แสดงรายละเอียด

Responsive image
 17923     5
แนวคิดและหลักการของระบบการพิจารณาคดีครบองค์คณะและต่อเนื่อง

หมวดข้อมูล : คู่มือปฏิบัติราชการของตุลาการ

ชื่อเรื่อง : แนวคิดและหลักการของระบบการพิจารณาคดีครบองค์คณะและต่อเนื่อง

Topic :

เจ้าของผลงาน : สำนักส่งเสริมงานตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม

ปีที่พิมพ์ : พ.ศ. 2558

จำนวนหน้า : 37

ที่มาของข้อมูล : สำนักส่งเสริมงานตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม


สำนักส่งเสริมงานตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม. (2558). แนวคิดและหลักการของระบบการพิจารณาคดีครบองค์คณะและต่อเนื่อง. ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
สำนักส่งเสริมงานตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม. 2558. "แนวคิดและหลักการของระบบการพิจารณาคดีครบองค์คณะและต่อเนื่อง". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
สำนักส่งเสริมงานตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม. "แนวคิดและหลักการของระบบการพิจารณาคดีครบองค์คณะและต่อเนื่อง". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ, 2558. Print.
ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ที่อยู่ : อาคารศาลอาญา ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2541 2264, 0 2541 2376, 0 2513 8334
โทรสาร : 0 2541 2264, 0 2512 8445, 0 2541 2376
อีเมล์ : libservice@coj.go.th