จำนวนทั้งหมด 18 แบบประเมินความพึงพอใจ
แบบประเมินความพึงพอใจ
วันที่
การพัฒนาที่เป็นการเรียนรู้ด้วยตนเองภายใต้โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Learning) กิจกรรมการบรรยายพิเศษ เรื่อง การเขียน Blog ให้น่าสนใจ /วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 12.00 – 14.00 น./ ณ ห้องสมุดศูนย์วิทยบริการฯ
18 มกราคม 2562
แบบประเมินความพึงพอใจกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี ครั้งที่ 3 /2562 ภายใต้โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Learning) การบรรยายพิเศษเรื่อง Digital Court 2020 การเปลี่ยนแปลงศาลยุติธรรมสู่ระบบดิจิทัล // วันพุธที่ 23 มกราคม 2562
16 มกราคม 2562
ความพึงพอใจการเข้าใช้ ระบบฐานข้อมูล “รวมกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่ใช้ในการปฏิบัติงานของศาลยุติธรรม(ออนไลน์)
16 มกราคม 2562
แบบทดสอบกิจกรรมการอภิปรายเรื่อง Library reading club เสริมสร้างวัฒนธรรมการอ่านในองค์กร วันพุธที่ 16 มกราคม 2562 เวลา 12.00 – 14.00 น.
3 มกราคม 2562
แบบสอบถามความพึงพอใจ กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านการแนะแนวการใช้โปรแกรมภาษา และการใช้ชุดปฏิบัติการทางภาษา (Sound Lab) ณ ห้องปฏิบัติการทางภาษา (Sound Lab) ห้องสมุดศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 6 อาคารศาลอาญา
8 พฤศจิกายน 2561
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการใช้งานโปรแกรมภาษาอังกฤษ ณ ห้องปฏิบัติการทางภาษา (Sound Lab) ห้องสมุดศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ อาคารศาลอาญา ชั้น 6 (61 ปิดระบบ)
8 พฤศจิกายน 2561
แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการห้องสมุดศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ อาคารศาลอาญา ชั้น 6
4 ตุลาคม 2561
แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการ ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติห้องสมุดศาลยุติธรรม
31 สิงหาคม 2561
แบบสอบถามความพึงพอใจกิจกรรมบรรยายพิเศษหัวข้อ Go Beyond You Comfort Zone วันที่ 15 สิงหาคม 2561
31 สิงหาคม 2561
แบบสอบถามความพึงพอใจการเข้าใช้ ระบบฐานข้อมูล “รวมกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่ใช้ในการปฏิบัติงานของศาลยุติธรรม” (ออนไลน์)
20 สิงหาคม 2561
  
 
ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ที่อยู่ : อาคารศาลอาญา ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2541 2264, 0 2541 2376, 0 2513 8334
โทรสาร : 0 2541 2264, 0 2512 8445, 0 2541 2376
อีเมล์ : libservice@coj.go.th