แสดงรายละเอียด

Responsive image
 3288     0
เสรีภาพของสื่อมวลชนกับการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลยุติธรรม

หมวดข้อมูล : หลักสูตรผู้พิพากษาผู้บริหารในศาลชั้นต้น

ชื่อเรื่อง : เสรีภาพของสื่อมวลชนกับการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลยุติธรรม

Topic :

เจ้าของผลงาน : ศุภวิทย์ ตั้งตรงจิตต์, อุทิศ สุภาพ, ศิณีนาถ เกียรติกังวาฬไกล, สุรพล คงลาภ ปิติ วราอุบล, พนารัตน์ คิดจิตต์, ธิติยา เอกกุล, วราภรณ์ สุระพัฒน์พิชัย, วรสิทธิ์ อภิชาติโชติ

ปีที่พิมพ์ : พ.ศ. 2550


อรรถสิทธิ์ รอดบำรุง, สุทธิชัย จงศิริสถาพร, สมเกียรติ อุ่นอนันต์, นุกูล สร้อยระย้า, สรายุทธ์ วุฒยาภรณ์, ปฏิกรณ์ คงพิพิธ, เกียรติคุณ แม้นเลขา, สุพจน์ กาวชู, ทวีสุข ทีละกุล. (2550). เสรีภาพของสื่อมวลชนกับการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลยุติธรรม. ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
อรรถสิทธิ์ รอดบำรุง, สุทธิชัย จงศิริสถาพร, สมเกียรติ อุ่นอนันต์, นุกูล สร้อยระย้า, สรายุทธ์ วุฒยาภรณ์, ปฏิกรณ์ คงพิพิธ, เกียรติคุณ แม้นเลขา, สุพจน์ กาวชู, ทวีสุข ทีละกุล. 2550. "เสรีภาพของสื่อมวลชนกับการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลยุติธรรม". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
อรรถสิทธิ์ รอดบำรุง, สุทธิชัย จงศิริสถาพร, สมเกียรติ อุ่นอนันต์, นุกูล สร้อยระย้า, สรายุทธ์ วุฒยาภรณ์, ปฏิกรณ์ คงพิพิธ, เกียรติคุณ แม้นเลขา, สุพจน์ กาวชู, ทวีสุข ทีละกุล. "เสรีภาพของสื่อมวลชนกับการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลยุติธรรม". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ, 2550. Print.
ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ที่อยู่ : อาคารศาลอาญา ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2541 2264, 0 2541 2376, 0 2513 8334
โทรสาร : 0 2541 2264, 0 2512 8445, 0 2541 2376
อีเมล์ : libservice@coj.go.th