แสดงรายละเอียด

Responsive image
 3004     0
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จของการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

หมวดข้อมูล : หลักสูตรผู้พิพากษาผู้บริหารในศาลชั้นต้น

ชื่อเรื่อง : ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จของการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

Topic :

เจ้าของผลงาน : ศุภวิทย์ ตั้งตรงจิตต์, อุทิศ สุภาพ, ศิณีนาถ เกียรติกังวาฬไกล, สุรพล คงลาภ ปิติ วราอุบล, พนารัตน์ คิดจิตต์, ธิติยา เอกกุล, วราภรณ์ สุระพัฒน์พิชัย, วรสิทธิ์ อภิชาติโชติ

ปีที่พิมพ์ : พ.ศ. 2551

จำนวนหน้า : 34


ธีรทัย เจริญวงศ์. (2551). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จของการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท. ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
ธีรทัย เจริญวงศ์. 2551. "ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จของการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
ธีรทัย เจริญวงศ์. "ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จของการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ, 2551. Print.
ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ที่อยู่ : อาคารศาลอาญา ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2541 2264, 0 2541 2376, 0 2513 8334
โทรสาร : 0 2541 2264, 0 2512 8445, 0 2541 2376
อีเมล์ : libservice@coj.go.th