แสดงรายละเอียด

Responsive image
 70919     4
  • ดาวน์โหลด เอกสารแนบ
โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ หลักสูตร เสริมสร้างทักษะพนักงานต้อนรับประจำศาล ประจำปี 2554 ตอนที่ 7

ชื่อเรื่อง : โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ หลักสูตร เสริมสร้างทักษะพนักงานต้อนรับประจำศาล ประจำปี 2554 ตอนที่ 7

เจ้าของผลงาน : กองสารนิเทศน์และประชาสัมพันธ์ สำนักงานศาลยุติธรรม

หมวดข้อมูล : วีดิทัศน์

Topic :

เสริมสร้างทักษะพนักงานต้อนรับประจำศาล
พนักงานต้อนรับประจำศาล
2554

ปีที่พิมพ์ : พ.ศ. 2554


กองสารนิเทศน์และประชาสัมพันธ์ สำนักงานศาลยุติธรรม. (2554). โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ หลักสูตร เสริมสร้างทักษะพนักงานต้อนรับประจำศาล ประจำปี 2554 ตอนที่ 7. ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
กองสารนิเทศน์และประชาสัมพันธ์ สำนักงานศาลยุติธรรม. 2554. "โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ หลักสูตร เสริมสร้างทักษะพนักงานต้อนรับประจำศาล ประจำปี 2554 ตอนที่ 7". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
กองสารนิเทศน์และประชาสัมพันธ์ สำนักงานศาลยุติธรรม. "โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ หลักสูตร เสริมสร้างทักษะพนักงานต้อนรับประจำศาล ประจำปี 2554 ตอนที่ 7". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ, 2554. Print.
  • เสียง
ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ที่อยู่ : อาคารศาลอาญา ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2541 2264, 0 2541 2376, 0 2513 8334
โทรสาร : 0 2541 2264, 0 2512 8445, 0 2541 2376
อีเมล์ : libservice@coj.go.th