สมาชิกท่านใดลืมรหัสสมาชิก สามารถติดต่อขอรหัสได้ที่ 0 2541 2264 หรือทาง e-mail : libservice@coj.go.th
คำค้นสูงสุด

แนะนำทรัพยากรสารสนเทศใหม่

ทรัพยากรสารสนเทศที่น่าสนใจ

กฎหมายใหม่ประจำเดือน กรกฎาคม 2563

กฎกระทรวง : กฎกระทรวงกำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2563
 
 • ปี : 2563   
 • ประกาศใช้เมื่อ : 8 ก.ค. 2563   
 • แฟ้ม : ภ11
 • ไฟล์ :   
กฎกระทรวง : กฎกระทรวงการยกเว้นหรือคืนภาษีสำหรับสินค้าที่ส่งออกนอกราชอาณาจักรหรือนำเข้าไปในเขตปลอดอากรและสินค้าที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้นำเข้ามีสิทธิได้รับคืนหรือยกเว้นภาษี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
 
 • ปี : 2563   
 • ประกาศใช้เมื่อ : 8 ก.ค. 2563   
 • แฟ้ม : ภ11
 • ไฟล์ :   
ระเบียบ : ระเบียบสำนักงานอัยการสูงสุดว่าด้วยค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
 
 • ปี : 2563   
 • ประกาศใช้เมื่อ : 2 ก.ค. 2563   
 • แฟ้ม : อ27
 • ไฟล์ :   
ประกาศ : ประกาศธนาคารออมสิน เรื่อง การให้สินเชื่อภายใต้โครงการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ (โครงการสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย สำหรับผู้มีอาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID - 19) และโครงการสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้มีรายได้ประจำที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID - 19))
 
 • ปี : 2563   
 • ประกาศใช้เมื่อ : 2 ก.ค. 2563   
 • แฟ้ม : ธ4
 • ไฟล์ :   
กฎกระทรวง : กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับการยกเว้น หรือลดค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยแร่ พ.ศ. 2563
 
 • ปี : 2563   
 • ประกาศใช้เมื่อ : 2 ก.ค. 2563   
 • แฟ้ม : ร26
 • ไฟล์ :   

กิจกรรมของห้องสมุด

คำถามที่ถามบ่อย

หัวข้อ
วันที่
Library Update ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกีรติ จะเปิดเมื่อไร? ยืมหนังสือได้ไหม ? คืนอย่างไร? และต้องทำอย่างไร ? 9 มิ.ย. 2563 / 15:40 น.
ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมปิดการให้บริการให้บริการในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID -19) ? 18 พ.ค. 2563 / 14:46 น.
การเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน Reading FUN ครั้งที่ 3/2563 ของศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเพื่อให้สามารถนับชั่วโมงการพัฒนาศักยภาพ IDPได้มีขั้นตอนอย่างไร 9 เม.ย. 2563 / 15:23 น.
ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมปิดการให้บริการพื้นที่อ่านหนังสือจนกว่าสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID -19) จะคลี่คลาย 8 เม.ย. 2563 / 14:32 น.
ในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID -19) ทำให้ไม่สะดวกในการคืนหรือยืมต่อได้ทางศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมมีแนวทางอย่างไร 8 เม.ย. 2563 / 14:31 น.

แบบประเมินความพึงพอใจ

หัวข้อ
จำนวนผู้เข้าร่วม
การบรรยายพิเศษ เรื่อง ทักษะการทำงานออนไลน์ร่วมกันด้วย Google G Suite
การบรรยายพิเศษ เรื่อง ทักษะการประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet // 13 ก.ค.63 เวลา 12.30 – 14.00 น. 1
การบรรยายพิเศษ เรื่อง การสร้างสมดุลในการทางานและ การดำรงชีวิต (Work life balance) / วิทยากรโดย นายบรรพต ฉายมุกดา กรรมการผู้จัดการบริษัท เอชดีไลน์ จำกัด/ วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา12.00 - 14.00 น. / ณ ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ 326
แบบสอบถามความพึงพอใจ ระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Learning) : (แผนพัฒนารายบุคคล : IDP) ปีงบประมาณ 2563 635
แบบสอบถามความพึงพอใจการเข้าใช้ ระบบฐานข้อมูล “รวมกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่ใช้ในการปฏิบัติงานของศาลยุติธรรม” 292

แบบสำรวจออนไลน์

ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ที่อยู่ : อาคารศาลอาญา ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2541 2264, 0 2541 2376, 0 2513 8334
โทรสาร : 0 2541 2264, 0 2512 8445, 0 2541 2376
อีเมล์ : libservice@coj.go.th