แสดงรายละเอียด

Responsive image
การระงับข้อพิพาทคดีทางการแพทย์โดยการไกล่เกลี่ย

หมวดข้อมูล : หลักสูตรผู้พิพากษาผู้บริหารในศาลชั้นต้น

เจ้าของผลงาน : สิริรัชศ์ เมตตามิตรพงศ์

ปีที่พิมพ์ : ม.ป.ป.

จำนวนหน้า : -

สิริรัชศ์ เมตตามิตรพงศ์. (ม.ป.ป.). การระงับข้อพิพาทคดีทางการแพทย์โดยการไกล่เกลี่ย. ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
สิริรัชศ์ เมตตามิตรพงศ์. ม.ป.ป.. "การระงับข้อพิพาทคดีทางการแพทย์โดยการไกล่เกลี่ย". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
สิริรัชศ์ เมตตามิตรพงศ์. "การระงับข้อพิพาทคดีทางการแพทย์โดยการไกล่เกลี่ย". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ, ม.ป.ป.. Print.
ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ที่อยู่ : อาคารศาลอาญา ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2541 2264, 0 2541 2376, 0 2513 8334
โทรสาร : 0 2541 2264, 0 2512 8445, 0 2541 2376
อีเมล์ : libservice@coj.go.th