แสดงรายละเอียด

Responsive image
 2527     0
การพัฒนากระบวนยุติธรรมเชิงสมานฉันท์และสันติวิธีของศาลแขวงลพบุรี

หมวดข้อมูล : หลักสูตรผู้พิพากษาผู้บริหารในศาลชั้นต้น

ชื่อเรื่อง : การพัฒนากระบวนยุติธรรมเชิงสมานฉันท์และสันติวิธีของศาลแขวงลพบุรี

Topic :

เจ้าของผลงาน : ศักดา วัตตธรรม

ปีที่พิมพ์ : พ.ศ. 2555

จำนวนหน้า : 48

ที่มาของข้อมูล : สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม


ศักดา วัตตธรรม. (2555). การพัฒนากระบวนยุติธรรมเชิงสมานฉันท์และสันติวิธีของศาลแขวงลพบุรี. ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
ศักดา วัตตธรรม. 2555. "การพัฒนากระบวนยุติธรรมเชิงสมานฉันท์และสันติวิธีของศาลแขวงลพบุรี". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
ศักดา วัตตธรรม. "การพัฒนากระบวนยุติธรรมเชิงสมานฉันท์และสันติวิธีของศาลแขวงลพบุรี". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ, 2555. Print.
ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ที่อยู่ : อาคารศาลอาญา ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2541 2264, 0 2541 2376, 0 2513 8334
โทรสาร : 0 2541 2264, 0 2512 8445, 0 2541 2376
อีเมล์ : libservice@coj.go.th