์ :
 • กฎกระทรวง : กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 28 มี.ค. 2561   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ป29
 • กฎกระทรวง : กฎกระทรวง แบบบัตรประจำตัวเจ้าพนักงานทางหลวง สำหรับทางหลวงชนบท พ.ศ. 2561
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 28 มี.ค. 2561   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ท8
 • กฎกระทรวง : กฎกระทรวง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่จังหวัดตาก พ.ศ. 2561
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 28 มี.ค. 2561   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ค23
 • กฎกระทรวง : กฎกระทรวง กำหนดอัตราเงินสมทบที่รัฐบาลจ่ายเข้ากองทุนประกันสังคม สำหรับบุคคลซึ่งสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตน พ.ศ. 2561
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 28 มี.ค. 2561   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ป44
 • พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติม : พระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 27 มี.ค. 2561   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ก109
 • พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติม : พระราชบัญญัติเงินคงคลัง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2561
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 27 มี.ค. 2561   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ง1
 • พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติม : พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481 พ.ศ. 2561
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 27 มี.ค. 2561   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ร23
 • พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติม : พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของ คนต่างด้าว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 27 มี.ค. 2561   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ก151
 • พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติม : พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 พ.ศ. 2561
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 27 มี.ค. 2561   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ค1
 • พระราชกฤษฎีกา : พระราชกฤษฎีกากำหนดจำนวน เขตอำนาจ และวันเปิดทำการของศาลแขวง ในจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2561
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 27 มี.ค. 2561   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : จ5
 • พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติม : พระราชกฤษฎีกาการได้รับเงินประจำตำแหน่งของ ข้าราชการทหาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 27 มี.ค. 2561   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ร5
 • พระราชกฤษฎีกา : พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 654) พ.ศ. 2561
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 27 มี.ค. 2561   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ป39
 • พระราชกฤษฎีกา : พระราชกฤษฎีกากำหนดคุณสมบัติของบุคคล ซึ่งอาจสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตน พ.ศ. 2561
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 27 มี.ค. 2561   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ป44
 • พระราชกฤษฎีกา : พระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์และอัตรา การจ่ายเงินสมทบ ประเภทของประโยชน์ทดแทน ตลอดจนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขแห่งสิทธิในการรับ ประโยชน์ทดแทนของบุคคลซึ่งสมัครเป็นผู้ประกันตน พ.ศ. 2561
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 27 มี.ค. 2561   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ป44
 • ระเบียบ : ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยการกำหนด คุณสมบัติ วิธีการสรรหา และการคัดเลือกเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2561
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 22 มี.ค. 2561   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ป68
 • ระเบียบ : ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วย เงินค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2561
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 22 มี.ค. 2561   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ป68
 • ประกาศ : ประกาศคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม เรื่อง เปลี่ยนแปลงสถานที่ตั้งของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 22 มี.ค. 2561   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : พ2
 • ประกาศ : ประกาศคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม เรื่อง เปลี่ยนแปลงสถานที่ตั้งของศาลแรงงานภาค 2 (สาขาระยอง)
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 22 มี.ค. 2561   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : พ2
 • กฎ : กฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2561
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 16 มี.ค. 2561   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ร18
 • กฎกระทรวง : กฎกระทรวง การคัดเลือกกรรมการการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2561
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 16 มี.ค. 2561   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ก85
 • กฎกระทรวง : กฎกระทรวง กำหนดค่าธรรมเนียมใบอนุญาตใช้เรือและยกเว้นค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตใช้เรือ สำหรับเรือที่ใช้ทำการประมงพาณิชย์ พ.ศ. 2561
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 14 มี.ค. 2561   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ก15
 • ข้อกำหนด : ข้อกำหนดทางจริยธรรม ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2561
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 14 มี.ค. 2561   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ป68
 • ประกาศ : ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง วิธีรายงานทะเบียนสมาชิกพรรคการเมือง ที่ประสงค์ยืนยันการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองต่อไป
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 12 มี.ค. 2561   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ป48
 • กฎ : กฎ ก.พ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดประเภทตำแหน่งและระดับตำแหน่ง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2561
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 9 มี.ค. 2561   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ร10
 • กฎ : กฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2561
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 9 มี.ค. 2561   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ร10
 • กฎกระทรวง : กฎกระทรวง กำหนดค่าบริการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรสำหรับมาตรฐานบังคับ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 9 มี.ค. 2561   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ม34
 • กฎกระทรวง : กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การขอและการได้รับสิทธิเป็นผู้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิต พ.ศ. 2561
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 9 มี.ค. 2561   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ป38
 • กฎกระทรวง : กฎกระทรวง การนำส่งค่าภาคหลวงสำหรับผู้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิต พ.ศ. 2561
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 9 มี.ค. 2561   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ป38
 • กฎกระทรวง : กฎกระทรวง กำหนดค่าธรรมเนียมสำหรับ สัมปทาน สัญญาแบ่งปันผลผลิต และสัญญาจ้างบริการ พ.ศ. 2561
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 9 มี.ค. 2561   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ป38
 • กฎกระทรวง : กฎกระทรวง กำหนดแบบสัญญาแบ่งปันผลผลิต พ.ศ. 2561
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 9 มี.ค. 2561   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ป38
 • ระเบียบ : ระเบียบคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์การแต่งตั้ง การเลื่อนตำแหน่ง การโยกย้ายแต่งตั้ง และการเลื่อนเงินเดือน และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการตุลาการ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2561
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 9 มี.ค. 2561   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ร7
 • ระเบียบ : ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าเดินทางของพยานซึ่งมาให้ความเห็นหรือถ้อยคำ พ.ศ. 2561
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 9 มี.ค. 2561   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ป68
 • ระเบียบ : ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ว่าด้วยการจ่ายค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในฐานะองค์กรกลางบริหารงานบุคคล และคณะอนุกรรมการข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2561
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 9 มี.ค. 2561   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ป68
 • ระเบียบ : ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้ง และการปฏิบัติหน้าที่ของคณะอนุกรรมการ พ.ศ. 2561
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 9 มี.ค. 2561   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ป68
 • ระเบียบ : ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ว่าด้วยการประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2561
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 9 มี.ค. 2561   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ป68
 • ระเบียบ : ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยการจ้างและ การแต่งตั้งบุคคลเพื่อเป็นผู้ชำนาญการประจำคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เลขานุการและ ผู้ช่วยเลขานุการประจำประธานกรรมการและกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2561
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 9 มี.ค. 2561   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ป68
 • ระเบียบ : ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้ง และการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2561
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 9 มี.ค. 2561   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ป68
 • ประกาศ : ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดประเภท ตำแหน่งและระดับตำแหน่งพนักงานประจำของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 9 มี.ค. 2561   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ป49
 • กฎกระทรวง : กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2561
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 7 มี.ค. 2561   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ป29
 • ระเบียบ : ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม ว่าด้วยการจ่ายค่าพาหนะ ค่าป่วยการ และค่าเช่าที่พักแก่พยานซึ่งมาศาลตามหมายเรียกในคดีอาญา พ.ศ. 2561
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 7 มี.ค. 2561   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ป4
 • ระเบียบ : ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม ว่าด้วยการจ่ายค่าป่วยการ ค่าพาหนะเดินทาง ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายแก่พยานบุคคล ที่ศาลเรียกมา บุคคลซึ่งมาให้ถ้อยคำ บุคคลหรือคณะบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ และผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญ ในคดีทุจริตและปร
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 7 มี.ค. 2561   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ว71
 • ระเบียบ : ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม ว่าด้วยการจ่ายค่าป่วยการ ค่าพาหนะเดินทาง ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายแก่พยานบุคคล ที่ศาลเรียกมา บุคคลซึ่งมาให้ถ้อยคำ บุคคลหรือคณะบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ และผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญ ในคดีค้ามนุษย์
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 7 มี.ค. 2561   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ว70
 • พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติม : พระราชบัญญัติ ล้มละลาย (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2561
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 2 มี.ค. 2561   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ล1
 • พระราชกฤษฎีกา : พระราชกฤษฎีกาให้นำราคาปานกลางของที่ดินที่ใช้อยู่ ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี พ.ศ. 2521 ถึง พ.ศ. 2524 มาใช้ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ สำหรับปี พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2561
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 2 มี.ค. 2561   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ก66
 • พระราชกฤษฎีกา : พระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 653) พ.ศ. 2561
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 2 มี.ค. 2561   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ป39
รัฐธรรมนูญ
ชื่อเรื่อง ปี ประกาศใช้เมื่อ ไฟล์
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 2560 6 เม.ย. 2560
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 2557 22 ก.ค. 2557
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 2550 24 ส.ค. 2550
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2549 2549 1 ต.ค. 2549
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 2540 11 ต.ค. 2540
ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ที่อยู่ : อาคารศาลอาญา ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2541 2264, 0 2541 2376, 0 2513 8334
โทรสาร : 0 2541 2264, 0 2512 8445, 0 2541 2376
อีเมล์ : libservice@coj.go.th