แสดงรายละเอียด

Responsive image
 2619     2
ปัญหาในการพิจารณาคำร้องขอให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญาและปัญหาการดำเนินคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญาในกรณีที่จำเลยถึงแก่ความตาย

หมวดข้อมูล : หลักสูตรผู้พิพากษาผู้บริหารในศาลชั้นต้น

ชื่อเรื่อง : ปัญหาในการพิจารณาคำร้องขอให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญาและปัญหาการดำเนินคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญาในกรณีที่จำเลยถึงแก่ความตาย

Topic :

เจ้าของผลงาน : สนั่น สร้อยผา

ปีที่พิมพ์ : พ.ศ. 2558

จำนวนหน้า : 42

ที่มาของข้อมูล : สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม


สนั่น สร้อยผา. (2558). ปัญหาในการพิจารณาคำร้องขอให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญาและปัญหาการดำเนินคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญาในกรณีที่จำเลยถึงแก่ความตาย. ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
สนั่น สร้อยผา. 2558. "ปัญหาในการพิจารณาคำร้องขอให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญาและปัญหาการดำเนินคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญาในกรณีที่จำเลยถึงแก่ความตาย". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
สนั่น สร้อยผา. "ปัญหาในการพิจารณาคำร้องขอให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญาและปัญหาการดำเนินคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญาในกรณีที่จำเลยถึงแก่ความตาย". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ, 2558. Print.
ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ที่อยู่ : อาคารศาลอาญา ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2541 2264, 0 2541 2376, 0 2513 8334
โทรสาร : 0 2541 2264, 0 2512 8445, 0 2541 2376
อีเมล์ : libservice@coj.go.th