กฎหมายใหม่ประจำเดือน ปี
กฎหมายใหม่ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562
 • กฎกระทรวง : กฎกระทรวงสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทสถานที่ใช้ พ.ศ. 2562
  • ปี : 2562   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 15 ก.พ. 2562   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ค70
 • กฎกระทรวง : กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี๋ยวกับที่อับอากาศ พ.ศ. 2562
  • ปี : 2562   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 15 ก.พ. 2562   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ค104
 • กฎกระทรวง : กฎกระทรวงการแจ้งเหตุความไม่ปลอดภัยและอันตรายเนื่องจากกระบวนการหรือขั้นตอนที่เกี่ยวกับการผลิต นำเข้า ส่งออก ขาย นำผ่าน หรือมีไว้ในครอบครองเชื้อโรคหรือพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2562
  • ปี : 2562   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 15 ก.พ. 2562   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ช3
 • กฎกระทรวง : กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงพลังงาน พ.ศ. 2562
  • ปี : 2562   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 13 ก.พ. 2562   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ร47
 • กฎกระทรวง : กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน พ.ศ. 2562
  • ปี : 2562   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 13 ก.พ. 2562   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ร47
 • กฎกระทรวง : กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน พ.ศ. 2562
  • ปี : 2562   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 13 ก.พ. 2562   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ร47
 • กฎกระทรวง : กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน พ.ศ. 2562
  • ปี : 2562   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 13 ก.พ. 2562   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ร47
 • กฎกระทรวง : กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน พ.ศ. 2562
  • ปี : 2562   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 13 ก.พ. 2562   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ร47
 • ระเบียบ : ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการยื่นและพิจารณาคำร้องคัดค้านประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562
  • ปี : 2562   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 13 ก.พ. 2562   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ป71
 • ประกาศ : ประกาศคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม เรื่อง เปลี่ยนแปลงสถานที่ตั้งของศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ
  • ปี : 2562   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 13 ก.พ. 2562   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ป71
 • กฎกระทรวง : กฎกระทรวงกำหนดลักษณะของสถานพยาบาลและลักษณะการให้บริการของสถานพยาบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
  • ปี : 2562   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 8 ก.พ. 2562   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ส12
 • กฎกระทรวง : กฎกระทรวงกำหนดชนิดและจำนวนเครื่องมือ เครื่องใช้ ยาและเวชภัณฑ์ หรือยานพาหนะที่จำเป็นประจำสถานพยาบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
  • ปี : 2562   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 8 ก.พ. 2562   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ส12
 • กฎกระทรวง : กฎกระทรวงกำหนดวิชาชีพและจำนวนผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
  • ปี : 2562   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 8 ก.พ. 2562   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ส12
 • กฎกระทรวง : กฎกระทรวงกำหนดชื่อสถานพยาบาล และการแสดงรายละเอียด เกี่ยวกับชื่อสถานพยาบาล ผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาล อัตราค่ารักษาพยาบาล ค่ายาและเวชภัณฑ์ ค่าบริการทางการแพทย์ ค่าบริการอื่น และสิทธิของผู้ป่วย พ.ศ. 2562
  • ปี : 2562   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 8 ก.พ. 2562   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ส12
 • ระเบียบ : ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติว่าด้วยกองทุนป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พ.ศ. 2562
  • ปี : 2562   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 8 ก.พ. 2562   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ป56
 • ระเบียบ : ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการดำเนินคดีเลือกตั้ง พ.ศ. 2562
  • ปี : 2562   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 8 ก.พ. 2562   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ป49
 • กฎกระทรวง : กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการอย่างอื่นในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2562
  • ปี : 2562   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 5 ก.พ. 2562   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ต5
 • ระเบียบ : ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการกันบุคคลไว้เป็นพยานโดยไม่ดำเนินคดีอาญา พ.ศ. 2562
  • ปี : 2562   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 5 ก.พ. 2562   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ป49
 • ระเบียบ : ระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
  • ปี : 2562   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 5 ก.พ. 2562   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : จ38
 • ประกาศ : ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง พรรคพลังไทยเครือข่ายสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง
  • ปี : 2562   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 5 ก.พ. 2562   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ป48
 • ประกาศ : ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง พรรครักษ์สันติสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง
  • ปี : 2562   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 5 ก.พ. 2562   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ป48
 • ประกาศ : ประกาศอธิบดีศาลปกครองยะลา เรื่อง กำหนดวันเปิดทำการแผนกคดีสิ่งแวดล้อมในศาลปกครองยะลา
  • ปี : 2562   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 5 ก.พ. 2562   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : จ38
 • ประกาศ : ประกาศอธิบดีศาลปกครองยะลา เรื่อง กำหนดวันเปิดทำการแผนกคดีบริหารงานบุคคลในศาลปกครองยะลา
  • ปี : 2562   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 5 ก.พ. 2562   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : จ38
 • ประกาศ : ประกาศอธิบดีศาลปกครองยะลา เรื่อง กำหนดวันเปิดทำการแผนกคดีวินัยการคลังและการงบประมาณในศาลปกครองยะลา
  • ปี : 2562   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 5 ก.พ. 2562   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : จ38
 • ประกาศ : แก้ไขข้อความคลาดเคลื่อน ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 135 ตอนที่ 101 ก วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561
  • ปี : 2562   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 5 ก.พ. 2562   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ป49
กฎหมายใหม่ประจำเดือน มกราคม 2562
 • กฎกระทรวง : กฎกระทรวงกำหนดชนิดและลักษณะของแสตมป์สรรพสามิตและเครืองหมายแสดงการเสียภาษีของทางราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
  • ปี : 2562   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 31 ม.ค. 2562   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ภ11
 • ระเบียบ : ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการเปิดเผยหรือเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบต่อสาธารณชน พ.ศ. 2562
  • ปี : 2562   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 31 ม.ค. 2562   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ป57
 • ประกาศ : ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง กำหนดตำแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งดำรงตำแหน่งตั้งแต่อำนวยการระดับสูงหรือเทียบเท่าลงมา พ.ศ. 2562
  • ปี : 2562   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 31 ม.ค. 2562   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ป56
 • ประกาศ : ประกาศคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในและกำหนดอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2562
  • ปี : 2562   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 31 ม.ค. 2562   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ร38
 • กฎกระทรวง : กฎกระทรวง ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542
  • ปี : 2562   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 29 ม.ค. 2562   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ป53
 • กฎกระทรวง : กฎกระทรวงการจัดหาประกันภัยหรือหลักประกันทางการเงินและใบรับรอง พ.ศ. 2562
  • ปี : 2562   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 29 ม.ค. 2562   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ค122
 • ระเบียบ : ระเบียบ ก.บ.ศป. ว่าด้วยเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ของศาลปกครองสงูสุดเกี่ยวกับการเลือกตั้งตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
  • ปี : 2562   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 29 ม.ค. 2562   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ป71
 • กฎกระทรวง : กฎกระทรวง ฉบับที่ 342 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร
  • ปี : 2562   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 25 ม.ค. 2562   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ป39
 • กฎกระทรวง : กฎกระทรวงกำหนดประเภทของสถานบริการและการดำเนินการของสถานบริการในก่รป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2562
  • ปี : 2562   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 25 ม.ค. 2562   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ก143
 • ประกาศ : ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง กำหนดตำแหน่งของผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามมาตรา 102 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561
  • ปี : 2562   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 25 ม.ค. 2562   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ป56
 • ประกาศ : ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง กำหนดตำแหน่งของเจ้าพนักงานของรัฐซึ่งจะต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามมาตรา 103 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
  • ปี : 2562   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 25 ม.ค. 2562   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ป56
 • กฎกระทรวง : กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการอย่างอื่นในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2562
  • ปี : 2562   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 25 ม.ค. 2562   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ต5
 • กฎกระทรวง : กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการอย่างอื่นในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2562
  • ปี : 2562   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 25 ม.ค. 2562   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ต5
 • กฎกระทรวง : กฎกระทรวงสถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ พ.ศ. 2562
  • ปี : 2562   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 25 ม.ค. 2562   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ค70
 • ประกาศ : ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร วันรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง และสถานที่ที่พรรคการเมืองจะส่งบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ
  • ปี : 2562   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 24 ม.ค. 2562   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ป71
 • ประกาศ : ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง จํานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งที่แต่ละจังหวัดจะพึงมี และจํานวนเขตเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัด
  • ปี : 2562   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 24 ม.ค. 2562   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ป71
 • ประกาศ : ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
  • ปี : 2562   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 24 ม.ค. 2562   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ป71
 • ประกาศ : ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดวันและเวลาออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้งกลาง
  • ปี : 2562   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 24 ม.ค. 2562   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ป71
 • ประกาศ : ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดวัน เวลา ยื่นคำขอลงทะเบียน ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก่อนวันเลือกตั้ง
  • ปี : 2562   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 24 ม.ค. 2562   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ป71
 • กฎกระทรวง : กฎกระทรวงการแจ้งในกรณีที่ผู้รับหนังสือสอืรับรองการแจ้งหรือผู้รับใบอนุญาตตายหรือสิ้นสภาพนิติบุคคล พ.ศ. 2562
  • ปี : 2562   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 23 ม.ค. 2562   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ช3
 • ระเบียบ : ระเบียบผู้ตรวจการแผ่นดินว่าด้วยการแจ้ง การร้องเรียน การแสวงหาข้อเท็จจริง และการพิจารณาเรื่องร้องเรียน พ.ศ. 2562
  • ปี : 2562   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 23 ม.ค. 2562   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ป54
 • ประกาศ : ประกาศผู้ตรวจการแผ่นดิน เรื่อง กำหนดเรื่องที่ผู้ตรวจการแผ่นดิน ไม่รับไว้พิจารณาตามมาตรา 37 (8) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2562
  • ปี : 2562   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 23 ม.ค. 2562   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ป54
 • ระเบียบ : แก้ไขข้อความคลาดเคลื่อน ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา
  • ปี : 2562   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 23 ม.ค. 2562   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ป71
 • ระเบียบ : ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผแู้ทนราษฎร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
  • ปี : 2562   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 23 ม.ค. 2562   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ป49
 • ระเบียบ : ระเบียบ ก.บ.ศป. ว่าด้วยการจัดทำประกันชีวิตสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตอำนาจศาลปกครองยะลา พ.ศ. 2562
  • ปี : 2562   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 23 ม.ค. 2562   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : จ38
 • ประกาศ : ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การอนุมัติพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
  • ปี : 2562   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 23 ม.ค. 2562   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ร23
 • ประกาศ : ประกาศ ก.ศป. เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับประสบการณ์ในคดีปกครองของผู้ที่เป็นหรือเคยเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทนายความ
  • ปี : 2562   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 23 ม.ค. 2562   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : จ38
 • พระราชกฤษฎีกา : พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562
  • ปี : 2562   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 23 ม.ค. 2562   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ร40
 • กฎกระทรวง : กฎกระทรวงการขออนุญาตและการแนุญาตให้ทำการประมงนอกน่านน้ำไทย พ.ศ. 2562
  • ปี : 2562   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 17 ม.ค. 2562   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ก141
 • กฎกระทรวง : กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2562
  • ปี : 2562   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 17 ม.ค. 2562   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ว66
 • ระเบียบ : ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยพนักงานขับรถยนต์ ประจำตำแหน่งประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2561
  • ปี : 2562   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 17 ม.ค. 2562   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ป57
 • ระเบียบ : ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการจ้างบุคคลหรือสถาบัน พ.ศ. 2561
  • ปี : 2562   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 17 ม.ค. 2562   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ป57
 • ระเบียบ : ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายในของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2561
  • ปี : 2562   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 17 ม.ค. 2562   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ป57
 • ระเบียบ : ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประชุมของคณะกรรมการการเลือกตั้งทั่วไป และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2561
  • ปี : 2562   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 17 ม.ค. 2562   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ป49
 • ระเบียบ : ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการสืบสวน การไต่สวน และการวินิจฉัยชี้ขาด พ.ศ. 2561
  • ปี : 2562   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 17 ม.ค. 2562   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ป49
 • ประกาศ : ประกาศ เรื่อง กำหนดให้มีสำนักอำนวยการประจำศาลและสำนักงานประจำศาล (ฉบับที่ 30)
  • ปี : 2562   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 17 ม.ค. 2562   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ร38
 • ประกาศ : ประกาศคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม เรื่อง เปลี่ยนแปลงสถานที่ตั้งของศาลจังวหัดบึงกาฬ
  • ปี : 2562   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 17 ม.ค. 2562   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : พ2
 • ระเบียบ : ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยแบบบัญชีรายรับและรายจ่ายค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผแู้ทนราษฎร พ.ศ. 2561
  • ปี : 2562   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 11 ม.ค. 2562   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ป49
 • ระเบียบ : ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑแ์ละวิธีการสนับสนุนการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561
  • ปี : 2562   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 11 ม.ค. 2562   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ป49
 • ระเบียบ : ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561
  • ปี : 2562   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 11 ม.ค. 2562   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ป49
 • ระเบียบ : ระเบียบ ก.บ.ศป. ว่าด้วยการแต่งตั้งกรรมการหรืออนุกรรมการของศาลปกครองหรือสำนักงานศาลปกครอง และการกำหนดข้อห้ามบุคคลเป็นกรรมการหรืออนุกรรมการในเวลาเดียวกันเกินจำนวน พ.ศ. 2561
  • ปี : 2562   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 11 ม.ค. 2562   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : จ38
 • ระเบียบ : ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ พ.ศ. 2561
  • ปี : 2562   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 11 ม.ค. 2562   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ป49
 • กฎกระทรวง : กฎกระทรวงยกเลิกการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราตามมาตรา 12 (1) ประเภทนักท่องเที่ยว ชนิดใช้ได้ครั้งเดียว เป็นการชั่ว0คราว พ.ศ. 2562
  • ปี : 2562   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 11 ม.ค. 2562   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ค1
 • ระเบียบ : ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยจำนวน หลักเกณฑ์ วิะีการ และเงื่อนไขของการให้ตามประเพณีหรือเมื่อมีเหตุอันสมควร และการยื่นคัดค้านเกี่ยวกับการบันทึกค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชกิสภาผู้แทนราษฎรครั้งต่อไป พ.ศ. 2561
  • ปี : 2562   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 11 ม.ค. 2562   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ป49
 • ระเบียบ : ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบรายการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561
  • ปี : 2562   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 11 ม.ค. 2562   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ป49
 • ประกาศ : ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำ สถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง และสถานที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561
  • ปี : 2562   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 11 ม.ค. 2562   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ป49
 • ประกาศ : ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ประเภทของค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561
  • ปี : 2562   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 11 ม.ค. 2562   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ป49
 • ประกาศ : ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561
  • ปี : 2562   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 11 ม.ค. 2562   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ป49
 • ระเบียบ : ระเบียบ ก.ศป. ว่าด้วยการฝึกอบรมตุลาการประจำศาลปกครองชั้นต้น พ.ศ. 2562
  • ปี : 2562   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 9 ม.ค. 2562   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : จ38
 • กฎ : กฎ ก.ตร. ว่าด้วยการโอนข้าราชการซึ่งไม่ใช่ข้าราชการตำรวจหรือการโอนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
  • ปี : 2562   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 7 ม.ค. 2562   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ต5
 • กฎ : กฎ ก.ตร. ว่าด้วยการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการซึ่งมิใช่ข้าราชการตำรวจหรือการบรรจุและแต่งตั้งพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งออกจากราชการหรือออกจากงานไปแล้วกลับเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
  • ปี : 2562   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 7 ม.ค. 2562   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ต5
 • กฎ : กฎ ก.ตร. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งยศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
  • ปี : 2562   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 7 ม.ค. 2562   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ต5
 • ระเบียบ : ระเบียบสำนักงานอัยการสูงสุดว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามระเบียบคณะกรรมการอัยการว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกประธาน ก.อ. และกรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิ และการห้ามเสียงในการเลือกประธาน ก.อ. และกรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2561 และระเบียบคณะกรรมการอ
  • ปี : 2562   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 4 ม.ค. 2562   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ร9
 • ระเบียบ : ระเบียบคณะกรรมการอัยการว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกประธาน ก.อ. และกรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิ และการห้ามหาเสียงในการเลือกประธาน ก.อ. และกรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2561
  • ปี : 2562   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 4 ม.ค. 2562   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ร9
 • ระเบียบ : ระเบียบคณะกรรมการอัยการว่าด้วยการเข้าชื่อ การลงมติ และการถอดถอนประธาน ก.อ. หรือกรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2561
  • ปี : 2562   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 4 ม.ค. 2562   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ร9
 • กฎกระทรวง : กฎกระทรวงการขอรับใบอนญุาตและการออกใบอนุญาตจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2561
  • ปี : 2562   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 3 ม.ค. 2562   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ส18
 • กฎกระทรวง : กฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตให้เปลี่ยนชื่อหรือเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2561
  • ปี : 2562   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 3 ม.ค. 2562   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ส18
 • ระเบียบ : ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2561
  • ปี : 2562   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 3 ม.ค. 2562   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ป49
 • ระเบียบ : ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการใช้จ่ายเงินในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561
  • ปี : 2562   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 3 ม.ค. 2562   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ป71
 • ระเบียบ : ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561
  • ปี : 2562   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 3 ม.ค. 2562   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ป49
 • ประกาศ : ประกาศสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เรื่อง ผลแห่งคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
  • ปี : 2562   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 2 ม.ค. 2562   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ส46
 • กฎกระทรวง : กฎกระทรวงการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตร พ.ศ. 2561
  • ปี : 2562   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 2 ม.ค. 2562   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ป44
รัฐธรรมนูญ
ชื่อเรื่อง ปี ประกาศใช้เมื่อ ไฟล์
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 2560 6 เม.ย. 2560
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 2557 22 ก.ค. 2557
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 2550 24 ส.ค. 2550
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2549 2549 1 ต.ค. 2549
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 2540 11 ต.ค. 2540
ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ที่อยู่ : อาคารศาลอาญา ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2541 2264, 0 2541 2376, 0 2513 8334
โทรสาร : 0 2541 2264, 0 2512 8445, 0 2541 2376
อีเมล์ : libservice@coj.go.th