แสดงรายละเอียด

Responsive image
 3083     0
วารสารศาลยุติธรรม ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนกันยายน - ตุลาคม 2544

ชื่อเรื่อง : วารสารศาลยุติธรรม ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนกันยายน - ตุลาคม 2544

เจ้าของผลงาน : -

หมวดข้อมูล : วารสารของสำนักงานศาลยุติธรรม

Topic :

พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว. หน้า 1
บทบรรณาธิการ. หน้า 2
บทสัมภาษณ์พิเศษ : ท่านประธานศาลฎีกา ข้อคิดเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมาย / สันติ ทักราล. หน้า 8-10
บทสัมภาษณ์ : นายจรัญ ภักดีธนากุล เลขาธิการประธานศาลฎีกา. 11-12
สรุปการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง บทบาทของศาลยุติธรรมใหม่... มุมมองจากอดีต ปัจจุบัน สู่อนาคต / สำนักวิชาการ สำนักงานศาลยุติธรรม. 13-17
ถึงเวลาที่จะให้ความสำคัญอย่างจริงจังในการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้กับงานของศาลยุติธรรม / มานิตย์ จิตต์จันทร์กลับ. หน้า 18-20
สำนักงานศาลยุติธรรม : ความเป็นอิสระในการบริหารงานบุคคล / สิทธิศักดิ์ วนะชกิจ. หน้า 21-24
สืบสานตำนาน...ศาลแขวงเชียงใหม่ / อรุณี คุณเงิน. หน้า 25-28
สรุปมติ ก.ต. ก.บ.ศ. ก.ศ. (กันยายน - ตุลาคม 2544). หน้า 29-36
เยือนอดีต : ศาลฎีกากับบทบาทของประธานศาลฎีกา : ประวัติศาสตร์หน้าใหม่ภายหลังที่ศาลยุติธรรมมีหน่วยธุรการที่เป็นอิสระตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ / จารุณี ฐานรตาภรณ์. หน้า 37-42
แวดวงงตราชู. หน้า 43-50
ฎีกาน่ารู้ / สำนักวิชาการศาลยุติธรรม. หน้า 51-62
สำเนียงของภาษาอังกฤษ ตอนที่ 3 / นพพร โพธิรังสิยากร. หน้า 54-62
แนะนำหนังสือน่าอ่าน / สมพร สามี. หน้า 63-64
มุม ไอ. ที. : การปรับปรุงเว็บไซต์สำนักงานศาลยุติธรรม / มุกดาวรรณ มากมูล. หน้า 65-67
จ้างหญิงทำงานต้องระวัง / รุ่งโรจน์ รื่นเริงวงศ์. หน้า 68-69
บันเทิงคดี / ช.ช้างหัวหน้า. หน้า 70-71

ปีที่พิมพ์ : พ.ศ. 2544


ไม่ระบุ. (2544). วารสารศาลยุติธรรม ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนกันยายน - ตุลาคม 2544. ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
ไม่ระบุ. 2544. "วารสารศาลยุติธรรม ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนกันยายน - ตุลาคม 2544". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
ไม่ระบุ. "วารสารศาลยุติธรรม ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนกันยายน - ตุลาคม 2544". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ, 2544. Print.
  • เสียง
  • วีดีทัศน์

รายการที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ที่อยู่ : อาคารศาลอาญา ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2541 2264, 0 2541 2376, 0 2513 8334
โทรสาร : 0 2541 2264, 0 2512 8445, 0 2541 2376
อีเมล์ : libservice@coj.go.th