1) วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

                     2) จุลนิติ   กลุ่มงานพัฒนากฎหมายสำนักกฎหมาย สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา  

                     3) วารสารกฎหมายขนส่งและพาณิชยนาวี   คณะ นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

                     4) วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

                     5) วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

                     6) วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

                    7) วารสารนิติสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

                     8) วารสารกระบวนการยุติธรรม สำนักงานกิจการยุติธรรม  

                     9)  วารสารรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 

                    10) วารสารรามคำแหง ฉบับนิติศาสตร์   คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

                   11)  วารสารวิชาการคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

                           12)  รัฏฐาภิรักษ์  วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

                        13 )  วารสารวิชาการคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ที่อยู่ : อาคารศาลอาญา ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2541 2264, 0 2541 2376, 0 2513 8334
โทรสาร : 0 2541 2264, 0 2512 8445, 0 2541 2376
อีเมล์ : libservice@coj.go.th