กฎหมายใหม่ประจำเดือน ปี
กฎหมายใหม่ประจำเดือน มกราคม 2561
 • กฎกระทรวง : กฎกระทรวงกําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วนในท้องที่จังหวัดชัยภูมิ พ.ศ. 2561
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 17 ม.ค. 2561   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ค23
 • กฎกระทรวง : กฎกระทรวงกําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วนในท้องที่จังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. 2561
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 17 ม.ค. 2561   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ค23
 • กฎ : กฎสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยเครื่องแบบพิเศษสำหรับข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 12 ม.ค. 2561   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ค34
 • กฎกระทรวง : กฎกระทรวงการโฆษณาอาหารสัตว์และการพิจารณาของผู้อนุญาตก่อนทำการโฆษณาอาหารสัตว์ พ.ศ. 2560
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 12 ม.ค. 2561   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ค112
 • ประกาศ : ประกาศประธานศาลปกครองสูงสุด เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการบริหารศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิ ตามมาตรา41/2 วรรคหนึ่ง (3) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2552
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 12 ม.ค. 2561   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : จ38
 • ประกาศ : ประกาศประธานศาลปกครองสูงสุด เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการบริหารศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิ ตามมาตรา 41/2 วรรคหนึ่ง (4) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2552
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 12 ม.ค. 2561   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : จ38
 • ประกาศ : ประกาศประธานศาลปกครองสูงสุด เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิ ตามมาตรา 81วรรคหนึ่ง (3) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 12 ม.ค. 2561   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : จ38
 • ประกาศ : ประกาศประธานศาลปกครองสูงสุด เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิ ตามมาตรา 81 วรรคหนึ่ง (4) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2552
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 12 ม.ค. 2561   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : จ38
กฎหมายใหม่ประจำเดือน ธันวาคม 2560
 • กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอและการพิจารณาให้ความยินยอมหรืออนุญาตให้ใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. 2560
  •   ปี : 2560
  •   ประกาศใช้เมื่อ : 29 ธ.ค. 2560
  • แฟ้ม : ค124
  •   ไฟล์ :
 • พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. 2560
  •   ปี : 2560
  •   ประกาศใช้เมื่อ : 27 ธ.ค. 2560
  • แฟ้ม : ป54
  •   ไฟล์ :
 • พระราชบัญญัติการถวายความปลอดภัย พ.ศ. 2560
  •   ปี : 2560
  •   ประกาศใช้เมื่อ : 16 ธ.ค. 2560
  • แฟ้ม : ก128
  •   ไฟล์ :
 • พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560
  •   ปี : 2560
  •   ประกาศใช้เมื่อ : 12 ธ.ค. 2560
  • แฟ้ม : ป68
  •   ไฟล์ :
 • กฎกระทรวง : กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560
  • ปี : 2560   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 29 ธ.ค. 2560   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ป29
 • กฎกระทรวง : กฎกระทรวงลดอัตราค่าธรรมเนียมสำหรับห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัดในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ พ.ศ. 2560
  • ปี : 2560   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 29 ธ.ค. 2560   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ป2
 • ประกาศ : ประกาศคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม เรื่อง เปลี่ยนแปลงสถานที่ตั้งของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพะเยา
  • ปี : 2560   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 29 ธ.ค. 2560   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ห21
 • พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติม : พระราชบัญญัติราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
  • ปี : 2560   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 27 ธ.ค. 2560   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ร44
 • พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติม : พระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560
  • ปี : 2560   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 27 ธ.ค. 2560   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ก109
 • พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติม : พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560
  • ปี : 2560   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 27 ธ.ค. 2560   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ผ3
 • พระราชกฤษฎีกา : พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตควบคุมศุลกากร พ.ศ. 2560
  • ปี : 2560   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 27 ธ.ค. 2560   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ศ1
 • พระราชกฤษฎีกา : พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 650) พ.ศ. 2560
  • ปี : 2560   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 27 ธ.ค. 2560   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ป39
 • พระราชกฤษฎีกา : พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชาอักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560
  • ปี : 2560   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 27 ธ.ค. 2560   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ส43
 • กฎกระทรวง : กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560
  • ปี : 2560   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 25 ธ.ค. 2560   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ป29
 • กฎกระทรวง : กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560
  • ปี : 2560   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 25 ธ.ค. 2560   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ป29
 • กฎกระทรวง : กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2560
  • ปี : 2560   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 22 ธ.ค. 2560   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ป29
 • ระเบียบ : ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการแต่งตั้งที่ปรึกษา เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560
  • ปี : 2560   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 22 ธ.ค. 2560   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ป57
 • ระเบียบ : ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการสอบถามและการตอบข้อสอบถามของคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2560
  • ปี : 2560   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 22 ธ.ค. 2560   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ป49
 • ระเบียบ : ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2560
  • ปี : 2560   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 22 ธ.ค. 2560   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ป49
 • ระเบียบ : ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการได้มาซึ่งเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2560
  • ปี : 2560   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 22 ธ.ค. 2560   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ป49
 • กฎกระทรวง : กฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตให้ขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 พ.ศ. 2560
  • ปี : 2560   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 20 ธ.ค. 2560   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ว1
 • กฎกระทรวง : กฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตให้ขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 พ.ศ. 2560
  • ปี : 2560   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 20 ธ.ค. 2560   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ว1
 • กฎกระทรวง : กฎกระทรวงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าภายใต้พิธีสารมาดริด พ.ศ. 2560
  • ปี : 2560   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 18 ธ.ค. 2560   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ค30
 • กฎ : กฎกระทรวงการไต่สวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการบังคับหลักประกันที่เป็นกิจการ พ.ศ. 2560
  • ปี : 2560   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 15 ธ.ค. 2560   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ห29
 • กฎ : กฎ ก.ก. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดประเภทตำแหน่งและระดับตำแหน่ง พ.ศ. 2560
  • ปี : 2560   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 15 ธ.ค. 2560   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ร3
 • ประกาศ : ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง แนวทางการกำหนดมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมสำหรับนิติบุคคลในการป้องกันการให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ หรือเจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศ
  • ปี : 2560   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 15 ธ.ค. 2560   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ป56
 • กฎ : กฎ ก.ตร. ว่าด้วยการกำหนดชื่อตำแหน่งข้าราชการตำรวจที่เรียกชื่ออย่างอื่นและการเทียบตำแหน่งข้าราชการตำรวจที่เรียกชื่ออย่างอื่นกับตำแหน่งข้าราชการตำรวจ (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2560
  • ปี : 2560   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 14 ธ.ค. 2560   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ต5
 • พระราชกฤษฎีกา : พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 648) พ.ศ. 2560
  • ปี : 2560   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 12 ธ.ค. 2560   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ป39
 • พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติม : พระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝาก (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
  • ปี : 2560   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 12 ธ.ค. 2560   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ส63
 • พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติม : พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการและกำหนดหน้าที่ของส่วนราชการสำนักงานรัฐมนตรีและสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงกลาโหม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
  • ปี : 2560   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 12 ธ.ค. 2560   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : จ14
 • พระราชกฤษฎีกา : พระราชกฤษฎีกาให้ใช้บังคับบทบัญญัติมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560
  • ปี : 2560   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 12 ธ.ค. 2560   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ค30
 • พระราชกฤษฎีกา : พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 649) พ.ศ. 2560
  • ปี : 2560   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 12 ธ.ค. 2560   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ป39
 • พระราชกฤษฎีกา : พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชาอักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน พ.ศ. 2560
  • ปี : 2560   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 12 ธ.ค. 2560   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ก83
 • กฎกระทรวง : กฎกระทรวง ฉบับที่ 334 (พ.ศ. 2560) ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร
  • ปี : 2560   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 7 ธ.ค. 2560   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ป39
รัฐธรรมนูญ
ชื่อเรื่อง ปี ประกาศใช้เมื่อ ไฟล์
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 2560 6 เม.ย. 2560
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 2557 22 ก.ค. 2557
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 2550 24 ส.ค. 2550
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2549 2549 1 ต.ค. 2549
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 2540 11 ต.ค. 2540
ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ที่อยู่ : อาคารศาลอาญา ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2541 2264, 0 2541 2376, 0 2513 8334
โทรสาร : 0 2541 2264, 0 2512 8445, 0 2541 2376
อีเมล์ : libservice@coj.go.th