แสดงรายละเอียด

Responsive image
 3030     0
การตีความกฏหมายอาญา

หมวดข้อมูล : หลักสูตรผู้พิพากษาผู้บริหารในศาลชั้นต้น

ชื่อเรื่อง : การตีความกฏหมายอาญา

Topic :

เจ้าของผลงาน : ศุภวิทย์ ตั้งตรงจิตต์, อุทิศ สุภาพ, ศิณีนาถ เกียรติกังวาฬไกล, สุรพล คงลาภ ปิติ วราอุบล, พนารัตน์ คิดจิตต์, ธิติยา เอกกุล, วราภรณ์ สุระพัฒน์พิชัย, วรสิทธิ์ อภิชาติโชติ

ปีที่พิมพ์ : พ.ศ. 2551

จำนวนหน้า : 15


สุรสิทธิ์ แสงวิโรจนพัฒน์. (2551). การตีความกฏหมายอาญา. ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
สุรสิทธิ์ แสงวิโรจนพัฒน์. 2551. "การตีความกฏหมายอาญา". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
สุรสิทธิ์ แสงวิโรจนพัฒน์. "การตีความกฏหมายอาญา". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ, 2551. Print.
ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ที่อยู่ : อาคารศาลอาญา ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2541 2264, 0 2541 2376, 0 2513 8334
โทรสาร : 0 2541 2264, 0 2512 8445, 0 2541 2376
อีเมล์ : libservice@coj.go.th