แสดงรายละเอียด

Responsive image
 2140     0
ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์และสันติวิธีเพื่อการบริหารและเร่งรัดการพิจารณาคดีของศาลชั้นต้น : ศึกษาเฉพาะกรณีของศาลจังหวัดนนทบุรี

หมวดข้อมูล : หลักสูตรผู้พิพากษาผู้บริหารในศาลชั้นต้น

ชื่อเรื่อง : ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์และสันติวิธีเพื่อการบริหารและเร่งรัดการพิจารณาคดีของศาลชั้นต้น : ศึกษาเฉพาะกรณีของศาลจังหวัดนนทบุรี

เจ้าของผลงาน : พยุง ชูสง

ปีที่พิมพ์ : พ.ศ. 2556

จำนวนหน้า : 43

ที่มาของข้อมูล : สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม


พยุง ชูสง. (2556). ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์และสันติวิธีเพื่อการบริหารและเร่งรัดการพิจารณาคดีของศาลชั้นต้น : ศึกษาเฉพาะกรณีของศาลจังหวัดนนทบุรี. ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
พยุง ชูสง. 2556. "ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์และสันติวิธีเพื่อการบริหารและเร่งรัดการพิจารณาคดีของศาลชั้นต้น : ศึกษาเฉพาะกรณีของศาลจังหวัดนนทบุรี". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
พยุง ชูสง. "ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์และสันติวิธีเพื่อการบริหารและเร่งรัดการพิจารณาคดีของศาลชั้นต้น : ศึกษาเฉพาะกรณีของศาลจังหวัดนนทบุรี". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ, 2556. Print.
ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ที่อยู่ : อาคารศาลอาญา ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2541 2264, 0 2541 2376, 0 2513 8334
โทรสาร : 0 2541 2264, 0 2512 8445, 0 2541 2376
อีเมล์ : libservice@coj.go.th