แสดงรายละเอียด

Responsive image
 13549     0
พระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทาความผิด เกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.2534 : ศึกษาเฉพาะกรณีปัญหาการริบทรัพย์สิน ที่เกี่ยวเนื่องกับการกระทาความผิดตามมาตรา 32

หมวดข้อมูล : หลักสูตรการพัฒนานิติกร

เจ้าของผลงาน : นางขวัญชีวา พิชญะพงศ์สกุล และคณะ

ปีที่พิมพ์ : พ.ศ. 2559

จำนวนหน้า : 123

รุ่นที่ : 5


รายละเอียดทั้งหมด

ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน นางขวัญชีวา พิชญะพงศ์สกุล และคณะ
ชื่อเรื่อง พระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทาความผิด เกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.2534 : ศึกษาเฉพาะกรณีปัญหาการริบทรัพย์สิน ที่เกี่ยวเนื่องกับการกระทาความผิดตามมาตรา 32
ชื่อหลักสูตร หลักสูตรการพัฒนานิติกร
รุ่นที่ 5
ปี พ.ศ. 2559
จำนวนหน้า 123

นางขวัญชีวา พิชญะพงศ์สกุล และคณะ. (2559). พระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทาความผิด เกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.2534 : ศึกษาเฉพาะกรณีปัญหาการริบทรัพย์สิน ที่เกี่ยวเนื่องกับการกระทาความผิดตามมาตรา 32. ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
นางขวัญชีวา พิชญะพงศ์สกุล และคณะ. 2559. "พระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทาความผิด เกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.2534 : ศึกษาเฉพาะกรณีปัญหาการริบทรัพย์สิน ที่เกี่ยวเนื่องกับการกระทาความผิดตามมาตรา 32". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
นางขวัญชีวา พิชญะพงศ์สกุล และคณะ. "พระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทาความผิด เกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.2534 : ศึกษาเฉพาะกรณีปัญหาการริบทรัพย์สิน ที่เกี่ยวเนื่องกับการกระทาความผิดตามมาตรา 32". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ, 2559. Print.
ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ที่อยู่ : อาคารศาลอาญา ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2541 2264, 0 2541 2376, 0 2513 8334
โทรสาร : 0 2541 2264, 0 2512 8445, 0 2541 2376
อีเมล์ : libservice@coj.go.th