สมาชิกห้องสมุดศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมท่านใดลืมรหัสสมาชิก สามารถติดต่อขอรหัสได้ที่ 0 2512 8441 หรือทาง e-mail : libservice@coj.go.th
คำค้นสูงสุด

แนะนำทรัพยากรสารสนเทศใหม่

ทรัพยากรสารสนเทศที่น่าสนใจ

กฎหมายใหม่ประจำเดือน ตุลาคม 2562

ประกาศ : ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการมอบหมายเรื่องกล่าวหา และการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการสำนักงาน ป.ป.ช. สาขากระบวนการยุติธรรม ที่ปฏิบัติงานด้านการไต่สวน พ.ศ. 2562
 
 • ปี : 2562   
 • ประกาศใช้เมื่อ : 11 ต.ค. 2562   
 • แฟ้ม : ป56
 • ไฟล์ :   
ประกาศ : ประกาศศาลปกครอง เรื่อง ศาลปกครองพิพากษาถึงที่สุดให้เพิกถอนกฎ
 
 • ปี : 2562   
 • ประกาศใช้เมื่อ : 11 ต.ค. 2562   
 • แฟ้ม : จ38
 • ไฟล์ :   
พระราชกฤษฎีกา : พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพการเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะของที่ราชพัสดุ ในท้องที่แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2562
 
 • ปี : 2562   
 • ประกาศใช้เมื่อ : 11 ต.ค. 2562   
 • แฟ้ม : ท3
 • ไฟล์ :   
พระราชกฤษฎีกา : พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ 2)
 
 • ปี : 2562   
 • ประกาศใช้เมื่อ : 11 ต.ค. 2562   
 • แฟ้ม : อ22
 • ไฟล์ :   
ระเบียบ : ระเบียบคณะกรรมการอัยการว่าด้วยตำแหน่งเจ้าพนักงานคดีสำนักงานอัยการสูงสุด พ.ศ. 2562
 
 • ปี : 2562   
 • ประกาศใช้เมื่อ : 11 ต.ค. 2562   
 • แฟ้ม : ร9
 • ไฟล์ :   

กิจกรรมของห้องสมุด

ข่าวประชาสัมพันธ์ภายใน

หัวข้อ
วันที่
สรุปข้อมูลสถิติระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Learning) : (แผนพัฒนารายบุคคล: IDP) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 20 ก.ย. 2562 / 16:13 น.
ขอเชิญข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมเข้าใช้งาน Oxford Legal Research Library 29 ส.ค. 2562 / 12:09 น.
การบรรยายพิเศษ เรื่อง เทคนิคการใช้งานและการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์อย่างฉลาด //วิทยากรโดย นายบดินทร์ สืบสุติน Technical Consultant บริษัท เอชพี อิงค์ (ประเทศไทย) จำกัด // วันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 12.00-14.00 น. 16 ส.ค. 2562 / 10:48 น.
การบรรยายพิเศษ เรื่อง CHULA MOOC กับการพัฒนา Digital Literacy ของข้าราชการศาลยุติธรรม // วิทยากรโดย ดร.ภัทรชาติ โกมลกิติ ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย // วันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2562 เวลา 12.00 – 14.00น. 16 ส.ค. 2562 / 09:25 น.
แบบฟอร์มลงทะเบียนขอรับรหัสผ่านเข้าใช้งาน Ookbee Buffet 30 ก.ค. 2562 / 11:37 น.

ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก

หัวข้อ
วันที่
แบบฟอร์มลงทะเบียนขอรับรหัสผ่านเข้าใช้งาน Ookbee Buffet 30 ก.ค. 2562 / 11:47 น.
รายชื่่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมการบรรยายพิเศษเรื่อง การบริหารผลงานด้วย OKR สู่ D – Court 2020 วิทยากรโดย คุณพรทิพย์ กองชุน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ ผู้ก่อตั้ง บริษัท จิตตะ ดอทคอม จำกัด และอดีตผู้บริหาร Google / 25 มิ.ย. 2562 1 ก.ค. 2562 / 13:42 น.
รายชื่่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมการบรรยายพิเศษเรื่องก้าวผ่าน Comfort Zone ไปสู่ศาลดิจิทัล //วิทยากรโดย คุณพรทิพย์ กองชุน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ ผู้ก่อตั้ง บริษัท จิตตะ ดอทคอม จำกัดและอดีตผู้บริหาร Google//18 มิ.ย. 2562 26 มิ.ย. 2562 / 09:54 น.
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับแก้วที่ระลึก 137 ปีศาลยุติธรรม ซึ่งลงทะเบียนเข้าเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Learning) 26 มิ.ย. 2562 / 09:06 น.
วิธีการสืบค้นข้อมูลของศูนย์ข้อมูลกฎหมาย 17 มิ.ย. 2562 / 16:58 น.

คำถามที่ถามบ่อย

หัวข้อ
วันที่
หากยืมหนังสือไปแล้ว ครบกำหนดแต่ยังใช้งานไม่เสร็จ สามารถยืมต่อโดยไม่ต้องมาที่ห้องสมุดศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมได้หรือไม่ และต้องทำอย่างไร 28 มิ.ย. 2562 / 15:41 น.
ลืมรหัสเพื่อเข้าสู่ระบบห้องสมุดศาลยุติธรรมต้องทำอย่างไรคะ 28 มิ.ย. 2562 / 15:41 น.
ดิฉันเป็นบุคลากรปฏิบัติงานอยู่ที่ศาลจังหวัดเชียงใหม่ หากประสงค์จะยืมหนังสือ ต้องไปยืมด้วยตนเอง หรือมีช่องทางใดที่ต้องเดินทางไปด้วยคนเองไหมคะ 28 มิ.ย. 2562 / 15:41 น.
เป็นบุคลากรในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรมที่ประจำอยู่ที่ศาลจังหวัดยะลา ต้องการรหัสสมาชิกห้องสมุดศาลยุติธรรมเพื่อดาวน์โหลดข้อมูลในเว็บไซต์ห้องสมุดศาลยุติธรรมต้องดำเนินการอย่างไรบ้างคะ 28 มิ.ย. 2562 / 15:40 น.
สิทธิ์ในการยืมทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุดศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม สามารถยืมได้กี่วัน 2 พ.ค. 2562 / 14:19 น.

แบบประเมินความพึงพอใจ

หัวข้อ
จำนวนผู้เข้าร่วม
แบบสอบถามความพึงพอใจการเข้าใช้ ระบบฐานข้อมูล “รวมกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่ใช้ในการปฏิบัติงานของศาลยุติธรรม” 1
การบรรยายพิเศษ เรื่อง เทคนิคการใช้งานและการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์อย่างฉลาด / วิทยากร นายบดินทร์ สืบสุติน Technical Consultant / 21 ส.ค.2562 124
CHULA MOOC กับการพัฒนา Digital Literacy ของข้าราชการศาลยุติธรรม 51
แบบสอบถามความพึงพอใจในการเข้าใช้บริการและการให้บริการ ของห้องสมุดศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียติ 202
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายตามระเบียบ โดยวิธีการ Streaming ครั้งที่ 3 หัวข้อ การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมในประเทศ วันอังคารที่ 10 เดือนกันยายน 2562 เวลา 13.00 - 14.30 น. 1

แบบสำรวจออนไลน์

ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ที่อยู่ : อาคารศาลอาญา ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2541 2264, 0 2541 2376, 0 2513 8334
โทรสาร : 0 2541 2264, 0 2512 8445, 0 2541 2376
อีเมล์ : libservice@coj.go.th