แสดงรายละเอียด

Responsive image
 2698     0
การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรของศาลยุติธรรม

หมวดข้อมูล : หลักสูตรผู้พิพากษาผู้บริหารในศาลชั้นต้น

ชื่อเรื่อง : การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรของศาลยุติธรรม

Topic :

เจ้าของผลงาน : นายมงคล แสงอรุณ, นายบริพัตร์ โรจน์บัวทอง, นายพิเชษฐ์ วังศานุตร, นายสุรพล กล่อมจิตต์, นายธรรมนาถ กาวชู, นายวินิจ แกล้วทนงค์, นายศรายุธ บุษยานาวิน, นายวิชัย รอดพิเศษ, นายศักดิ์ เกียรติชัยศักดิ์, นางสาวยุภา พรหมดวง, นายนรินทร์ ทองคำใส, นางสุภาพ ศิริกังวาลกุล

ปีที่พิมพ์ : พ.ศ. 2551

จำนวนหน้า : 44

ที่มาของข้อมูล : 2009-01-06


นายมงคล แสงอรุณ, นายบริพัตร์ โรจน์บัวทอง, นายพิเชษฐ์ วังศานุตร, นายสุรพล กล่อมจิตต์, นายธรรมนาถ กาวชู, นายวินิจ แกล้วทนงค์, นายศรายุธ บุษยานาวิน, นายวิชัย รอดพิเศษ, นายศักดิ์ เกียรติชัยศักดิ์, นางสาวยุภา พรหมดวง, นายนรินทร์ ทองคำใส, นางสุภาพ ศิริกังวาลกุล. (2551). การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรของศาลยุติธรรม. ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
นายมงคล แสงอรุณ, นายบริพัตร์ โรจน์บัวทอง, นายพิเชษฐ์ วังศานุตร, นายสุรพล กล่อมจิตต์, นายธรรมนาถ กาวชู, นายวินิจ แกล้วทนงค์, นายศรายุธ บุษยานาวิน, นายวิชัย รอดพิเศษ, นายศักดิ์ เกียรติชัยศักดิ์, นางสาวยุภา พรหมดวง, นายนรินทร์ ทองคำใส, นางสุภาพ ศิริกังวาลกุล. 2551. "การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรของศาลยุติธรรม". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
นายมงคล แสงอรุณ, นายบริพัตร์ โรจน์บัวทอง, นายพิเชษฐ์ วังศานุตร, นายสุรพล กล่อมจิตต์, นายธรรมนาถ กาวชู, นายวินิจ แกล้วทนงค์, นายศรายุธ บุษยานาวิน, นายวิชัย รอดพิเศษ, นายศักดิ์ เกียรติชัยศักดิ์, นางสาวยุภา พรหมดวง, นายนรินทร์ ทองคำใส, นางสุภาพ ศิริกังวาลกุล. "การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรของศาลยุติธรรม". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ, 2551. Print.
ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ที่อยู่ : อาคารศาลอาญา ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2541 2264, 0 2541 2376, 0 2513 8334
โทรสาร : 0 2541 2264, 0 2512 8445, 0 2541 2376
อีเมล์ : libservice@coj.go.th