แสดงรายละเอียด

Responsive image
 17435     2
โครงการศึกษาวิจัย เรื่องการจัดทำฐานข้อมูลองค์กรเครือข่ายและพัฒนาองค์กรในชุมชนเพื่อรองรับเด็กและเยาวชนตามคำสั่งหรือคำพิพากษาของศาลเยาวชนและครอบครัว งานระยะที่ 2

ชื่อเรื่อง : โครงการศึกษาวิจัย เรื่องการจัดทำฐานข้อมูลองค์กรเครือข่ายและพัฒนาองค์กรในชุมชนเพื่อรองรับเด็กและเยาวชนตามคำสั่งหรือคำพิพากษาของศาลเยาวชนและครอบครัว งานระยะที่ 2

เจ้าของผลงาน : สถาบันวิจัยรพีพัฒนศักดิ์ สำนักงานศาลยุติธรรม

หมวดข้อมูล : งานวิจัยที่จัดทำโดยศาลยุติธรรม

Topic :

ปีที่พิมพ์ : พ.ศ. 2554

จำนวนหน้า : 109


สถาบันวิจัยรพีพัฒนศักดิ์ สำนักงานศาลยุติธรรม. (2554). โครงการศึกษาวิจัย เรื่องการจัดทำฐานข้อมูลองค์กรเครือข่ายและพัฒนาองค์กรในชุมชนเพื่อรองรับเด็กและเยาวชนตามคำสั่งหรือคำพิพากษาของศาลเยาวชนและครอบครัว งานระยะที่ 2. ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
สถาบันวิจัยรพีพัฒนศักดิ์ สำนักงานศาลยุติธรรม. 2554. "โครงการศึกษาวิจัย เรื่องการจัดทำฐานข้อมูลองค์กรเครือข่ายและพัฒนาองค์กรในชุมชนเพื่อรองรับเด็กและเยาวชนตามคำสั่งหรือคำพิพากษาของศาลเยาวชนและครอบครัว งานระยะที่ 2". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
สถาบันวิจัยรพีพัฒนศักดิ์ สำนักงานศาลยุติธรรม. "โครงการศึกษาวิจัย เรื่องการจัดทำฐานข้อมูลองค์กรเครือข่ายและพัฒนาองค์กรในชุมชนเพื่อรองรับเด็กและเยาวชนตามคำสั่งหรือคำพิพากษาของศาลเยาวชนและครอบครัว งานระยะที่ 2". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ, 2554. Print.
  • เสียง
  • วีดีทัศน์
ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ที่อยู่ : อาคารศาลอาญา ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2541 2264, 0 2541 2376, 0 2513 8334
โทรสาร : 0 2541 2264, 0 2512 8445, 0 2541 2376
อีเมล์ : libservice@coj.go.th