แสดงรายละเอียด

Responsive image
 4507     9
ดุลพาห ปีที่ 63 เล่ม 3 กันยายน - ธันวาคม 2559

ชื่อเรื่อง : ดุลพาห ปีที่ 63 เล่ม 3 กันยายน - ธันวาคม 2559

เจ้าของผลงาน : -

หมวดข้อมูล : วารสารของสำนักงานศาลยุติธรรม

Topic :

สู่บุญ วุฒิวงศ์
ธนสร สุทธิบดี. หลักนิติธรรม การบริหารจัดการคดีเเละความโปร่งใสกับเหตุผลในคำพิพากษา The Rule of law Caseload Management Transparency and Judicial Reasoning. หน้า 1-25
สรวิศ ลิมปรังษี. แนวทางการพิจารณาคำร้องขออนุญาตให้ดำเนินคดีแบบกลุ่ม Courts' Considerations of Petitions for Class Certification. หน้า 26-105
ยศพนธ์ นิติรุจิโรจน์. มุมมองของประเทศจีนเกี่ยวกับคดีอนุญาโตตุลาการระหว่างฟิลิปปินส์และจีนในทะเลจีนใต้ Chinese Perspectives on the Philippines - China Arbitration Case in the South China Sea. หน้า 106-130
ประสิทธิ์ ดวงตะวงษ์. กลยุทธ์การบริหารจัดการระบบไกล่เกลี่ยในศาลอย่างมีประสิทธิภาพ : จากแนวคิดทฤษฎีสู่ภาคปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผล Strategy for the Efficient Management of Court Mediation : From Conceptual Theory to Effective Practices. หน้า 131-149
ศุภชัย ประไพนพ. ข้อเสนอต่อแนวทางการตีความ "คดีผู้บริโภค" Proposal for the Interpretation of "Consumer Cases". หน้า 150-173
อุทิศ สุภาพ. อิทธิพลของปรัชญาอาชญาวิทยา : ประมวลกฎหมายอาญาของไทย The Influence of Criminology Philosophy : Thai Criminal Code. หน้า 174-186
ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์. ฎีกาน่าสนใจ. หน้า 187-201
ยิ่งรัก อัชฌานนท์. สัมผัสคดีดังต่างประเทศ : คดี Jacqueline Sauvage ในประเทศฝรั่งเศสเหยื่อการข่มขืนกระทำชำเราคู่สมรส ความรุนแรงในครอบครัวและการป้องกันเกินกว่าเหตุ Jacqueline Sauvage Case in France : Victim of Marital Rape and Domestic Violence And disproportionate force in self-defense. หน้า 202-216
ไกรพล อรัญรัตน์. บทแนะนำหนังสือ "The Internationalisation of Criminal Evidence : Beyond the Common Law and Civil Law Traditions". หน้า 217-223
ภาษาอังกฤษกฎหมาย (Legal English) - การค้ามนุษย์ (3). หน้า 224-228

ปีที่พิมพ์ : พ.ศ. 2562


ไม่ระบุ. (2562). ดุลพาห ปีที่ 63 เล่ม 3 กันยายน - ธันวาคม 2559. ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
ไม่ระบุ. 2562. "ดุลพาห ปีที่ 63 เล่ม 3 กันยายน - ธันวาคม 2559". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
ไม่ระบุ. "ดุลพาห ปีที่ 63 เล่ม 3 กันยายน - ธันวาคม 2559". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ, 2562. Print.
  • เสียง
  • วีดีทัศน์

รายการที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ที่อยู่ : อาคารศาลอาญา ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2541 2264, 0 2541 2376, 0 2513 8334
โทรสาร : 0 2541 2264, 0 2512 8445, 0 2541 2376
อีเมล์ : libservice@coj.go.th