แสดงรายละเอียด

Responsive image
 849     1
  • ดาวน์โหลด เอกสารแนบ
สารคดีสำนักงานศาลยุติธรรม ชุดที่1 ตอนที่ 6 การใช้ล่ามแปลภาษาต่างประเทศในกรณีมาขึ้นศาล

หมวดข้อมูล : วีดิทัศน์

ชื่อเรื่อง : สารคดีสำนักงานศาลยุติธรรม ชุดที่1 ตอนที่ 6 การใช้ล่ามแปลภาษาต่างประเทศในกรณีมาขึ้นศาล

เจ้าของผลงาน : กองสารนิเทศน์และประชาสัมพันธ์ สำนักงานศาลยุติธรรม

ปีที่พิมพ์ : ม.ป.ป.

หมายเหตุ : สารคดีสำนักงานศาลยุติธรรม ชุดที่ 1 มีทั้งหมด 15 ตอน


หัวเรื่อง / สารบัญ

- ขึ้นศาล
- ล่าม
- การใช้ล่าม
- ภาษาต่างประเทศ
- การใช้ล่ามแปลภาษาต่างประเทศในกรณีมาขึ้นศาล
กองสารนิเทศน์และประชาสัมพันธ์ สำนักงานศาลยุติธรรม. (ม.ป.ป.). สารคดีสำนักงานศาลยุติธรรม ชุดที่1 ตอนที่ 6 การใช้ล่ามแปลภาษาต่างประเทศในกรณีมาขึ้นศาล. ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
กองสารนิเทศน์และประชาสัมพันธ์ สำนักงานศาลยุติธรรม. ม.ป.ป.. "สารคดีสำนักงานศาลยุติธรรม ชุดที่1 ตอนที่ 6 การใช้ล่ามแปลภาษาต่างประเทศในกรณีมาขึ้นศาล". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
กองสารนิเทศน์และประชาสัมพันธ์ สำนักงานศาลยุติธรรม. "สารคดีสำนักงานศาลยุติธรรม ชุดที่1 ตอนที่ 6 การใช้ล่ามแปลภาษาต่างประเทศในกรณีมาขึ้นศาล". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ, ม.ป.ป.. Print.

รายการที่เกี่ยวข้อง

  • เสียง
ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ที่อยู่ : อาคารศาลอาญา ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2541 2264, 0 2541 2376, 0 2513 8334
โทรสาร : 0 2541 2264, 0 2512 8445, 0 2541 2376
อีเมล์ : libservice@coj.go.th