สมาชิกห้องสมุดศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมท่านใดลืมรหัสสมาชิก สามารถติดต่อขอรหัสได้ที่ 0 2512 8441 หรือทาง e-mail : libservice@coj.go.th
คำค้นสูงสุด

แนะนำทรัพยากรสารสนเทศใหม่

ทรัพยากรสารสนเทศที่น่าสนใจ

กฎหมายใหม่ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562

กฎกระทรวง : กฎกระทรวงสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทสถานที่ใช้ พ.ศ. 2562
 
 • ปี : 2562   
 • ประกาศใช้เมื่อ : 15 ก.พ. 2562   
 • แฟ้ม : ค70
 • ไฟล์ :   
กฎกระทรวง : กฎกระทรวงการแจ้งเหตุความไม่ปลอดภัยและอันตรายเนื่องจากกระบวนการหรือขั้นตอนที่เกี่ยวกับการผลิต นำเข้า ส่งออก ขาย นำผ่าน หรือมีไว้ในครอบครองเชื้อโรคหรือพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2562
 
 • ปี : 2562   
 • ประกาศใช้เมื่อ : 15 ก.พ. 2562   
 • แฟ้ม : ช3
 • ไฟล์ :   
กฎกระทรวง : กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี๋ยวกับที่อับอากาศ พ.ศ. 2562
 
 • ปี : 2562   
 • ประกาศใช้เมื่อ : 15 ก.พ. 2562   
 • แฟ้ม : ค104
 • ไฟล์ :   
ระเบียบ : ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการยื่นและพิจารณาคำร้องคัดค้านประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562
 
 • ปี : 2562   
 • ประกาศใช้เมื่อ : 13 ก.พ. 2562   
 • แฟ้ม : ป71
 • ไฟล์ :   
ประกาศ : ประกาศคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม เรื่อง เปลี่ยนแปลงสถานที่ตั้งของศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ
 
 • ปี : 2562   
 • ประกาศใช้เมื่อ : 13 ก.พ. 2562   
 • แฟ้ม : ป71
 • ไฟล์ :   

กิจกรรมของห้องสมุด

ข่าวประชาสัมพันธ์ภายใน

หัวข้อ
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Learning) ในกิจกรรมที่จัดโดยศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม (ย้อนหลัง) ผ่านทางเว็บไซต์ www.library.coj.go.th ครั้งที่ 1 /2562 13 ก.พ. 2562 / 14:39 น.
การบรรยายพิเศษเรื่อง การเขียน Blog ให้น่าสนใจ // วิทยากรโดย นายอาริยะ คำภิโล ประธานกรรมการบริษัทโจนส์สลัดมีเดีย จำกัด// วันที่ 28 ก.พ.2562 เวลา 12.00 – 14.00 น. ณ ห้องสมุดศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 6 อาคารศาลอาญา กรุงเทพฯ 30 ม.ค. 2562 / 14:57 น.
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Learning) การบรรยายพิเศษ เรื่อง Digital Transformation เพื่อชีวิตที่ดีขึ้น วันอังคารที่5 มีนาคม 2562 เวลา 12.00 – 14.00 น. ณ ห้องสมุดศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 6 อาคารศาลอาญา 28 ม.ค. 2562 / 15:14 น.
การบรรยายพิเศษเรื่อง Digital Court 2020 การเปลี่ยนแปลงศาลยุติธรรมสู่ระบบดิจิทัล//วิทยากรโดย ดร.อานนท์ ทับเที่ยง ประธานสาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี//23 ม.ค2562 ห้องสมุดฯ 16 ม.ค. 2562 / 15:33 น.
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Learning)กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี ครั้งที่ 2/2562 การบรรยายพิเศษเรื่อง “Cyber Security Awareness” การสร้างความตระหนักเรื่องความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศสำหรับเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม//14 ม.ค.2562 8 ม.ค. 2562 / 09:19 น.

ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก

หัวข้อ
วันที่
การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Learning) แผนพัฒนารายบุคคล : IDP ปีงบประมาณ 2562 30 ม.ค. 2562 / 15:56 น.
ราชื่อผู้เข้าร่วม กิจกรรม การบรรยายพิเศษเรื่อง “Cyber Security Awareness” การสร้างความตระหนักเรื่องความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศสำหรับเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม และ กิจกรรมการบรรยายพิเศษ เรื่อง การทำงานยุคใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วย AI และ Data 28 ม.ค. 2562 / 14:53 น.
ขอเชิญชวน หน่วยงานศาลยุติธรรมที่ยังไม่ได้ตอบแบบสำรวจการจัดห้องสมุดประจำศาล ตอบแบบสำรวจเพิ่มเติม 21 ม.ค. 2562 / 13:52 น.
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลจากกิจกรรม Reading Fun Holiday Fun 17 ม.ค. 2562 / 10:20 น.
คำแนะนำขั้นตอนในการจัดห้องสมุดประจำศาล 15 ม.ค. 2562 / 16:01 น.

คำถามที่ถามบ่อย

หัวข้อ
วันที่
การอ่านเอกสารดิจิทัลบนเว็บไซต์ห้องสมุดศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม มีขั้นตอนอย่างไรบ้าง 7 ก.พ. 2562 / 11:21 น.
ต้องการอ่านเอกสารดิจิทัลบนเว็บไซต์ห้องสมุดศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม แต่ลืม username และ password ในการเข้าใช้งาน ต้องทำอย่างไร 4 ม.ค. 2562 / 09:22 น.
การขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ ห้องสมุดศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 6 อาคารศาลอาญา เพื่อจัดกิจกรรมบรรยาย/อภิปราย และถ่ายทอดสดสัญญาณภาพและเสียง (Streaming) มีขั้นตอนอย่างไรบ้าง 4 ม.ค. 2562 / 09:15 น.
คู่มือการปฏิบัติงานศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ มีจำหน่ายหรือไม่ 7 ธ.ค. 2561 / 09:38 น.
ต้องการเข้าระบบสมาชิกห้องสมุด ต้องทำอย่างไร 18 ม.ค. 2561 / 11:07 น.

แบบประเมินความพึงพอใจ

หัวข้อ
จำนวนผู้เข้าร่วม
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Learning) การบรรยายพิเศษ เรื่อง Digital Transformation เพื่อชีวิตที่ดีขึ้น วันอังคารที่ 5 มีนาคม 2562 เวลา 12.00 – 14.00 น. ณ ห้องสมุดศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 6 อาคารศาลอาญา 12
การพัฒนาที่เป็นการเรียนรู้ด้วยตนเองภายใต้โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Learning) กิจกรรมการบรรยายพิเศษ เรื่อง การเขียน Blog ให้น่าสนใจ /วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 12.00 – 14.00 น./ ณ ห้องสมุดศูนย์วิทยบริการฯ 1
ความพึงพอใจการเข้าใช้ ระบบฐานข้อมูล “รวมกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่ใช้ในการปฏิบัติงานของศาลยุติธรรม(ออนไลน์) 3
แบบสอบถามความพึงพอใจ กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านการแนะแนวการใช้โปรแกรมภาษา และการใช้ชุดปฏิบัติการทางภาษา (Sound Lab) ณ ห้องปฏิบัติการทางภาษา (Sound Lab) ห้องสมุดศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 6 อาคารศาลอาญา 17
แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการห้องสมุดศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ อาคารศาลอาญา ชั้น 6 23
ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ที่อยู่ : อาคารศาลอาญา ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2541 2264, 0 2541 2376, 0 2513 8334
โทรสาร : 0 2541 2264, 0 2512 8445, 0 2541 2376
อีเมล์ : libservice@coj.go.th