แสดงรายละเอียด

Responsive image
รวมกฎหมายและระเบียบการงบประมาณการเงินการพัสดุและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

หมวดข้อมูล : คู่มือการปฏิบัติงานตุลาการและธุรการ

เจ้าของผลงาน : สำนักการคลัง สำนักงานศาลยุติธรรม

ปีที่พิมพ์ : ม.ป.ป.

จำนวนหน้า : -

สำนักการคลัง สำนักงานศาลยุติธรรม. (ม.ป.ป.). รวมกฎหมายและระเบียบการงบประมาณการเงินการพัสดุและระเบียบที่เกี่ยวข้อง. ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
สำนักการคลัง สำนักงานศาลยุติธรรม. ม.ป.ป.. "รวมกฎหมายและระเบียบการงบประมาณการเงินการพัสดุและระเบียบที่เกี่ยวข้อง". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
สำนักการคลัง สำนักงานศาลยุติธรรม. "รวมกฎหมายและระเบียบการงบประมาณการเงินการพัสดุและระเบียบที่เกี่ยวข้อง". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ, ม.ป.ป.. Print.
ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ที่อยู่ : อาคารศาลอาญา ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2541 2264, 0 2541 2376, 0 2513 8334
โทรสาร : 0 2541 2264, 0 2512 8445, 0 2541 2376
อีเมล์ : libservice@coj.go.th