แสดงรายละเอียด

Responsive image
 2504     0
ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาทโดยศาลยุติธรรม

หมวดข้อมูล : หลักสูตรผู้พิพากษาผู้บริหารในศาลชั้นต้น

ชื่อเรื่อง : ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาทโดยศาลยุติธรรม

Topic :

เจ้าของผลงาน : นายณัฐชัย มาประณีต, นายฐปนัท จึงสมาน, นางสาวศุภัททิยะ ศุภางคเสน, นายประสงค์ แจ้งสุทธิวรวัฒน์, นางสาวจิตติมา ประจงการ, นายพงษ์ธร เกียรติปฐมชัย, นายวิรัช เมฆอรุณโณทัย, นายวัชรพงศ์ วิลาวรรณ, นางคันธ์ฉาย ลิบน้อย, นายณัฐพล พิทักษ์วงศาโรจน์, นางสุภาพร เหลืองภัท

ปีที่พิมพ์ : พ.ศ. 2550

จำนวนหน้า : 16

ที่มาของข้อมูล : 2009-01-07


นายณัฐชัย มาประณีต, นายฐปนัท จึงสมาน, นางสาวศุภัททิยะ ศุภางคเสน, นายประสงค์ แจ้งสุทธิวรวัฒน์, นางสาวจิตติมา ประจงการ, นายพงษ์ธร เกียรติปฐมชัย, นายวิรัช เมฆอรุณโณทัย, นายวัชรพงศ์ วิลาวรรณ, นางคันธ์ฉาย ลิบน้อย, นายณัฐพล พิทักษ์วงศาโรจน์, นางสุภาพร เหลืองภัท. (2550). ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาทโดยศาลยุติธรรม. ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
นายณัฐชัย มาประณีต, นายฐปนัท จึงสมาน, นางสาวศุภัททิยะ ศุภางคเสน, นายประสงค์ แจ้งสุทธิวรวัฒน์, นางสาวจิตติมา ประจงการ, นายพงษ์ธร เกียรติปฐมชัย, นายวิรัช เมฆอรุณโณทัย, นายวัชรพงศ์ วิลาวรรณ, นางคันธ์ฉาย ลิบน้อย, นายณัฐพล พิทักษ์วงศาโรจน์, นางสุภาพร เหลืองภัท. 2550. "ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาทโดยศาลยุติธรรม". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
นายณัฐชัย มาประณีต, นายฐปนัท จึงสมาน, นางสาวศุภัททิยะ ศุภางคเสน, นายประสงค์ แจ้งสุทธิวรวัฒน์, นางสาวจิตติมา ประจงการ, นายพงษ์ธร เกียรติปฐมชัย, นายวิรัช เมฆอรุณโณทัย, นายวัชรพงศ์ วิลาวรรณ, นางคันธ์ฉาย ลิบน้อย, นายณัฐพล พิทักษ์วงศาโรจน์, นางสุภาพร เหลืองภัท. "ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาทโดยศาลยุติธรรม". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ, 2550. Print.
ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ที่อยู่ : อาคารศาลอาญา ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2541 2264, 0 2541 2376, 0 2513 8334
โทรสาร : 0 2541 2264, 0 2512 8445, 0 2541 2376
อีเมล์ : libservice@coj.go.th