ห้องสมุดศาลยุติธรรม ยินดีต้อนรับ ^_^ >>> บุคลากรในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรมที่เป็นสมาชิกห้องสมุดศาลยุติธรรมสามารถดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มที่ให้บริการผ่านเว็บไซต์ห้องสมุดศาลยุติธรรม www.Library.coj.go.th ได้ สนใจสมัครสมาชิกติดต่อสมัครสมาชิกได้ที่กลุ่มงานบริการสารสนเทศ e-mail : sahakron.a@coj.go.th หรือ โทรศัพท์ 0 2512 8441
คำค้นสูงสุด

แนะนำทรัพยากรสารสนเทศใหม่

ทรัพยากรสารสนเทศที่น่าสนใจ

กฎหมายใหม่ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561

ระเบียบ : ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยหลักเกณฑแ์ละวิธีการประชุมคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2561
 
 • ปี : 2561   
 • ประกาศใช้เมื่อ : 13 พ.ย. 2561   
 • แฟ้ม : ป57
 • ไฟล์ :   
กฎกระทรวง : กฎกระทรวงยกเลิกการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราตามมาตรา 12 (1) ประเภทนักท่องเที่ยวชนิดใช้ได้ครั้งเดียวเป็นการชั่วคราว พ.ศ. 2561
 
 • ปี : 2561   
 • ประกาศใช้เมื่อ : 13 พ.ย. 2561   
 • แฟ้ม : ค1
 • ไฟล์ :   
พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561
 
 •   ปี : 2561
 •   ประกาศใช้เมื่อ : 11 พ.ย. 2561
 • แฟ้ม : ว25
 •   ไฟล์ :
พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติม : พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
 
 • ปี : 2561   
 • ประกาศใช้เมื่อ : 11 พ.ย. 2561   
 • แฟ้ม : ล5
 • ไฟล์ :   
พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติม : พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 46) พ.ศ. 2561
 
 • ปี : 2561   
 • ประกาศใช้เมื่อ : 11 พ.ย. 2561   
 • แฟ้ม : ป39
 • ไฟล์ :   

กิจกรรมของห้องสมุด

ข่าวประชาสัมพันธ์ภายใน

หัวข้อ
วันที่
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Learning) ครั้งที่ 2 / 2562 กิจกรรมการอภิปราย เรื่อง Book Talk หนังสือสร้างแรงบันดาลใจ วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2561 เวลา 12.00 – 14.00 น. 5 พ.ย. 2561 / 09:37 น.
รายงานผลการดำเนินงานโครงการนำร่องพัฒนาระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Access Learning)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 29 ต.ค. 2561 / 10:35 น.
แผนการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง ประจำปีงบประมาณ 2562 29 ต.ค. 2561 / 10:27 น.
Mr.Katsuyuki KIZAWA ผู้พิพากษาศาลฎีกาแห่งประเทศญี่ปุ่น และ Mr.Yohei OKAMOTO ผู้พิพากษาศาลแขวงกรุงโตเกียว เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุ วันที่ 17 กันยายน 2561 9 ต.ค. 2561 / 10:34 น.
ปฏิทินกิจกรรมศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม ประจำเดือน กันยายน 2561 5 ก.ย. 2561 / 16:29 น.

คำถามที่ถามบ่อย

หัวข้อ
วันที่
ต้องการเข้าระบบสมาชิกห้องสมุด ต้องทำอย่างไร 18 ม.ค. 2561 / 11:07 น.
การเข้าชมพิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุของบุคคลภายนอก 25 ต.ค. 2560 / 13:53 น.
บริการสอนและตรวจสอบการเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรมผลงานวิชาการแก่บุคลากรในสังกัดศาลยุติธรรมและสำนักงานศาลยุติธรรม 24 ก.ย. 2559 / 17:05 น.
การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศตามความประสงค์ของศาลยุติธรรมและหน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรม 24 ก.ย. 2559 / 16:59 น.
การเรียนภาษาต่างประเทศด้วยตนเองที่ห้องปฏิบัติการทางภาษา (Sound Lab) ของศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ สามารถนำไปใช้กับแผนพัฒนารายบุคคล (IDP:Indidual Develpment Plan) 24 ก.ย. 2559 / 16:39 น.

แบบประเมินความพึงพอใจ

หัวข้อ
จำนวนผู้เข้าร่วม
แบบสอบถามความพึงพอใจ กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านการแนะแนวการใช้โปรแกรมภาษา และการใช้ชุดปฏิบัติการทางภาษา (Sound Lab) ณ ห้องปฏิบัติการทางภาษา (Sound Lab) ห้องสมุดศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 6 อาคารศาลอาญา 5
ความพึงพอใจการเข้าใช้ ระบบฐานข้อมูล “รวมกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่ใช้ในการปฏิบัติงานของศาลยุติธรรม” (ออนไลน์) 38
แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการห้องสมุดศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ อาคารศาลอาญา ชั้น 6 22
แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการพิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุ ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม 242
แบบประเมินความพึงพอใจการเข้าใช้เว็บไซต์ห้องสมุดศาลยุติธรรมและคลังความรู้ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ 135
ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ที่อยู่ : อาคารศาลอาญา ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2541 2264, 0 2541 2376, 0 2513 8334
โทรสาร : 0 2541 2264, 0 2512 8445, 0 2541 2376
อีเมล์ : libservice@coj.go.th