คำค้นสูงสุดประจำเดือน

ทรัพยากรสารสนเทศใหม่

แนะนำทรัพยากรสารสนเทศ

วีดีทัศน์

 

เรื่อง : แนะนำการใช้งานห้องสมุด

กิจกรรมของห้องสมุด

ข่าวประชาสัมพันธ์ภายใน

หัวข้อ
วันที่
ปฏิทินกิจกรรมศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม ประจำเดือน ธันวาคม 2560 13 ธ.ค. 2560 / 14:02 น.
ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมได้ดำเนินการจัดกิจกรรมภายใต้โครงการนำร่องพัฒนาระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Access Learining) เข้าสู่ปีที่ 3 28 พ.ย. 2560 / 10:13 น.
รายงานผลการดำเนินงานโครงการนำร่องพัฒนาระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Access Learning) 9 พ.ย. 2560 / 14:55 น.
แบบฟอร์มเสนอข้อมูลเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ศาลยุติธรรม www.library.coj.go.th 18 ต.ค. 2560 / 11:27 น.
ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมได้จัดกิจกรรมของโครงการนำร่องพัฒนาระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง ( Self Access Learning ) ครั้งที่ 11/2560 21 มิ.ย. 2560 / 09:36 น.

บทความ

คำถามที่ถามบ่อย

หัวข้อ
วันที่
การเข้าชมพิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุของบุคคลภายนอก 25 ต.ค. 2560 / 13:53 น.
บริการสอนและตรวจสอบการเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรมผลงานวิชาการแก่บุคลากรในสังกัดศาลยุติธรรมและสำนักงานศาลยุติธรรม 24 ก.ย. 2559 / 17:05 น.
การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศตามความประสงค์ของศาลยุติธรรมและหน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรม 24 ก.ย. 2559 / 16:59 น.
การเรียนภาษาต่างประเทศด้วยตนเองที่ห้องปฏิบัติการทางภาษา (Sound Lab) ของศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ สามารถนำไปใช้กับแผนพัฒนารายบุคคล (IDP:Indidual Develpment Plan) 24 ก.ย. 2559 / 16:39 น.
การขอใช้บริการห้องส่งเสริมการเรียนรู้ 1 (ห้องประชุม) ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ 24 ก.ย. 2559 / 16:34 น.

แบบสำรวจออนไลน์

ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ที่อยู่ : อาคารศาลอาญา ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2541 2264, 0 2541 2376, 0 2513 8334
โทรสาร : 0 2541 2264, 0 2512 8445, 0 2541 2376
อีเมล์ : libservice@coj.go.th