กฎหมายใหม่ประจำเดือน ปี
กฎหมายใหม่ประจำเดือน กรกฎาคม 2561
 • พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติม : พระราชบัญญัติ คณะสงฆ์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 17 ก.ค. 2561   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ค3
 • พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติม : พระราชบัญญัติธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 17 ก.ค. 2561   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ธ9
 • กฎกระทรวง : กฎกระทรวง ระบบการป้องกันและควบคุมโรคระบาด พ.ศ. 2561
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 11 ก.ค. 2561   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : i28
 • ประกาศ : ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง ข้อกำหนดทางจริยธรรมเจ้าหน้าที่และบุคลากรอื่นของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 11 ก.ค. 2561   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ป57
 • ระเบียบ : ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยเครื่องแบบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2561
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 6 ก.ค. 2561   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ป57
 • กฎกระทรวง : กฎกระทรวง การขอขึ้นทะเบียนและการออกหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่า พ.ศ. 2561
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 3 ก.ค. 2561   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ส39
 • กฎกระทรวง : กฎกระทรวง การขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตให้ใช้สถานที่ เพื่อทำการแปรรูปไม้ที่ได้มาจากการทำสวนป่า พ.ศ. 2561
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 3 ก.ค. 2561   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ส39
 • กฎกระทรวง : กฎกระทรวง การขอและการออกใบสำคัญรับรองการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน พ.ศ. 2561
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 3 ก.ค. 2561   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ส39
 • กฎกระทรวง : กฎกระทรวง กำหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 3 ก.ค. 2561   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ส3
 • กฎกระทรวง : กฎกระทรวง กำหนดชนิดของสัตว์ป่าคุ้มครองให้เป็นสัตว์ป่าชนิดที่เพาะพันธุ์ได้ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 3 ก.ค. 2561   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ส3
กฎหมายใหม่ประจำเดือน มิถุนายน 2561
 • กฎกระทรวง : กฎกระทรวง การขออนุญาตและการออกใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ พ.ศ. 2561
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 29 มิ.ย. 2561   
  • ไฟล์ :   
 • กฎกระทรวง : กฎกระทรวง กำหนดปริมาณวัตถุออกฤทธิ์ ซึ่งสันนิษฐานว่าผลิต นำเข้า ส่งออก นำผ่าน หรือมีไว้ในครอบครองเพื่อขาย พ.ศ. 2561
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 29 มิ.ย. 2561   
  • ไฟล์ :   
 • กฎกระทรวง : กฎกระทรวง ฉบับที่ 338 (พ.ศ. 2561) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 27 มิ.ย. 2561   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ป39
 • ระเบียบ : ระเบียบสำนักงานอัยการสูงสุด ว่าด้วยการสั่งคดีอาญาที่จะไม่เป็นประโยชน์แก่สาธารณชน หรือจะมีผลกระทบ ต่อความปลอดภัยหรือความมั่นคงของชาติ หรือต่อผลประโยชน์อันสำคัญของประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 27 มิ.ย. 2561   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : พ5
 • ประกาศ : ประกาศคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม เรื่อง เปลี่ยนแปลงสถานที่ตั้งของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระแก้ว
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 27 มิ.ย. 2561   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : พ2
 • ประกาศ : ประกาศคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม เรื่อง เปลี่ยนแปลงสถานที่ตั้งของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 9
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 27 มิ.ย. 2561   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : พ5
 • ข้อบังคับ : ข้อบังคับ ก.บ.ศป. ว่าด้วยการประชุมและการลงมติของ ก.บ.ศป. พ.ศ. 2561
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 27 มิ.ย. 2561   
  • ไฟล์ :   
 • กฎกระทรวง : กฎกระทรวง การอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว พ.ศ. 2561
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 22 มิ.ย. 2561   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ธ7
 • กฎกระทรวง : กฎกระทรวง การขึ้นทะเบียนเป็นผู้นำเที่ยว พ.ศ. 2561
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 22 มิ.ย. 2561   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ธ7
 • กฎกระทรวง : กฎกระทรวง การดำเนินการตามข้อผูกพันที่ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวมีอยู่กับนักท่องเที่ยว พ.ศ. 2561
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 22 มิ.ย. 2561   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ธ7
 • กฎกระทรวง : กฎกระทรวง กำหนดค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวและใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2561
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 22 มิ.ย. 2561   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ธ7
 • กฎกระทรวง : กฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี พ.ศ. 2561
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 22 มิ.ย. 2561   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ก34
 • กฎกระทรวง : กฎกระทรวง สุขลักษณะการจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2561
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 22 มิ.ย. 2561   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ส24
 • กฎกระทรวง : กฎกระทรวง สุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ. 2561
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 20 มิ.ย. 2561   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ส24
 • ระเบียบ : ระเบียบศาลรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเบี้ยประชุมกรรมการและอนุกรรมการ พ.ศ. 2561
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 20 มิ.ย. 2561   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ส46
 • กฎกระทรวง : กฎกระทรวง กำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 19 มิ.ย. 2561   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ภ11
 • ระเบียบ : ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการขึ้นทะเบียนผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2561
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 15 มิ.ย. 2561   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ป68
 • กฎกระทรวง : กฎกระทรวง การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติ พ.ศ. 2561
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 12 มิ.ย. 2561   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ร26
 • กฎกระทรวง : กฎกระทรวง การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการแร่ พ.ศ. 2561
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 12 มิ.ย. 2561   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ร26
 • กฎกระทรวง : กฎกระทรวง การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการแร่จังหวัด พ.ศ. 2561
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 12 มิ.ย. 2561   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ร26
 • ระเบียบ : ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการบริหารของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 12 มิ.ย. 2561   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ป49
 • ระเบียบ : ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประชุมของคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2561
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 12 มิ.ย. 2561   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ป49
 • ประกาศ : ประกาศคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม เรื่อง กำหนดตำแหน่งและเทียบตำแหน่งข้าราชการตุลาการที่เรียกชื่ออย่างอื่น
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 12 มิ.ย. 2561   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ร7
 • ระเบียบ : ระเบียบศาลรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการสั่งข้าราชการให้ประจำสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญเป็นการชั่วคราว พ.ศ. 2561
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 8 มิ.ย. 2561   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ส46
 • ประกาศ : ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินโดยผู้ประเมินอิสระ
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 8 มิ.ย. 2561   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ป57
รัฐธรรมนูญ
ชื่อเรื่อง ปี ประกาศใช้เมื่อ ไฟล์
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 2560 6 เม.ย. 2560
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 2557 22 ก.ค. 2557
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 2550 24 ส.ค. 2550
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2549 2549 1 ต.ค. 2549
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 2540 11 ต.ค. 2540
ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ที่อยู่ : อาคารศาลอาญา ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2541 2264, 0 2541 2376, 0 2513 8334
โทรสาร : 0 2541 2264, 0 2512 8445, 0 2541 2376
อีเมล์ : libservice@coj.go.th