คำค้นสูงสุดประจำเดือน

ทรัพยากรสารสนเทศใหม่

แนะนำทรัพยากรสารสนเทศ

วีดีทัศน์

 

เรื่อง : แนะนำการใช้งานห้องสมุด

กิจกรรมของห้องสมุด

บทความ

คำถามที่ถามบ่อย

หัวข้อ
วันที่
บริการสอนและตรวจสอบการเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรมผลงานวิชาการแก่บุคลากรในสังกัดศาลยุติธรรมและสำนักงานศาลยุติธรรม 24 ก.ย. 2559 / 17:05 น.
การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศตามความประสงค์ของศาลยุติธรรมและหน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรม 24 ก.ย. 2559 / 16:59 น.
การเรียนภาษาต่างประเทศด้วยตนเองที่ห้องปฏิบัติการทางภาษา (Sound Lab) ของศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ สามารถนำไปใช้กับแผนพัฒนารายบุคคล (IDP:Indidual Develpment Plan) 24 ก.ย. 2559 / 16:39 น.
การขอใช้บริการห้องส่งเสริมการเรียนรู้ 1 (ห้องประชุม) ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ 24 ก.ย. 2559 / 16:34 น.
การจัดระบบและนิเทศงานห้องสมุดศาลยุติธรรมและห้องสมุดหน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรม 24 ก.ย. 2559 / 16:32 น.

แบบประเมินความพึงพอใจ

หัวข้อ
จำนวนผู้เข้าร่วม
โครงการ One country 29 สิงหาคม 2560 915

แบบสำรวจออนไลน์

ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ที่อยู่ : อาคารศาลอาญา ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2541 2264, 0 2541 2376, 0 2513 8334
โทรสาร : 0 2541 2264, 0 2512 8445, 0 2541 2376
อีเมล์ : libservice@coj.go.th