ห้องสมุดศาลยุติธรรม ยินดีต้อนรับ ^_^ >>> บุคลากรในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรมที่เป็นสมาชิกห้องสมุดศาลยุติธรรมสามารถดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มที่ให้บริการผ่านเว็บไซต์ห้องสมุดศาลยุติธรรม www.Library.coj.go.th ได้ สนใจสมัครสมาชิกติดต่อสมัครสมาชิกได้ที่กลุ่มงานบริการสารสนเทศ e-mail : sahakron.a@coj.go.th หรือ โทรศัพท์ 0 2512 8441
คำค้นสูงสุด

แนะนำทรัพยากรสารสนเทศใหม่

ทรัพยากรสารสนเทศที่น่าสนใจ

กฎหมายใหม่ประจำเดือน กันยายน 2561

ระเบียบ : ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2561
 
 • ปี : 2561   
 • ประกาศใช้เมื่อ : 21 ก.ย. 2561   
 • แฟ้ม : ป70
 • ไฟล์ :   
ระเบียบ : ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช. พ.ศ. 2561
 
 • ปี : 2561   
 • ประกาศใช้เมื่อ : 19 ก.ย. 2561   
 • แฟ้ม : ป56
 • ไฟล์ :   
ระเบียบ : ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติว่าด้วยการเปิดเผยและการเผยแพร่เอกสารและข้อมูล พ.ศ. 2561
 
 • ปี : 2561   
 • ประกาศใช้เมื่อ : 19 ก.ย. 2561   
 • แฟ้ม : ป56
 • ไฟล์ :   
ประกาศ : ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งที่แต่ละจังหวัดจะพึงมีและจำนวนเขตเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัด
 
 • ปี : 2561   
 • ประกาศใช้เมื่อ : 19 ก.ย. 2561   
 • แฟ้ม : ป48
 • ไฟล์ :   
ระเบียบ : ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2561
 
 • ปี : 2561   
 • ประกาศใช้เมื่อ : 19 ก.ย. 2561   
 • แฟ้ม : ป56
 • ไฟล์ :   

กิจกรรมของห้องสมุด

ข่าวประชาสัมพันธ์ภายใน

หัวข้อ
วันที่
ปฏิทินกิจกรรมศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม ประจำเดือน กันยายน 2561 5 ก.ย. 2561 / 16:29 น.
รายชื่อผู้ลงทะเบียน กิจกรรมบรรยายพิเศษ“Go Beyond Your Comfort Zone” กับดักอันตราย ทำลายศักยภาพ 15 สิงหาคม 2561 17 ส.ค. 2561 / 09:51 น.
ประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าอบรมแนวทางการพัฒนาบุคลากรและแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Learning) ของศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม ผ่านทางเว็บไซต์ www.library.coj.go.th 16 ส.ค. 2561 / 13:57 น.
โครงการนำร่องพัฒนาระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Access Learning) ครั้งที่ 10/2561 กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านอื่นๆ การบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การสร้างสมดุลในการทำงานและการดำรงชีวิต (Work Life balance)” 10 ส.ค. 2561 / 10:07 น.
กิจกรรมการประชุมทางวิชาการเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุดในกระบวนการยุติธรรม ภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างห้องสมุดหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561เวลา 08.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม สำนักงานศาลยุติธรรม ชั้น 12 อาคารศาลอาญา 9 ส.ค. 2561 / 14:20 น.

คำถามที่ถามบ่อย

หัวข้อ
วันที่
ต้องการเข้าระบบสมาชิกห้องสมุด ต้องทำอย่างไร 18 ม.ค. 2561 / 11:07 น.
การเข้าชมพิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุของบุคคลภายนอก 25 ต.ค. 2560 / 13:53 น.
บริการสอนและตรวจสอบการเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรมผลงานวิชาการแก่บุคลากรในสังกัดศาลยุติธรรมและสำนักงานศาลยุติธรรม 24 ก.ย. 2559 / 17:05 น.
การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศตามความประสงค์ของศาลยุติธรรมและหน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรม 24 ก.ย. 2559 / 16:59 น.
การเรียนภาษาต่างประเทศด้วยตนเองที่ห้องปฏิบัติการทางภาษา (Sound Lab) ของศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ สามารถนำไปใช้กับแผนพัฒนารายบุคคล (IDP:Indidual Develpment Plan) 24 ก.ย. 2559 / 16:39 น.
ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ที่อยู่ : อาคารศาลอาญา ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2541 2264, 0 2541 2376, 0 2513 8334
โทรสาร : 0 2541 2264, 0 2512 8445, 0 2541 2376
อีเมล์ : libservice@coj.go.th