จำนวนทั้งหมด 51 แบบประเมินความพึงพอใจ
แบบประเมินความพึงพอใจ
วันที่
การบรรยายพิเศษ เรื่อง ทักษะการทำงานออนไลน์ร่วมกันด้วย Google G Suite
1 กรกฎาคม 2563
การบรรยายพิเศษ เรื่อง ทักษะการประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet // 13 ก.ค.63 เวลา 12.30 – 14.00 น.
22 มิถุนายน 2563
กิจกรรมการอภิปราย เรื่อง Library reading club เสริมสร้างวัฒนธรรมการอ่านในองค์กร /วิทยากรโดย นางสาวพัฒนี พ่วงสมุทร์ ผู้อำนวยการสานักอำนวยการประจาศาลจังหวัดสิงห์บุรี และนายธวัช จตุรภัทรไพบูลย์ กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ / 19 มิ.ย 63 /12.00 - 14.00 น.
22 มิถุนายน 2563
กิจกรรมการบรรยายพิเศษ เรื่อง การเขียน Blog ให้น่าสนใจ// วิทยากรโดย นางสาวพลอยรุ้ง สิบพลาง Editorial Staff สำนักข่าวออนไลน์ The MATTER และผู้ดูแลภาพรวมคอนเทนต์ของเพจ The MATTER // วันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 2563 เวลา 12.00 – 14.00 น.
12 มิถุนายน 2563
กิจกรรมการบรรยายพิเศษ เรื่อง การเรียนรู้ภาษาผ่านภาพยนตร์และเพลง // วิทยากรโดย นางสาวจริมจิต พันธ์ทวี ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจาสานักประธานศาลฏี / วันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2563 เวลา 12.00 – 14.00 น.
18 พฤษภาคม 2563
การบรรยาย เรื่อง เทคนิคการใช้ Microsoft office เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน //วิทยากร ดร.สุพจน์ ศรีนุตพงษ์ ผู้อำนวยการโครงการภาครัฐ บริษัทไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด // วันอังคารที่ 28 เมษายน 2563
18 พฤษภาคม 2563
การบรรยายพิเศษ เรื่อง การสร้างสมดุลในการทางานและ การดำรงชีวิต (Work life balance) / วิทยากรโดย นายบรรพต ฉายมุกดา กรรมการผู้จัดการบริษัท เอชดีไลน์ จำกัด/ วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา12.00 - 14.00 น. / ณ ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
30 เมษายน 2563
การบรรยายพิเศษ เรื่อง การบริหารสัญญา// วิทยากร นายมณเฑียร เจริญผล รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน // วันอังคารที่ 24 มีนาคม 2563 เวลา 12.00 – 14.00 น. ณ ห้องสมุดศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียติ
13 เมษายน 2563
แบบสอบถามความพึงพอใจ ระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Learning) : (แผนพัฒนารายบุคคล : IDP) ปีงบประมาณ 2563
28 กุมภาพันธ์ 2563
การใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการทำงานร่วมกันในยุคศตวรรษที่21 วิทยากรโดย อาจารย์ ดร.ชุติวัฒน์ สุวัตถิพงศ์ อาจารย์ประจำภาควิชาศูนย์เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช / 14 ก.พ.2563
21 กุมภาพันธ์ 2563
   
 
ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ที่อยู่ : อาคารศาลอาญา ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2541 2264, 0 2541 2376, 0 2513 8334
โทรสาร : 0 2541 2264, 0 2512 8445, 0 2541 2376
อีเมล์ : libservice@coj.go.th