แสดงรายละเอียด

Responsive image
 2182     0
ปัญหาและอุปสรรคการบังคับใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546

หมวดข้อมูล : หลักสูตรผู้พิพากษาผู้บริหารในศาลชั้นต้น

ชื่อเรื่อง : ปัญหาและอุปสรรคการบังคับใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546

เจ้าของผลงาน : บวรวิทย์ เปรื่องวงศ์

ปีที่พิมพ์ : พ.ศ. 2555

จำนวนหน้า : 28

ที่มาของข้อมูล : สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม


บวรวิทย์ เปรื่องวงศ์. (2555). ปัญหาและอุปสรรคการบังคับใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546. ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
บวรวิทย์ เปรื่องวงศ์. 2555. "ปัญหาและอุปสรรคการบังคับใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
บวรวิทย์ เปรื่องวงศ์. "ปัญหาและอุปสรรคการบังคับใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ, 2555. Print.
ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ที่อยู่ : อาคารศาลอาญา ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2541 2264, 0 2541 2376, 0 2513 8334
โทรสาร : 0 2541 2264, 0 2512 8445, 0 2541 2376
อีเมล์ : libservice@coj.go.th