แสดงรายละเอียด

Responsive image
 2005     4
ดุลพาห ปีที่ 63 เล่ม 3 กันยายน - ธันวาคม 2559

หมวดข้อมูล : วารสารของสำนักงานศาลยุติธรรม

ชื่อเรื่อง : ดุลพาห ปีที่ 63 เล่ม 3 กันยายน - ธันวาคม 2559

Topic :

ข้อพิจารณาว่าด้วยการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และอินเทอร์เน็ตในฐานะที่เป็นช่องทางในการกระทำความผิด / ผศ. ปิยะบุตร บุญอร่ามเรือง. หน้า 1-25
ศักยภาพและข้อจำกัดของ Big Data ในกระบวนการยุติธรรม / ดร. ณภัทร จาตุศรีพิทักษ์. หน้า 26-37
กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกับความเป็นส่วนตัวในโลกดิจิทัล / ฐิติรัตน์ ทิพย์สัมฤทธิ์กุล. หน้า 38-48
มาตรการตามกฎหมายอาญาเกี่ยวกับการกลั่นแกล้งรังแกทางไซเบอร์ (Cyberbullying) / ณัชชา ศรีขจรทางไซเบอร์. หน้า 49-58
Fintech กับกฎหมาย / พิเศษ เสตเสถียร. หน้า 59-78
วิกฤตการณ์ Uber และ Grab ในประเทศไทย กับข้อเสนอแนะในการเปลี่ยนวิกฤติให้เป็นโอกาส / ดร.วรวงศ์ อัจฉราวงศ์ชัย. หน้า 79-131
การใช้เหตุผลทางกฎหมาย / กำพล ภู่สุดแสวง. หน้า 132-156
มาตรการศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่มีผลต่อนักการเมืองไทย : กรณีศึกษาหวยบนดิน / ปราโมทย์ ธรรมพนิชวัฒน์. หน้า 157-182
การพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางอาญาที่พึงประสง์ของไทย / ผศ. ดร. อุทิศ สุภาพ. หน้า 183-190
ฎีกาที่น่าสนใจ / เผ่าพันธุ์ ชอบน้ำตาล. หน้า 191-201
สัมผัสคดีดังต่างประเทศ : การคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลและสิทธิที่จะถูกลืมบนอินเทอร์เน็ต / ยิ่งรัก อัชฌานนท์. หน้า 202-209
บทแนะนำหนังสือ : The New Digital Age และ Mostly Cloudy - อนาคตในโลกยุคดิจิทัล โอกาส ความหวัง และความท้าทาย / ธัญญานุช ตันติกุล. หน้า 210-227
ภาษาอังกฤษกฎหมาย (Legal English) - พยานหลักฐานดิจิทัล (Digital Forensic Evidence) / สรวิศ ลิมปรังษี. หน้า 228-237

เจ้าของผลงาน : -

ปีที่พิมพ์ : พ.ศ. 2559


ไม่ระบุ. (2559). ดุลพาห ปีที่ 63 เล่ม 3 กันยายน - ธันวาคม 2559. ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
ไม่ระบุ. 2559. "ดุลพาห ปีที่ 63 เล่ม 3 กันยายน - ธันวาคม 2559". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
ไม่ระบุ. "ดุลพาห ปีที่ 63 เล่ม 3 กันยายน - ธันวาคม 2559". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ, 2559. Print.
  • เสียง
  • วีดีทัศน์
ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ที่อยู่ : อาคารศาลอาญา ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2541 2264, 0 2541 2376, 0 2513 8334
โทรสาร : 0 2541 2264, 0 2512 8445, 0 2541 2376
อีเมล์ : libservice@coj.go.th