ห้องสมุดศาลยุติธรรม ยินดีต้อนรับ ^_^ >>> บุคลากรในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรมที่เป็นสมาชิกห้องสมุดศาลยุติธรรมสามารถดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มที่ให้บริการผ่านเว็บไซต์ห้องสมุดศาลยุติธรรม www.Library.coj.go.th ได้ สนใจสมัครสมาชิกติดต่อสมัครสมาชิกได้ที่กลุ่มงานบริการสารสนเทศ e-mail : sahakron.a@coj.go.th หรือ โทรศัพท์ 0 2512 8441
คำค้นสูงสุด

แนะนำทรัพยากรสารสนเทศใหม่

ทรัพยากรสารสนเทศที่น่าสนใจ

กฎหมายใหม่ประจำเดือน มกราคม 2562

ประกาศ : ประกาศ เรื่อง กำหนดให้มีสำนักอำนวยการประจำศาลและสำนักงานประจำศาล (ฉบับที่ 30)
 
 • ปี : 2562   
 • ประกาศใช้เมื่อ : 17 ม.ค. 2562   
 • แฟ้ม : ร38
 • ไฟล์ :   
ประกาศ : ประกาศคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม เรื่อง เปลี่ยนแปลงสถานที่ตั้งของศาลจังวหัดบึงกาฬ
 
 • ปี : 2562   
 • ประกาศใช้เมื่อ : 17 ม.ค. 2562   
 • แฟ้ม : พ2
 • ไฟล์ :   
กฎกระทรวง : กฎกระทรวงการขออนุญาตและการแนุญาตให้ทำการประมงนอกน่านน้ำไทย พ.ศ. 2562
 
 • ปี : 2562   
 • ประกาศใช้เมื่อ : 17 ม.ค. 2562   
 • แฟ้ม : ก141
 • ไฟล์ :   
ระเบียบ : ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประชุมของคณะกรรมการการเลือกตั้งทั่วไป และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2561
 
 • ปี : 2562   
 • ประกาศใช้เมื่อ : 17 ม.ค. 2562   
 • แฟ้ม : ป49
 • ไฟล์ :   
ระเบียบ : ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการสืบสวน การไต่สวน และการวินิจฉัยชี้ขาด พ.ศ. 2561
 
 • ปี : 2562   
 • ประกาศใช้เมื่อ : 17 ม.ค. 2562   
 • แฟ้ม : ป49
 • ไฟล์ :   

กิจกรรมของห้องสมุด

ข่าวประชาสัมพันธ์ภายใน

หัวข้อ
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลจากกิจกรรม Reading Fun Holiday Fun 17 ม.ค. 2562 / 10:20 น.
การบรรยายพิเศษเรื่อง Digital Court 2020 การเปลี่ยนแปลงศาลยุติธรรมสู่ระบบดิจิทัล/วิทยากรโดย ดร.อานนท์ ทับเที่ยง ประธานสาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี/14 ม.ค2562 ห้องสมุดศูนย์วิทย 16 ม.ค. 2562 / 15:33 น.
โครงการนำร่องพัฒนาระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Learning) VDO กิจกรรมศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม (แผนพัฒนารายบุคคล : IDP) ปีงบประมาณ 2562 9 ม.ค. 2562 / 09:55 น.
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Learning)กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี ครั้งที่ 2/2562 การบรรยายพิเศษเรื่อง “Cyber Security Awareness” การสร้างความตระหนักเรื่องความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศสำหรับเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม//14 ม.ค.2562 8 ม.ค. 2562 / 09:19 น.
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Learning) กิจกรรมการอภิปรายเรื่อง Library reading club เสริมสร้างวัฒนธรรมการอ่านในองค์กร วันพุธที่ 16 มกราคม 2562 เวลา 12.00 – 14.00 น. ณ หน่วยงานศาลยุติธรรมทั่วประเทศ 3 ม.ค. 2562 / 08:52 น.

คำถามที่ถามบ่อย

หัวข้อ
วันที่
ต้องการอ่านเอกสารดิจิทัลบนเว็บไซต์ห้องสมุดศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม แต่ลืม username และ password ในการเข้าใช้งาน ต้องทำอย่างไร 4 ม.ค. 2562 / 09:22 น.
การขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ ห้องสมุดศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 6 อาคารศาลอาญา เพื่อจัดกิจกรรมบรรยาย/อภิปราย และถ่ายทอดสดสัญญาณภาพและเสียง (Streaming) มีขั้นตอนอย่างไรบ้าง 4 ม.ค. 2562 / 09:15 น.
คู่มือการปฏิบัติงานศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ มีจำหน่ายหรือไม่ 7 ธ.ค. 2561 / 09:38 น.
ต้องการเข้าระบบสมาชิกห้องสมุด ต้องทำอย่างไร 18 ม.ค. 2561 / 11:07 น.
การเข้าชมพิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุของบุคคลภายนอก 25 ต.ค. 2560 / 13:53 น.

แบบประเมินความพึงพอใจ

หัวข้อ
จำนวนผู้เข้าร่วม
แบบประเมินความพึงพอใจกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี ครั้งที่ 3 /2562 ภายใต้โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Learning) การบรรยายพิเศษเรื่อง Digital Court 2020 การเปลี่ยนแปลงศาลยุติธรรมสู่ระบบดิจิทัล // วันพุธที่ 23 มกราคม 2562
ความพึงพอใจการเข้าใช้ ระบบฐานข้อมูล “รวมกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่ใช้ในการปฏิบัติงานของศาลยุติธรรม(ออนไลน์) 1
แบบทดสอบกิจกรรมการอภิปรายเรื่อง Library reading club เสริมสร้างวัฒนธรรมการอ่านในองค์กร วันพุธที่ 16 มกราคม 2562 เวลา 12.00 – 14.00 น. 2,992
แบบสอบถามความพึงพอใจ กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านการแนะแนวการใช้โปรแกรมภาษา และการใช้ชุดปฏิบัติการทางภาษา (Sound Lab) ณ ห้องปฏิบัติการทางภาษา (Sound Lab) ห้องสมุดศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 6 อาคารศาลอาญา 17
แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการห้องสมุดศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ อาคารศาลอาญา ชั้น 6 22
ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ที่อยู่ : อาคารศาลอาญา ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2541 2264, 0 2541 2376, 0 2513 8334
โทรสาร : 0 2541 2264, 0 2512 8445, 0 2541 2376
อีเมล์ : libservice@coj.go.th