กฎหมายใหม่ประจำเดือน ปี
กฎหมายใหม่ประจำเดือน ตุลาคม 2561
 • ประกาศ : ประกาศอธิบดีศาลปกครองภูเก็ตเรื่องกำหนดวันเปิดทำการแผนกคดีสิ่งแวดล้อมในศาลปกครองภูเก็ต
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 17 ต.ค. 2561   
  • ไฟล์ :   
 • ประกาศ : ประกาศอธิบดีศาลปกครองภูเก็ตเรื่องกำหนดวันเปิดทำการแผนกคดีบริหารงานบุคคลในศาลปกครองภูเก็ต
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 17 ต.ค. 2561   
  • ไฟล์ :   
 • ประกาศ : ประกาศอธิบดีศาลปกครองภูเก็ตเรื่องกำหนดวันเปิดทำการแผนกคดีวินัยการคลังและการงบประมาณในศาลปกครองภูเก็ต
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 17 ต.ค. 2561   
  • ไฟล์ :   
 • ประกาศ : ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมืองเรื่องแก้ไขเพิ่มเติมประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่องการกำหนดแบบและวิธีการแจ้งทุนประเดิมของพรรคการเมือง พ.ศ. 2561
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 17 ต.ค. 2561   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ป48
 • ประกาศ : ประกาศเรื่องยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580)
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 13 ต.ค. 2561   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ก153
 • กฎกระทรวง : กฎกระทรวงการขอข้อมูลส่วนบุคคลของผู้กู้ยืมเงินและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินและการชำระเงินคืนกองทุนของผู้กู้ยืมเงิน พ.ศ. 2561
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 12 ต.ค. 2561   
  • ไฟล์ :   
 • กฎกระทรวง : กฎกระทรวงกำหนดประเภทของสถานศึกษาและการดำเนินการของสถานศึกษาในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2561
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 12 ต.ค. 2561   
  • ไฟล์ :   
 • ระเบียบ : ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติว่าด้วยการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าพนักงานของรัฐและการดำเนินคดีที่เกี่ยวข้องกับการยื่นบัญชี พ.ศ. 2561
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 12 ต.ค. 2561   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ป56
 • ระเบียบ : ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการประกันสุขภาพของประธานกรรมการและกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2561
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 12 ต.ค. 2561   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ป49
 • ระเบียบ : ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2561
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 12 ต.ค. 2561   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ป68
 • ประกาศ : ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าพนักงานของรัฐต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช.พ.ศ. 2561
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 12 ต.ค. 2561   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ป56
 • ประกาศ : ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเรื่องหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีการเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน พ.ศ. 2561
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 12 ต.ค. 2561   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ป56
 • ประกาศ : ประกาศคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเรื่องหลักเกณฑ์การย้ายและการเลื่อนข้าราชการสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติหรือการโอนข้าราชการตามกฎหมายอื่น พ.ศ. 2561
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 12 ต.ค. 2561   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ป68
 • ประกาศ : ประกาศคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเรื่องหลักเกณฑ์การจัดประเภทตำแหน่งและระดับตาแหน่ง พ.ศ. 2561
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 12 ต.ค. 2561   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ป68
 • พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติม : พระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่2) พ.ศ. 2561
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 10 ต.ค. 2561   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ง7
 • พระราชกฤษฎีกา : พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 669) พ.ศ. 2561
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 10 ต.ค. 2561   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ป39
 • กฎกระทรวง : กฎกระทรวงความปลอดภัยทางรังสี พ.ศ. 2561
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 5 ต.ค. 2561   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : พ18
 • กฎกระทรวง : กฎกระทรวงความมั่นคงปลอดภัยทางรังสี พ.ศ. 2561
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 5 ต.ค. 2561   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : พ18
 • กฎกระทรวง : กฎกระทรวงการอนุญาตนำกากกัมมันตรังสีเข้ามาในและส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2561
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 5 ต.ค. 2561   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : พ18
 • กฎกระทรวง : กฎกระทรวงการอนุญาตเป็นเจ้าหน้าที่ดำเนินการทางเทคนิคเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์ พ.ศ. 2561
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 5 ต.ค. 2561   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : พ18
 • กฎกระทรวง : กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยแร่ พ.ศ. 2561
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 5 ต.ค. 2561   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ร26
 • ประกาศ : ประกาศคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม เรื่อง เปลี่ยนแปลงสถานที่ตั้งของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 5 ต.ค. 2561   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : พ2
 • ประกาศ : ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งเรื่องการลงทะเบียนขององค์กรที่มีสิทธิแนะนำชื่อบุคคลเพื่อสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 4 ต.ค. 2561   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ป70
 • กฎกระทรวง : กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการอย่างอื่นในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2561
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 1 ต.ค. 2561   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ต5
กฎหมายใหม่ประจำเดือน กันยายน 2561
 • พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
  •   ปี : 2561
  •   ประกาศใช้เมื่อ : 17 ก.ย. 2561
  • แฟ้ม : ง10
  •   ไฟล์ :
 • พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2561
  •   ปี : 2561
  •   ประกาศใช้เมื่อ : 12 ก.ย. 2561
  • แฟ้ม : ป70
  •   ไฟล์ :
 • พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561
  •   ปี : 2561
  •   ประกาศใช้เมื่อ : 12 ก.ย. 2561
  • แฟ้ม : ป71
  •   ไฟล์ :
 • กฎกระทรวง : กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิะีการในการขอและการจดทะเบียบเป็นผู้ประกอบการขนส่งทางทะเลหรือผู้ประกอบกิจการอู่เรือ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 26 ก.ย. 2561   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ส7
 • กฎกระทรวง : กฎกระทรวงการแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับกิจการอู่เรือ พ.ศ. 2561
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 26 ก.ย. 2561   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ส7
 • กฎกระทรวง : กฎกระทรวงการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 26 ก.ย. 2561   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ย3
 • กฎกระทรวง : กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการขออนุญาตรวมธุรกิจ การขอให้วินิจฉัยเป็นการล่วงหน้าและการคัดหรือรับรองสำเนาคำสั่งหรือคำวินิจแัย พ.ศ. 2561
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 26 ก.ย. 2561   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ก85
 • กฎ : กฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 26 ก.ย. 2561   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ร4
 • ระเบียบ : ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยเครื่องแบบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 26 ก.ย. 2561   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ป57
 • ระเบียบ : ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนว่าด้วยเครื่องแบบและการแต่งเครื่องแบบของข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้าง สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2561
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 26 ก.ย. 2561   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ป68
 • ระเบียบ : ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนว่าด้วยเครื่องแบบและการแต่งเครื่องแบบของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2561
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 26 ก.ย. 2561   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ป68
 • ระเบียบ : ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2561
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 21 ก.ย. 2561   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ป70
 • ระเบียบ : ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช. พ.ศ. 2561
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 19 ก.ย. 2561   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ป56
 • ระเบียบ : ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติว่าด้วยการเปิดเผยและการเผยแพร่เอกสารและข้อมูล พ.ศ. 2561
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 19 ก.ย. 2561   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ป56
 • ระเบียบ : ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2561
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 19 ก.ย. 2561   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ป56
 • ประกาศ : ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งที่แต่ละจังหวัดจะพึงมีและจำนวนเขตเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัด
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 19 ก.ย. 2561   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ป48
 • ระเบียบ : ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 18 ก.ย. 2561   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ป49
 • ประกาศ : ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งเรื่องพรรคพลังอดุรสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 18 ก.ย. 2561   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ป48
 • กฎกระทรวง : กฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2561
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 13 ก.ย. 2561   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ม38
 • ประกาศ : ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมืองเรื่องการกำหนดแบบและวิธีการแจ้งทุนประเดิมของพรรคการเมือง พ.ศ. 2561
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 13 ก.ย. 2561   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ป48
 • ระเบียบ : ระเบียบ ก.บ.ศป. ว่าด้วยรถยนต์หุ้มเกราะป้องกันกระสุน พ.ศ. 2561
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 7 ก.ย. 2561   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : จ38
 • ระเบียบ : ระเบียบ ก.บ.ศป. ว่าด้วยเสื้อเกราะป้องกันกระสุนหรือป้องกันสะเก็ดระเบิด พ.ศ. 2561
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 7 ก.ย. 2561   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : จ38
 • ระเบียบ : ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติว่าด้วยการประกันภัยรถยนต์ราชการของสำนักงาน ป.ป.ช. พ.ศ. 2561
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 7 ก.ย. 2561   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ป56
 • ประกาศ : ประกาศประธานศาลปกครอง เรื่อง สถานที่ตั้งและวันเปิดทำการของศาลปกครองยะลา
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 5 ก.ย. 2561   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : จ38
 • กฎกระทรวง : กฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตให้มีไว้ในครอบครองหรือใช้ประดยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 ประเภท 3 หรือประเภท 4 พ.ศ. 2561
  • ปี : 2561   
  • ประกาศใช้เมื่อ : 5 ก.ย. 2561   
  • ไฟล์ :   
  • แฟ้ม : ว1
รัฐธรรมนูญ
ชื่อเรื่อง ปี ประกาศใช้เมื่อ ไฟล์
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 2560 6 เม.ย. 2560
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 2557 22 ก.ค. 2557
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 2550 24 ส.ค. 2550
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2549 2549 1 ต.ค. 2549
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 2540 11 ต.ค. 2540
ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ที่อยู่ : อาคารศาลอาญา ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2541 2264, 0 2541 2376, 0 2513 8334
โทรสาร : 0 2541 2264, 0 2512 8445, 0 2541 2376
อีเมล์ : libservice@coj.go.th