กฎหมายใหม่ประจำเดือน ปี
กฎหมายใหม่ประจำเดือน ธันวาคม 2561
 • ระเบียบ : ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ว่าด้วยการเงินและการเก็บรักษาเงิน พ.ศ. 2561
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 6 ธ.ค. 2561   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ป56
 • ประกาศ : ประกาศสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เรื่อง ผลแห่งคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนญู
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 6 ธ.ค. 2561   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ส46
 • ประกาศ : ประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการตุลาการศาลยตุิธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 6 ธ.ค. 2561   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ร7
 • ประกาศ : ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางในการเบิกค่าใช้จ่ายในการเลือกสมาชิกวุฒิสภา ตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการใช้จ่ายเงินในการเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2561
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 6 ธ.ค. 2561   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ป49
 • ข้อบังคับ : ข้อบังคับของประธานศาลฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2561
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 4 ธ.ค. 2561   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ร7
 • ระเบียบ : ระเบียบผู้ตรวจการแผ่นดินว่าด้วยเครื่องแบบและการแต่งเครื่องแบบของผู้ตรวจการแผ่นดินและเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. 2561
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 3 ธ.ค. 2561   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ป54
 • ระเบียบ : ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติว่าด้วยเครื่องแบบประธานกรรมการและกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พ.ศ. 2561
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 3 ธ.ค. 2561   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ป56
 • ระเบียบ : ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติว่าด้วยเครื่องแบบที่ปรึกษา เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ ประธานกรรมการและกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พ.ศ. 2561
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 3 ธ.ค. 2561   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ป56
 • ระเบียบ : ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการหรือบุคคล พ.ศ. 2561
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 3 ธ.ค. 2561   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ป68
 • ประกาศ : ประกาศคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมเรื่องเปลี่ยนแปลงสถานที่ตั้งของศาลฎีกา
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 3 ธ.ค. 2561   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : พ2
 • ประกาศ : ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมืองเรื่องการรายงานทะเบียนสมาชิกพรรคการเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 3 ธ.ค. 2561   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ป48
กฎหมายใหม่ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561
 • พระราชบัญญัติความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2561
  •   ปี : 2561
  •   ประกาศใช้เมื่อ : 21 พ.ย. 2561
  • แฟ้ม : ค127
  •   ไฟล์ :
 • พระราชบัญญัติเอกสิทธิ์และความคุ้มกันสำหรับองค์การระหว่างประเทศและการประชุมระหว่างประเทศในประเทศไทย พ.ศ. 2561
  •   ปี : 2561
  •   ประกาศใช้เมื่อ : 21 พ.ย. 2561
  • แฟ้ม : อ30
  •   ไฟล์ :
 • พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561
  •   ปี : 2561
  •   ประกาศใช้เมื่อ : 11 พ.ย. 2561
  • แฟ้ม : ว25
  •   ไฟล์ :
 • พระราชบัญญัติจัดระเบียบทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ พ.ศ. 2561
  •   ปี : 2561
  •   ประกาศใช้เมื่อ : 3 พ.ย. 2561
  • แฟ้ม : จ11
  •   ไฟล์ :
 • ประกาศ : ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเรื่องกำหนดตำแหน่งของผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามมาตรา 102 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 29 พ.ย. 2561   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ป56
 • ประกาศ : ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งเรื่องการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 29 พ.ย. 2561   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ป49
 • ระเบียบ : ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยผู้ตรวจการเลือกตั้ง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 29 พ.ย. 2561   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ป49
 • กฎกระทรวง : กฎกระทรวงกําหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 28 พ.ย. 2561   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ก150
 • กฎกระทรวง : กฎกระทรวงกำหนดตราเครื่องหมายของการยาสูบแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2561
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 28 พ.ย. 2561   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ก159
 • ระเบียบ : ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการมอบอํานาจของผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินในกิจการของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก พ.ศ. 2561
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 28 พ.ย. 2561   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ป57
 • ระเบียบ : ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยการประกันภัยรถยนต์ของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2561
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 28 พ.ย. 2561   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ป68
 • ประกาศ : ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งเรื่องพรรคคนไทยสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 28 พ.ย. 2561   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ป48
 • ประกาศ : ประกาศคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครองเรื่องมาตรฐานกำหนดตำแหน่งและการจัดตำแหน่งข้าราชการฝ่ายศาลปกครองเข้าประเภทตำแหน่ง สายงาน และระดับตำแหน่งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 28 พ.ย. 2561   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : จ38
 • ประกาศ : ประกาศคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเรื่องการแบ่งส่วนราชการภายในและขอบเขตหน้าที่และอำนาจของส่วนราชการในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหง่ชาติ พ.ศ. 2561
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 28 พ.ย. 2561   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ป68
 • ข้อบังคับ : ข้อบังคับของประธานศาลฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการออกคำสั่งหรือหมายอาญา (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 28 พ.ย. 2561   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ป4
 • ระเบียบ : ระเบียบของที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาว่าด้วยการพิจารณาและวินิจฉัยคดีเกี่ยวกับสิทธิสมัครรับเลือก การดําเนินการเกี่ยวกับการเลือก และการเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือสิทธิเลือกตั้งในการเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2561
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 23 พ.ย. 2561   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ป70
 • พระราชกฤษฎีกา : พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 663) พ.ศ. 2561
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 22 พ.ย. 2561   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ป39
 • พระราชกฤษฎีกา : พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 664) พ.ศ. 2561
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 22 พ.ย. 2561   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ป39
 • พระราชกฤษฎีกา : พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 665) พ.ศ. 2561
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 22 พ.ย. 2561   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ป39
 • พระราชกฤษฎีกา : พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 666) พ.ศ. 2561
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 22 พ.ย. 2561   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ป39
 • พระราชกฤษฎีกา : พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 667) พ.ศ. 2561
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 22 พ.ย. 2561   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ป39
 • พระราชกฤษฎีกา : พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 668) พ.ศ. 2561
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 22 พ.ย. 2561   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ป39
 • พระราชกฤษฎีกา : พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านตุลาการศาลปกครอง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 22 พ.ย. 2561   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ก8.1
 • พระราชกฤษฎีกา : พระราชกฤษฎีกากําหนดกิจการอันพึงเป็นงานธนาคาร ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 22 พ.ย. 2561   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ธ5
 • พระราชกฤษฎีกา : พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2561
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 22 พ.ย. 2561   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ก8.1
 • พระราชกฤษฎีกา : พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การจัดการน้ำเสีย (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2561
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 22 พ.ย. 2561   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ว7
 • พระราชกฤษฎีกา : พระราชกฤษฎีกากำหนดหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 (ฉบับที่ 28) พ.ศ. 2561
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 22 พ.ย. 2561   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ค62
 • พระราชกฤษฎีกา : พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 22 พ.ย. 2561   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : อ22
 • พระราชกฤษฎีกา : พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 22 พ.ย. 2561   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : อ22
 • พระราชกฤษฎีกา : พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 22 พ.ย. 2561   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ส43
 • พระราชกฤษฎีกา : พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 22 พ.ย. 2561   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ส43
 • พระราชกฤษฎีกา : พระราชกฤษฎีกากําหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ยางล้อแบบสูบลมสําหรับรถยนต์และส่วนพ่วง ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. 2561
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 22 พ.ย. 2561   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ม8
 • พระราชกฤษฎีกา : พระราชกฤษฎีกากําหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ยางล้อแบบสูบลมสําหรับรถยนต์เชิงพาณิชย์และส่วนพ่วง ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. 2561
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 22 พ.ย. 2561   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ม8
 • พระราชกฤษฎีกา : พระราชกฤษฎีกากําหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ยางล้อแบบสูบลมสําหรับรถจักรยานยนต์และโมเปด ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. 2561
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 22 พ.ย. 2561   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ม8
 • พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติม : พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2561
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 21 พ.ย. 2561   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ร7
 • พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติม : พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2561
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 21 พ.ย. 2561   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : จ38
 • พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติม : พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 21 พ.ย. 2561   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ร9
 • พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติม : พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 21 พ.ย. 2561   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ธ12
 • พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติม : พระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2561
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 21 พ.ย. 2561   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ภ2
 • พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติม : พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 47) พ.ศ. 2561
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 21 พ.ย. 2561   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ป39
 • กฎกระทรวง : กฎกระทรวงกำหนดการซื้อขายสินค้าหรือบริการโดยวิธีการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ถือว่าเป็นตลาดแบบตรง พ.ศ. 2561
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 20 พ.ย. 2561   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ข4
 • กฎกระทรวง : กฎกระทรวงการวางหลักประกันการประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2561
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 20 พ.ย. 2561   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ข4
 • กฎกระทรวง : กฎกระทรวง ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2561) ออกตามความในพระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ. 2496
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 20 พ.ย. 2561   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ธ5
 • ระเบียบ : ระเบียบศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยพนักงานราชการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 20 พ.ย. 2561   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ส46
 • ประกาศ : ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งเรื่องกำหนดวันเลือกและวันรับสมัครสมาชิกวุฒิสภา
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 20 พ.ย. 2561   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ป70
 • ระเบียบ : ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการใช้จ่ายเงินในการเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2561
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 17 พ.ย. 2561   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ป70
 • กฎกระทรวง : กฎกระทรวงกำหนดประเภทของสถานประกอบกิจการและการดำเนินการของสถานประกอบกิจการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นแก่ลูกจ้างซึ่งเป็นวัยรุ่น พ.ศ. 2561
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 16 พ.ย. 2561   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ก143
 • กฎกระทรวง : กฎกระทรวงกำหนดรถจักรยานยนต์ที่มีประสิทธิภาพสูง พ.ศ. 2561
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 16 พ.ย. 2561   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ก73
 • กฎกระทรวง : กฎกระทรวง ฉบับที่ 340 (พ.ศ. 2561) ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 16 พ.ย. 2561   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ป39
 • พระราชกฤษฎีกา : พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2561
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 16 พ.ย. 2561   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ร40
 • กฎกระทรวง : กฎกระทรวงกำหนดเครื่องยนต์ดีเซลขนาดเล็กระบายความร้อนด้วยน้ำที่มีประสิทธิภาพสูง พ.ศ. 2561
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 16 พ.ย. 2561   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ก73
 • กฎกระทรวง : กฎกระทรวงกำหนดเครื่องยนต์แก๊ซโซลีนขนาดเล็กระบายความร้อนด้วยอากาศที่มีประสิทธิภาพสูง พ.ศ. 2561
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 16 พ.ย. 2561   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ก73
 • กฎกระทรวง : กฎกระทรวงกำหนดฉนวนใยแก้วเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2561
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 16 พ.ย. 2561   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ก73
 • กฎกระทรวง : กฎกระทรวงกำหนดเครื่องซักผ้าที่มีประสิทธิภาพสูง พ.ศ. 2561
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 16 พ.ย. 2561   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ก73
 • กฎกระทรวง : กฎกระทรวงกำหนดเครื่องสูบน้ำในครัวเรือนที่มีประสิทธิภาพสูง พ.ศ. 2561
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 16 พ.ย. 2561   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ก73
 • กฎกระทรวง : กฎกระทรวงกำหนดเครื่องอัดอากาศขนาดเล็กแบบลูกสูบที่มีประสิทธิภาพสูง พ.ศ. 2561
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 16 พ.ย. 2561   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ก73
 • ระเบียบ : ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยที่ปรึกษา เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2561
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 16 พ.ย. 2561   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ป57
 • ประกาศ : ประกาศคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมเรื่องการจัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่งและจัดตำแหน่งข้าราชการศาลยุติธรรมเข้าประเภทตำแหน่ง สายงาน และระดับตำแหน่งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง (ฉบับที่ 7)
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 16 พ.ย. 2561   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ร38
 • ประกาศ : ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งเรื่องกำหนดเวลาทำงานและวันหยุดงาน พ.ศ. 2561
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 16 พ.ย. 2561   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ป49
 • ประกาศ : ประกาศคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาลเรื่องผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามความในมาตรา 5 (1) แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล พ.ศ. 2542
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 16 พ.ย. 2561   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ว43
 • กฎกระทรวง : กฎกระทรวงยกเลิกการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราตามมาตรา 12 (1) ประเภทนักท่องเที่ยวชนิดใช้ได้ครั้งเดียวเป็นการชั่วคราว พ.ศ. 2561
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 13 พ.ย. 2561   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ค1
 • ระเบียบ : ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยหลักเกณฑแ์ละวิธีการประชุมคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2561
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 13 พ.ย. 2561   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ป57
 • พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติม : พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 11 พ.ย. 2561   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ล5
 • พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติม : พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 46) พ.ศ. 2561
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 11 พ.ย. 2561   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ป39
 • กฎกระทรวง : กฎกระทรวงกำหนดพิกัดอัตราค่าภาคหลวงแร่ พ.ศ. 2561
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 9 พ.ย. 2561   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ร26
 • ประกาศ : ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเรื่องการแบ่งส่วนราชการและหน้าที่และอํานาจของส่วนราชการในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พ.ศ. 2561
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 9 พ.ย. 2561   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ป56
 • ประกาศ : ประกาศคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมเรื่องเปลี่ยนแปลงสถานที่ตั้งของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานีชั่วคราว
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 9 พ.ย. 2561   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : พ2
 • ประกาศ : ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินเรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เพื่อพิจารณาวินิจฉัย กรณีหน่วยรับตรวจเห็นว่าผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน หรือผู้ได้รับมอบหมายดำเนินการตรวจสอบไม่เป็นไปตามนโยบายการตรวจเงินแผ่นดิน
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 7 พ.ย. 2561   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ป57
 • ประกาศ : ประกาศ ก.ศป. เรื่องการกำหนดหลักเกณฑ์การเป็นผุ้ทรงคุณวุฒิที่จะได้รับแต่งตั้งเป็นตุลาการในศาลปกครองสูงสุด (ฉบับที่ 7)
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 7 พ.ย. 2561   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : จ38
 • ประกาศ : ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งเรื่องพรรคอาสาสมัครไทยสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 7 พ.ย. 2561   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ป48
 • ประกาศ : ประกาศอธิบดีศาลปกครองสุพรรณบุรีเรื่องกำหนดวันเปิดทำการแผนกคดีบริหารงานบุคคลในศาลปกครองสุพรรณบุรี
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 7 พ.ย. 2561   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : จ38
 • ประกาศ : ประกาศอธิบดีศาลปกครองสุพรรณบุรีเรื่องกำหนดวันเปิดทำการแผนกคดีสิ่งแวดล้อมในศาลปกครองสุพรรณบุรี
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 7 พ.ย. 2561   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : จ38
 • ประกาศ : ประกาศอธิบดีศาลปกครองสุพรรณบุรีเรื่องกำหนดวันเปิดทำการแผนกคดีวินัยการคลังและการงบประมาณในศาลปกครองสุพรรณบุรี
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 7 พ.ย. 2561   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : จ38
 • กฎกระทรวง : กฎกระทรวงกำหนดให้ทรัพย์สินอื่นเป็นหลักประกัน พ.ศ. 2561
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 5 พ.ย. 2561   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ห29
 • กฎกระทรวง : กฎกระทรวงการปล่อยทิ้งกากกัมมันตรังสี พ.ศ. 2561
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 5 พ.ย. 2561   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : พ18
 • กฎกระทรวง : กฎกระทรวงการจัดการกากกัมมันตรังสี พ.ศ. 2561
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 5 พ.ย. 2561   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : พ18
 • ระเบียบ : ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยเครื่องแบบและการแต่งเครื่องแบบของกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 5 พ.ย. 2561   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ป68
 • ประกาศ : ประกาศสำนักงานศาลยุติธรรมเรื่องรายชื่อผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการตุลาการศาลยตุิธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 5 พ.ย. 2561   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ร7
 • ระเบียบ : ระเบียบที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาว่าด้วยการพิจารณาพิพากษาคดีเกี่ยวกับการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง พ.ศ. 2561
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 1 พ.ย. 2561   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ร40
 • ระเบียบ : ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติว่าด้วยการยื่นบัญชี การตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา 158 และการดําเนินคดีที่เกี่ยวข้องกับการยื่นบัญชี พ.ศ. 2561
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 1 พ.ย. 2561   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ป56
 • ประกาศ : ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเรื่องหลักเกณฑ์ของผู้ซึ่งอยู่กินกันฉันสามีภริยาโดยมิได้จดทะเบียนสมรสอันถือว่าเป็นคู่สมรส พ.ศ. 2561
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 1 พ.ย. 2561   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ป56
 • ประกาศ : ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเรื่องกําหนดตําแหน่งของผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามมาตรา 102 พ.ศ. 2561
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 1 พ.ย. 2561   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ป56
 • ประกาศ : ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเรื่องกําหนดตําแหน่งของผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามมาตรา 102 (9) พ.ศ. 2561
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 1 พ.ย. 2561   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ป56
 • ประกาศ : ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเรื่องกําหนดตําแหน่งของเจ้าพนักงานของรัฐซึ่งจะต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามมาตรา 103 พ.ศ. 2561
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 1 พ.ย. 2561   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ป56
 • ประกาศ : ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเรื่องกําหนดตําแหน่งของผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ต้องเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน พ.ศ. 2561
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 1 พ.ย. 2561   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ป56
รัฐธรรมนูญ
ชื่อเรื่อง ปี ประกาศใช้เมื่อ ไฟล์
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 2560 6 เม.ย. 2560
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 2557 22 ก.ค. 2557
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 2550 24 ส.ค. 2550
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2549 2549 1 ต.ค. 2549
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 2540 11 ต.ค. 2540
ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ที่อยู่ : อาคารศาลอาญา ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2541 2264, 0 2541 2376, 0 2513 8334
โทรสาร : 0 2541 2264, 0 2512 8445, 0 2541 2376
อีเมล์ : libservice@coj.go.th