จำนวนทั้งหมด 22 แบบประเมินความพึงพอใจ
แบบประเมินความพึงพอใจ
วันที่
การบรรยายพิเศษเรื่อง “นวัตกรรมทางความคิดสำหรับผู้ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัล เพื่อเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่ D–Court ๒๐๒๐” /วิทยากรโดย ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร /13 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 – 11.00น.
11 มีนาคม 2562
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Learning) การบรรยายพิเศษ เรื่อง Digital Transformation เพื่อชีวิตที่ดีขึ้น วันอังคารที่ 5 มีนาคม 2562 เวลา 12.00 – 14.00 น. ณ ห้องสมุดศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 6 อาคารศาลอาญา
8 มีนาคม 2562
การพัฒนาที่เป็นการเรียนรู้ด้วยตนเองภายใต้โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Learning) กิจกรรมการบรรยายพิเศษ เรื่อง การเขียน Blog ให้น่าสนใจ /วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 12.00 – 14.00 น./ ณ ห้องสมุดศูนย์วิทยบริการฯ
6 มีนาคม 2562
แบบสอบถามความพึงพอใจในการเข้าใช้บริการและการให้บริการ ของห้องสมุดศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม
6 มีนาคม 2562
แบบทดสอบการพัฒนาที่เป็นการเรียนรู้ด้วยตนเองภายใต้โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Learning) กิจกรรมการบรรยายพิเศษ เรื่อง การเรียนรู้ภาษาผ่านภาพยนตร์และเพลงต่างประเทศ /วันพุธที่ 20 มีนาคม2562
4 มีนาคม 2562
แบบประเมินความพึงพอใจกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี ครั้งที่ 3 /2562 ภายใต้โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Learning) การบรรยายพิเศษเรื่อง Digital Court 2020 การเปลี่ยนแปลงศาลยุติธรรมสู่ระบบดิจิทัล // วันพุธที่ 23 มกราคม 2562
28 มกราคม 2562
แบบสอบถามความพึงพอใจกิจกรรมบรรยายพิเศษหัวข้อ Go Beyond You Comfort Zone วันที่ 15 สิงหาคม 2561
22 มกราคม 2562
แบบทดสอบกิจกรรมการอภิปรายเรื่อง Library reading club เสริมสร้างวัฒนธรรมการอ่านในองค์กร วันพุธที่ 16 มกราคม 2562 เวลา 12.00 – 14.00 น.
22 มกราคม 2562
ความพึงพอใจการเข้าใช้ ระบบฐานข้อมูล “รวมกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่ใช้ในการปฏิบัติงานของศาลยุติธรรม(ออนไลน์)
16 มกราคม 2562
แบบสอบถามความพึงพอใจ กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านการแนะแนวการใช้โปรแกรมภาษา และการใช้ชุดปฏิบัติการทางภาษา (Sound Lab) ณ ห้องปฏิบัติการทางภาษา (Sound Lab) ห้องสมุดศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 6 อาคารศาลอาญา
8 พฤศจิกายน 2561
  
 
ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ที่อยู่ : อาคารศาลอาญา ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2541 2264, 0 2541 2376, 0 2513 8334
โทรสาร : 0 2541 2264, 0 2512 8445, 0 2541 2376
อีเมล์ : libservice@coj.go.th