แสดงรายละเอียด

Responsive image
วีดีทัศน์ แนะนำการใช้ห้องสมุด สำหรับสมาชิกองค์กร

หมวดข้อมูล : วีดิทัศน์

เจ้าของผลงาน : ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม

ปีที่พิมพ์ : ม.ป.ป.

จำนวนหน้า : -

ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม. (ม.ป.ป.). วีดีทัศน์ แนะนำการใช้ห้องสมุด สำหรับสมาชิกองค์กร. ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม. ม.ป.ป.. "วีดีทัศน์ แนะนำการใช้ห้องสมุด สำหรับสมาชิกองค์กร". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม. "วีดีทัศน์ แนะนำการใช้ห้องสมุด สำหรับสมาชิกองค์กร". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ, ม.ป.ป.. Print.
ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ที่อยู่ : อาคารศาลอาญา ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2541 2264, 0 2541 2376, 0 2513 8334
โทรสาร : 0 2541 2264, 0 2512 8445, 0 2541 2376
อีเมล์ : libservice@coj.go.th