แสดงรายละเอียด

Responsive image
การพัฒนาระบบไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในศาลล้มละลายกลาง

หมวดข้อมูล : หลักสูตรผู้พิพากษาผู้บริหารในศาลชั้นต้น

เจ้าของผลงาน : ธเนศ ชาลี

ปีที่พิมพ์ : ม.ป.ป.

จำนวนหน้า : -

ธเนศ ชาลี. (ม.ป.ป.). การพัฒนาระบบไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในศาลล้มละลายกลาง. ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
ธเนศ ชาลี. ม.ป.ป.. "การพัฒนาระบบไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในศาลล้มละลายกลาง". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
ธเนศ ชาลี. "การพัฒนาระบบไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในศาลล้มละลายกลาง". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ, ม.ป.ป.. Print.
ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ที่อยู่ : อาคารศาลอาญา ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2541 2264, 0 2541 2376, 0 2513 8334
โทรสาร : 0 2541 2264, 0 2512 8445, 0 2541 2376
อีเมล์ : libservice@coj.go.th