ห้องสมุดศาลยุติธรรม ยินดีต้อนรับ ^_^ >>> บุคลากรในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรมที่เป็นสมาชิกห้องสมุดศาลยุติธรรมสามารถดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มที่ให้บริการผ่านเว็บไซต์ห้องสมุดศาลยุติธรรม www.Library.coj.go.th ได้ สนใจสมัครสมาชิกติดต่อสมัครสมาชิกได้ที่กลุ่มงานบริการสารสนเทศ e-mail : sahakron.a@coj.go.th หรือ โทรศัพท์ 0 2512 8441
คำค้นสูงสุด

แนะนำทรัพยากรสารสนเทศใหม่

ทรัพยากรสารสนเทศที่น่าสนใจ

กฎหมายใหม่ประจำเดือน กรกฎาคม 2561

พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติม : พระราชบัญญัติ คณะสงฆ์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
 
 • ปี : 2561   
 • ประกาศใช้เมื่อ : 17 ก.ค. 2561   
 • แฟ้ม : ค3
 • ไฟล์ :   
พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติม : พระราชบัญญัติธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
 
 • ปี : 2561   
 • ประกาศใช้เมื่อ : 17 ก.ค. 2561   
 • แฟ้ม : ธ9
 • ไฟล์ :   
ประกาศ : ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง ข้อกำหนดทางจริยธรรมเจ้าหน้าที่และบุคลากรอื่นของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 
 • ปี : 2561   
 • ประกาศใช้เมื่อ : 11 ก.ค. 2561   
 • แฟ้ม : ป57
 • ไฟล์ :   
กฎกระทรวง : กฎกระทรวง ระบบการป้องกันและควบคุมโรคระบาด พ.ศ. 2561
 
 • ปี : 2561   
 • ประกาศใช้เมื่อ : 11 ก.ค. 2561   
 • แฟ้ม : i28
 • ไฟล์ :   
ระเบียบ : ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยเครื่องแบบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2561
 
 • ปี : 2561   
 • ประกาศใช้เมื่อ : 6 ก.ค. 2561   
 • แฟ้ม : ป57
 • ไฟล์ :   

วีดีทัศน์

 

เรื่อง : แนะนำศาลยุติธรรม ปี 2561 (Thai)

กิจกรรมของห้องสมุด

คำถามที่ถามบ่อย

หัวข้อ
วันที่
ต้องการเข้าระบบสมาชิกห้องสมุด ต้องทำอย่างไร 18 ม.ค. 2561 / 11:07 น.
การเข้าชมพิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุของบุคคลภายนอก 25 ต.ค. 2560 / 13:53 น.
บริการสอนและตรวจสอบการเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรมผลงานวิชาการแก่บุคลากรในสังกัดศาลยุติธรรมและสำนักงานศาลยุติธรรม 24 ก.ย. 2559 / 17:05 น.
การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศตามความประสงค์ของศาลยุติธรรมและหน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรม 24 ก.ย. 2559 / 16:59 น.
การเรียนภาษาต่างประเทศด้วยตนเองที่ห้องปฏิบัติการทางภาษา (Sound Lab) ของศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ สามารถนำไปใช้กับแผนพัฒนารายบุคคล (IDP:Indidual Develpment Plan) 24 ก.ย. 2559 / 16:39 น.

แบบประเมินความพึงพอใจ

หัวข้อ
จำนวนผู้เข้าร่วม
แบบสอบถามความพึงพอใจการเข้าใช้ ระบบฐานข้อมูล “รวมกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่ใช้ในการปฏิบัติงานของศาลยุติธรรม” (ออนไลน์) 130
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการใช้งานโปรแกรมภาษาอังกฤษ ณ ห้องปฏิบัติการทางภาษา (Sound Lab) ห้องสมุดศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ อาคารศาลอาญา ชั้น 6 487
แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการพิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุ ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม 83
แบบประเมินความพึงพอใจการเข้าใช้เว็บไซต์ห้องสมุดศาลยุติธรรมและคลังความรู้ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ 135
แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการห้องสมุดศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม อาคารศาลแขวงพระนครเหนือ ชั้น 6 59
ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ที่อยู่ : อาคารศาลอาญา ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2541 2264, 0 2541 2376, 0 2513 8334
โทรสาร : 0 2541 2264, 0 2512 8445, 0 2541 2376
อีเมล์ : libservice@coj.go.th