แสดงรายละเอียด

Responsive image
 5434     0
  • ดาวน์โหลด เอกสารแนบ
สารคดีสำนักงานศาลยุติธรรม หน่วยงานที่น่าสนใจในศาลยุติธรรม ชุดที่ 2 ตอนที่ 9 ศาลฏีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

ชื่อเรื่อง : สารคดีสำนักงานศาลยุติธรรม หน่วยงานที่น่าสนใจในศาลยุติธรรม ชุดที่ 2 ตอนที่ 9 ศาลฏีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

เจ้าของผลงาน : กองสารนิเทศน์และประชาสัมพันธ์ สำนักงานศาลยุติธรรม

หมวดข้อมูล : วีดิทัศน์

Topic :

ศาลฏีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

ปีที่พิมพ์ : ม.ป.ป.


กองสารนิเทศน์และประชาสัมพันธ์ สำนักงานศาลยุติธรรม. (ม.ป.ป.). สารคดีสำนักงานศาลยุติธรรม หน่วยงานที่น่าสนใจในศาลยุติธรรม ชุดที่ 2 ตอนที่ 9 ศาลฏีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง. ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
กองสารนิเทศน์และประชาสัมพันธ์ สำนักงานศาลยุติธรรม. ม.ป.ป.. "สารคดีสำนักงานศาลยุติธรรม หน่วยงานที่น่าสนใจในศาลยุติธรรม ชุดที่ 2 ตอนที่ 9 ศาลฏีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
กองสารนิเทศน์และประชาสัมพันธ์ สำนักงานศาลยุติธรรม. "สารคดีสำนักงานศาลยุติธรรม หน่วยงานที่น่าสนใจในศาลยุติธรรม ชุดที่ 2 ตอนที่ 9 ศาลฏีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ, ม.ป.ป.. Print.
  • เสียง

รายการที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ที่อยู่ : อาคารศาลอาญา ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2541 2264, 0 2541 2376, 0 2513 8334
โทรสาร : 0 2541 2264, 0 2512 8445, 0 2541 2376
อีเมล์ : libservice@coj.go.th