แสดงรายละเอียด

Responsive image
 61999     1
การประสานความร่วมมือทางการศาลระหว่างประเทศในคดีแพ่งและพาณิชย์และคดีอาญาภายใต้บทบัญญัติกฎหมายที่ประกาศใช้บังคับใหม่ : ศึกษากรณีการส่งเอกสารสำนวนความและการสืบพยานทางจอภาพระหว่างประเทศ

หมวดข้อมูล : หลักสูตรการพัฒนานิติกร

ชื่อเรื่อง : การประสานความร่วมมือทางการศาลระหว่างประเทศในคดีแพ่งและพาณิชย์และคดีอาญาภายใต้บทบัญญัติกฎหมายที่ประกาศใช้บังคับใหม่ : ศึกษากรณีการส่งเอกสารสำนวนความและการสืบพยานทางจอภาพระหว่างประเทศ

เจ้าของผลงาน : นายธรรมนูญ สงวนเขียว และคณะ

ปีที่พิมพ์ : พ.ศ. 2559

จำนวนหน้า : 190

จำนวนหน้า : 190


นายธรรมนูญ สงวนเขียว และคณะ. (2559). การประสานความร่วมมือทางการศาลระหว่างประเทศในคดีแพ่งและพาณิชย์และคดีอาญาภายใต้บทบัญญัติกฎหมายที่ประกาศใช้บังคับใหม่ : ศึกษากรณีการส่งเอกสารสำนวนความและการสืบพยานทางจอภาพระหว่างประเทศ. ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
นายธรรมนูญ สงวนเขียว และคณะ. 2559. "การประสานความร่วมมือทางการศาลระหว่างประเทศในคดีแพ่งและพาณิชย์และคดีอาญาภายใต้บทบัญญัติกฎหมายที่ประกาศใช้บังคับใหม่ : ศึกษากรณีการส่งเอกสารสำนวนความและการสืบพยานทางจอภาพระหว่างประเทศ". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
นายธรรมนูญ สงวนเขียว และคณะ. "การประสานความร่วมมือทางการศาลระหว่างประเทศในคดีแพ่งและพาณิชย์และคดีอาญาภายใต้บทบัญญัติกฎหมายที่ประกาศใช้บังคับใหม่ : ศึกษากรณีการส่งเอกสารสำนวนความและการสืบพยานทางจอภาพระหว่างประเทศ". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ, 2559. Print.
ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ที่อยู่ : อาคารศาลอาญา ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2541 2264, 0 2541 2376, 0 2513 8334
โทรสาร : 0 2541 2264, 0 2512 8445, 0 2541 2376
อีเมล์ : libservice@coj.go.th