แสดงรายละเอียด

Responsive image
 2806     0
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการเสนอร่างกฎหมายเพื่อการพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หมวดข้อมูล : หลักสูตรผู้พิพากษาผู้บริหารในศาลชั้นต้น

ชื่อเรื่อง : การมีส่วนร่วมของประชาชนในการเสนอร่างกฎหมายเพื่อการพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Topic :

เจ้าของผลงาน : ศุภวิทย์ ตั้งตรงจิตต์, อุทิศ สุภาพ, ศิณีนาถ เกียรติกังวาฬไกล, สุรพล คงลาภ ปิติ วราอุบล, พนารัตน์ คิดจิตต์, ธิติยา เอกกุล, วราภรณ์ สุระพัฒน์พิชัย, วรสิทธิ์ อภิชาติโชติ

ปีที่พิมพ์ : พ.ศ. 2547

จำนวนหน้า : 18


ไพบูลย์ จันทรประสิทธิ์. (2547). การมีส่วนร่วมของประชาชนในการเสนอร่างกฎหมายเพื่อการพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
ไพบูลย์ จันทรประสิทธิ์. 2547. "การมีส่วนร่วมของประชาชนในการเสนอร่างกฎหมายเพื่อการพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
ไพบูลย์ จันทรประสิทธิ์. "การมีส่วนร่วมของประชาชนในการเสนอร่างกฎหมายเพื่อการพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ, 2547. Print.
ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ที่อยู่ : อาคารศาลอาญา ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2541 2264, 0 2541 2376, 0 2513 8334
โทรสาร : 0 2541 2264, 0 2512 8445, 0 2541 2376
อีเมล์ : libservice@coj.go.th