แสดงรายละเอียด

Responsive image
 6171     1
รวมกฎหมายและระเบียบการงบประมาณการเงินการพัสดุและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

หมวดข้อมูล : คู่มือปฏิบัติราชการของตุลาการ

เจ้าของผลงาน : สำนักการคลัง สำนักงานศาลยุติธรรม

ปีที่พิมพ์ : พ.ศ. 2560

จำนวนหน้า : 370

สำนักการคลัง สำนักงานศาลยุติธรรม. (2560). รวมกฎหมายและระเบียบการงบประมาณการเงินการพัสดุและระเบียบที่เกี่ยวข้อง. ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
สำนักการคลัง สำนักงานศาลยุติธรรม. 2560. "รวมกฎหมายและระเบียบการงบประมาณการเงินการพัสดุและระเบียบที่เกี่ยวข้อง". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
สำนักการคลัง สำนักงานศาลยุติธรรม. "รวมกฎหมายและระเบียบการงบประมาณการเงินการพัสดุและระเบียบที่เกี่ยวข้อง". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ, 2560. Print.
ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ที่อยู่ : อาคารศาลอาญา ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2541 2264, 0 2541 2376, 0 2513 8334
โทรสาร : 0 2541 2264, 0 2512 8445, 0 2541 2376
อีเมล์ : libservice@coj.go.th