แสดงรายละเอียด

Responsive image
 2771     0
การพัฒนากระบวนการพิจารณาในศาลชั้นต้น

หมวดข้อมูล : หลักสูตรผู้พิพากษาผู้บริหารในศาลชั้นต้น

ชื่อเรื่อง : การพัฒนากระบวนการพิจารณาในศาลชั้นต้น

Topic :

เจ้าของผลงาน : ศุภวิทย์ ตั้งตรงจิตต์, อุทิศ สุภาพ, ศิณีนาถ เกียรติกังวาฬไกล, สุรพล คงลาภ ปิติ วราอุบล, พนารัตน์ คิดจิตต์, ธิติยา เอกกุล, วราภรณ์ สุระพัฒน์พิชัย, วรสิทธิ์ อภิชาติโชติ

ปีที่พิมพ์ : พ.ศ. 2553


บุญเกียรติ ฤาชัยสา. (2553). การพัฒนากระบวนการพิจารณาในศาลชั้นต้น. ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
บุญเกียรติ ฤาชัยสา. 2553. "การพัฒนากระบวนการพิจารณาในศาลชั้นต้น". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
บุญเกียรติ ฤาชัยสา. "การพัฒนากระบวนการพิจารณาในศาลชั้นต้น". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ, 2553. Print.
ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ที่อยู่ : อาคารศาลอาญา ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2541 2264, 0 2541 2376, 0 2513 8334
โทรสาร : 0 2541 2264, 0 2512 8445, 0 2541 2376
อีเมล์ : libservice@coj.go.th