แสดงรายละเอียด

Responsive image
 2227     7
ดุลพาห ปีที่ 64 เล่มที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2560

ชื่อเรื่อง : ดุลพาห ปีที่ 64 เล่มที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2560

เจ้าของผลงาน : -

หมวดข้อมูล : วารสารของสำนักงานศาลยุติธรรม

Topic :

จรัญ ภักดีธนากุล. กฎหมายกับการแก้ไขปัญหาสังคมในโลกแห่งความเป็นจริง ศาลยุติธรรมเชิงรุก : การอำนวยความยุติธรรมเชิงมนุษยธรรมผ่านกระบวนการทางจิตสังคม. หน้า 1-8
วิโรจน์ วีรชัย. ผู้ติดยาเสพติด : ผู้ป่วยหรืออาชญากร. หน้า 9-14
สมภพ นันทโกวัฒน์. ผู้เสพติดต้องการความช่วยเหลือ : คลินิกจิตสังคมมีน้ำหนักน่าเชื่อว่าคือคำตอบ Addicts Need Help : Phycho-Social Clinic
Justified by Substantial Evidence Provides the Answer. หน้า 15-74
ดุษฎี โยเหลา
ธนวัฒ พิสิฐจินดา
นริสรา พึ่งโพธิ์สภ
ฐาศุกร์ จันประเสริฐ
ณภัทรรัตน์ ไชยอัครกัลป์. พฤติกรรมศาสตร์ เพื่อการจัดการความเสี่ยงในการปล่อยชั่วคราว. หน้า 75-90
สมชาติ สุทธิกาญจน์. การประเมินคัดกรองเพื่อการบำบัดและป้องกันการกระทำผิดซ้ำ. หน้า 91-98
วิชัย สุวรรณประเสริฐ. หนี้นอกระบบกับความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและกฎหมาย. หน้า 98-109
เพิ่มศักดิ์ มกราภิรมณ์. สิทธิมนุษยชนและความเป็นธรรมประเด็นที่ดิน. หน้า 110-126
ปาริชาต มั่นสกุล. ข้อพิจารณาบางประการเกี่ยวกับค่าเสียหายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม. หน้า 127-145
อุทิศ สุภาพ. ปรัชญาอาชญาวิทยาในการลงโทษ : การปฏิบัติหน้าที่ของผู้พิพากษา. หน้า 146-158
วรรณชัย บุญบำรุง. กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งเปรียบเทียบในยุคโลกาภิวัตน์. หน้า 159-172
กนก จุลมนต์. Relationship between Reorganization Proceeding and Secured Transactions Regimes : Thailand Judicial Perspectives ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการจารณาเกี่ยวกับการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้กับกฎหมายเกี่ยวกับหลักประกัน : มุมมองผู้พิพากษาไทย. หน้า 173-189
เผ่าพันธ์ ชอบน้ำตาล. ฎีกาที่น่าสนใจ. หน้า 190-199
ยิ่งรัก อัชฌานนท์. สัมผัสคดีดังต่างประเทศ : มาตรการการลงโทษภายหลังมีคำพิพากษาในประเทศฝรั่งเศส คดีนายเจโรม แกวิลและการใช้กำไลอิเล็กทรอนิกส์. หน้า 200-207
ธัญญานุช ตันติกุล. บทแนะนำหนังสือ : หวนคืนสู่รากฐานของการศึกษากฎหมาย - "ความยุติธรรม : สิ่งที่ถูกต้องควรทำคืออะไร?". หน้า 208-224
สรวิศ ลิมปรังษี. ภาษาอังกฤษกฎหมาย (Legal English) - การเบิกความของพยาน (Witness Testimony). หน้า 225-232

ปีที่พิมพ์ : พ.ศ. 2562


ไม่ระบุ. (2562). ดุลพาห ปีที่ 64 เล่มที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2560. ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
ไม่ระบุ. 2562. "ดุลพาห ปีที่ 64 เล่มที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2560". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
ไม่ระบุ. "ดุลพาห ปีที่ 64 เล่มที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2560". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ, 2562. Print.
  • เสียง
  • วีดีทัศน์

รายการที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ที่อยู่ : อาคารศาลอาญา ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2541 2264, 0 2541 2376, 0 2513 8334
โทรสาร : 0 2541 2264, 0 2512 8445, 0 2541 2376
อีเมล์ : libservice@coj.go.th