จำนวนทั้งหมด 33 แบบประเมินความพึงพอใจ
แบบประเมินความพึงพอใจ
วันที่
การบรรยายพิเศษ เรื่อง เทคนิคการใช้งานและการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์อย่างฉลาด / วิทยากร นายบดินทร์ สืบสุติน Technical Consultant / 21 ส.ค.2562
13 กันยายน 2562
CHULA MOOC กับการพัฒนา Digital Literacy ของข้าราชการศาลยุติธรรม
13 กันยายน 2562
แบบสอบถามความพึงพอใจในการเข้าใช้บริการและการให้บริการ ของห้องสมุดศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียติ
13 กันยายน 2562
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการใช้งานโปรแกรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Learning) : (แผนพัฒนารายบุคคล : IDP)
12 กันยายน 2562
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายตามระเบียบ โดยวิธีการ Streaming ครั้งที่ 3 หัวข้อ การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมในประเทศ วันอังคารที่ 10 เดือนกันยายน 2562 เวลา 13.00 - 14.30 น.
6 กันยายน 2562
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายตามระเบียบ โดยวิธีการ Streaming ครั้งที่ 2 หัวข้อ การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร วันอังคารที่ 10 เดือนกันยายน 2562 เวลา 09.30 - 11.00 น.
6 กันยายน 2562
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายตามระเบียบ โดยวิธีการ Streaming ครั้งที่ ๑ หัวข้อ การเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านข้าราชการ วันอังคารที่ ๒๐ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๒.๓๐ - ๑๔.๓๐ น.
16 สิงหาคม 2562
การบรรยายพิเศษ เรื่อง การบริหารผลงานด้วย OKR สู่ D – Court 2020 /วิทยากรโดย คุณพรทิพย์ กองชุน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ / 25 มิ.ย. 62 /ณ ห้องสมุดศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
1 กรกฎาคม 2562
การบรรยายพิเศษเรื่อง ก้าวผ่าน Comfort Zone ไปสู่ศาลดิจิทัล /วิทยากรโดย คุณพรทิพย์ กองชุน // 18 มิ.ย. 2562
21 มิถุนายน 2562
กิจกรรมการอภิปรายเรื่อง การสร้างสมดุลในการทำงานและการดำรงชีวิต (Work life balance) วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 12.00 – 14.00 น.
20 มิถุนายน 2562
   
 
ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ที่อยู่ : อาคารศาลอาญา ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2541 2264, 0 2541 2376, 0 2513 8334
โทรสาร : 0 2541 2264, 0 2512 8445, 0 2541 2376
อีเมล์ : libservice@coj.go.th