แสดงรายละเอียด

Responsive image
 2214     0
ปัญหาในการพิพากษาคดีเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม : ศึกษาเฉพาะกรณีเกี่ยวกับกฎหมายป่าไม้

หมวดข้อมูล : หลักสูตรผู้พิพากษาผู้บริหารในศาลชั้นต้น

ชื่อเรื่อง : ปัญหาในการพิพากษาคดีเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม : ศึกษาเฉพาะกรณีเกี่ยวกับกฎหมายป่าไม้

Topic :

เจ้าของผลงาน : เบญจวรรณ ตาลาวนิช

ปีที่พิมพ์ : พ.ศ. 2555

จำนวนหน้า : 33

ที่มาของข้อมูล : สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม


เบญจวรรณ ตาลาวนิช. (2555). ปัญหาในการพิพากษาคดีเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม : ศึกษาเฉพาะกรณีเกี่ยวกับกฎหมายป่าไม้. ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
เบญจวรรณ ตาลาวนิช. 2555. "ปัญหาในการพิพากษาคดีเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม : ศึกษาเฉพาะกรณีเกี่ยวกับกฎหมายป่าไม้". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
เบญจวรรณ ตาลาวนิช. "ปัญหาในการพิพากษาคดีเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม : ศึกษาเฉพาะกรณีเกี่ยวกับกฎหมายป่าไม้". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ, 2555. Print.
ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ที่อยู่ : อาคารศาลอาญา ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2541 2264, 0 2541 2376, 0 2513 8334
โทรสาร : 0 2541 2264, 0 2512 8445, 0 2541 2376
อีเมล์ : libservice@coj.go.th