แสดงรายละเอียด

Responsive image
 33860     0
สัมนาวิชาการว่าด้วยการระงับข้อพิพาททางเลือก ครั้งที่ 6 เรื่อง การไกล่เกลี่ยคดีอาญา : ปัจจัยแห่งความสัมฤทธิผล 23 เมษายน 2557

ชื่อเรื่อง : สัมนาวิชาการว่าด้วยการระงับข้อพิพาททางเลือก ครั้งที่ 6 เรื่อง การไกล่เกลี่ยคดีอาญา : ปัจจัยแห่งความสัมฤทธิผล 23 เมษายน 2557

เจ้าของผลงาน : สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม

หมวดข้อมูล : วีดิทัศน์

Topic :

การไกล่เกลี่ย
คดีอาญา
ปัจจัยแห่งความสัมฤทธิผล
การไกล่เกลี่ยคดีอาญา
การระงับข้อพิพาททางเลือก

ปีที่พิมพ์ : พ.ศ. 2557


สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม . (2557). สัมนาวิชาการว่าด้วยการระงับข้อพิพาททางเลือก ครั้งที่ 6 เรื่อง การไกล่เกลี่ยคดีอาญา : ปัจจัยแห่งความสัมฤทธิผล 23 เมษายน 2557. ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม . 2557. "สัมนาวิชาการว่าด้วยการระงับข้อพิพาททางเลือก ครั้งที่ 6 เรื่อง การไกล่เกลี่ยคดีอาญา : ปัจจัยแห่งความสัมฤทธิผล 23 เมษายน 2557". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม . "สัมนาวิชาการว่าด้วยการระงับข้อพิพาททางเลือก ครั้งที่ 6 เรื่อง การไกล่เกลี่ยคดีอาญา : ปัจจัยแห่งความสัมฤทธิผล 23 เมษายน 2557". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ, 2557. Print.
ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ที่อยู่ : อาคารศาลอาญา ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2541 2264, 0 2541 2376, 0 2513 8334
โทรสาร : 0 2541 2264, 0 2512 8445, 0 2541 2376
อีเมล์ : libservice@coj.go.th