แสดงรายละเอียด

Responsive image
 17676     1
กฎหมายกับความยุติธรรม

หมวดข้อมูล : คู่มือปฏิบัติราชการของตุลาการ

ชื่อเรื่อง : กฎหมายกับความยุติธรรม

Topic :

เจ้าของผลงาน : ธานินทร์ กรัยวิเชียร

ปีที่พิมพ์ : พ.ศ. 2547

จำนวนหน้า : 50

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานศาลยุติธรรม


ธานินทร์ กรัยวิเชียร. (2547). กฎหมายกับความยุติธรรม. ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
ธานินทร์ กรัยวิเชียร. 2547. "กฎหมายกับความยุติธรรม". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
ธานินทร์ กรัยวิเชียร. "กฎหมายกับความยุติธรรม". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ, 2547. Print.
ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ที่อยู่ : อาคารศาลอาญา ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2541 2264, 0 2541 2376, 0 2513 8334
โทรสาร : 0 2541 2264, 0 2512 8445, 0 2541 2376
อีเมล์ : libservice@coj.go.th