แสดงรายละเอียด

Responsive image
 2256     0
การคุ้มครองสิทธิของคู่ความโดยนำระบบไต่สวนมาใช้ในการพิจารณาคดีของศาลภาษีอากรกลาง

หมวดข้อมูล : หลักสูตรผู้พิพากษาผู้บริหารในศาลชั้นต้น

ชื่อเรื่อง : การคุ้มครองสิทธิของคู่ความโดยนำระบบไต่สวนมาใช้ในการพิจารณาคดีของศาลภาษีอากรกลาง

Topic :

เจ้าของผลงาน : จินดาวรรณ แสงกาญจนวนิช

ปีที่พิมพ์ : พ.ศ. 2558

จำนวนหน้า : 49

ที่มาของข้อมูล : สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม


จินดาวรรณ แสงกาญจนวนิช . (2558). การคุ้มครองสิทธิของคู่ความโดยนำระบบไต่สวนมาใช้ในการพิจารณาคดีของศาลภาษีอากรกลาง. ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
จินดาวรรณ แสงกาญจนวนิช . 2558. "การคุ้มครองสิทธิของคู่ความโดยนำระบบไต่สวนมาใช้ในการพิจารณาคดีของศาลภาษีอากรกลาง". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
จินดาวรรณ แสงกาญจนวนิช . "การคุ้มครองสิทธิของคู่ความโดยนำระบบไต่สวนมาใช้ในการพิจารณาคดีของศาลภาษีอากรกลาง". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ, 2558. Print.
ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ที่อยู่ : อาคารศาลอาญา ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2541 2264, 0 2541 2376, 0 2513 8334
โทรสาร : 0 2541 2264, 0 2512 8445, 0 2541 2376
อีเมล์ : libservice@coj.go.th