จำนวนทั้งหมด 16 แบบประเมินความพึงพอใจ
แบบประเมินความพึงพอใจ
วันที่
แบบสอบถามความพึงพอใจ กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านการแนะแนวการใช้โปรแกรมภาษา และการใช้ชุดปฏิบัติการทางภาษา (Sound Lab) ณ ห้องปฏิบัติการทางภาษา (Sound Lab) ห้องสมุดศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 6 อาคารศาลอาญา
8 พฤศจิกายน 2561
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการใช้งานโปรแกรมภาษาอังกฤษ ณ ห้องปฏิบัติการทางภาษา (Sound Lab) ห้องสมุดศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ อาคารศาลอาญา ชั้น 6 (61 ปิดระบบ)
8 พฤศจิกายน 2561
ความพึงพอใจการเข้าใช้ ระบบฐานข้อมูล “รวมกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่ใช้ในการปฏิบัติงานของศาลยุติธรรม” (ออนไลน์)
4 ตุลาคม 2561
ความพึงพอใจการเข้าใช้ ระบบฐานข้อมูล “รวมกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่ใช้ในการปฏิบัติงานของศาลยุติธรรม” (ออนไลน์) (ปิดการใช้)
4 ตุลาคม 2561
แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการห้องสมุดศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ อาคารศาลอาญา ชั้น 6
4 ตุลาคม 2561
แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการ ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติห้องสมุดศาลยุติธรรม
31 สิงหาคม 2561
แบบสอบถามความพึงพอใจกิจกรรมบรรยายพิเศษหัวข้อ Go Beyond You Comfort Zone วันที่ 15 สิงหาคม 2561
31 สิงหาคม 2561
แบบสอบถามความพึงพอใจการเข้าใช้ ระบบฐานข้อมูล “รวมกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่ใช้ในการปฏิบัติงานของศาลยุติธรรม” (ออนไลน์)
20 สิงหาคม 2561
แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการห้องสมุดศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม อาคารศาลแขวงพระนครเหนือ ชั้น 6
18 กรกฎาคม 2561
แบบทดสอบการพัฒนาที่เป็นการเรียนรู้ด้วยตนเองภายใต้โครงการนำร่องพัฒนาระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Access Learning) กิจกรรมการอภิปรายในหัวข้อ “Book Talk หนังสือสร้างแรงบันดาลใจ”
24 เมษายน 2561
  
 
ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ที่อยู่ : อาคารศาลอาญา ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2541 2264, 0 2541 2376, 0 2513 8334
โทรสาร : 0 2541 2264, 0 2512 8445, 0 2541 2376
อีเมล์ : libservice@coj.go.th