จำนวนทั้งหมด 21 แบบสำรวจออนไลน์
แบบสำรวจออนไลน์
วันที่
การบรรยายพิเศษเรื่อง “Cyber Security Awareness” การสร้างความตระหนักเรื่องความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศสำหรับเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม วันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2562 เวลา 12.00 – 14.00 น.
3 มกราคม 2562
แบบทดสอบ การเขียนเชิงสร้างสรรค์ (Creative Writing) วันอังคารที่ 18 ธันวาคม 2561
27 ธันวาคม 2561
แบบประเมินความพึงพอใจ การบรรยายพิเศษ เรื่อง การทำงานยุคใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วย AI และ Data วันที่ 19 ธันวาคม 2561
20 ธันวาคม 2561
แบบทดสอบการพัฒนาที่เป็นการเรียนรู้ด้วยตนเองภายใต้โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Learning) กิจกรรมการอภิปราย เรื่อง Book Talk หนังสือสร้างแรงบันดาลใจ
6 พฤศจิกายน 2561
แบบประเมินความความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมบรรณารักษ์สัญจร
29 ตุลาคม 2561
แบบสำรวจการเชื่อมโยงเครือข่ายใช้ทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัลผ่านเว็บไซต์ห้องสมุดศาลยุติธรรม (www.library.coj.go.th)
12 ตุลาคม 2561
แบบสอบถาม การใช้บริการห้องสมุดประจำศาลที่เข้าร่วมโครงการขยายผลห้องสมุดต้นแบบปี 2559
8 ตุลาคม 2561
แบบประเมินความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมบรรณารักษ์สัญจร ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครพนม
31 สิงหาคม 2561
แบบทดสอบ กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านอื่นๆ การบรรยายพิเศษ หัวข้อ “การสร้างสมดุลในการทำงานและการดำรงชีวิต (Work life balance)” วันจันทร์ที่ 20 สค.61 เวลา 12.00 – 14.00 น.
22 สิงหาคม 2561
แบบตรวจสอบความชำรุดบกพร่องตามข้อกำหนดของสัญญาการจัดซื้อครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์สำนักงานพร้อมระบบปฏิบัติการและเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 45 ชุด
8 สิงหาคม 2561
  
 
ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ที่อยู่ : อาคารศาลอาญา ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2541 2264, 0 2541 2376, 0 2513 8334
โทรสาร : 0 2541 2264, 0 2512 8445, 0 2541 2376
อีเมล์ : libservice@coj.go.th