แสดงรายละเอียด

Responsive image
 1482     2
ดุลพาห ปีที่ 64 เล่มที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2560

หมวดข้อมูล : วารสารของสำนักงานศาลยุติธรรม

ชื่อเรื่อง : ดุลพาห ปีที่ 64 เล่มที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2560

Topic :

ศาลยุติธรรมเชิงรุก : การอำนวยความยุติธรรมเชิงมนุษยธรรมผ่านกระบวนการทางจิตสังคม / ศ. (พิเศษ) จรัญ ภักดีธนากุล. หน้า 1-8
ผู้ติดยาเสพติด : ผู้ป่วยหรืออาชญากร / นพ. วิโรจน์ วีรชัย. หน้า 9-14
ผู้เสพติดต้องการความช่วยเหลือ : คลินิกจิตสังคมมีน้ำหนักน่าเชื่อว่าคือคำตอบ Addicts Need Help : Phycho-Social Clinic Justified by Substantial Evidence Provides the Answer / สมภพ นันทโกวัฒน์. หน้า 15-74
การประเมินคัดกรองเพื่อการบำบัดและป้องกันการกระทำผิดซ้ำ / นพ.สมชาติ สุทธิกาญจน์. หน้า 91-98
หนี้นอกระบบกับความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและกฎหมาย / พ.ต.ท. วิชัย สุวรรณประเสริฐ. หน้า 98-109
สิทธิมนุษยชนและความเป็นธรรมประเด็นที่ดิน / รศ.ดร. เพิ่มศักดิ์ มกราภิรมณ์. หน้า 110-126
ข้อพิจารณาบางประการเกี่ยวกับค่าเสียหายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม / ดร. ปาริชาต มั่นสกุล. หน้า 127-145
ปรัชญาอาชญาวิทยาในการลงโทษ : การปฏิบัติหน้าที่ของผู้พิพากษา / ผศ.ดร.อุทิศ สุภาพ. หน้า 146-158
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งเปรียบเทียบในยุคโลกาภิวัตน์ / ศ. (พิเศษ) ดร. วรรณชัย บุญบำรุง. หน้า 159-172
Relationship between Reorganization Proceeding and Secured Transactions Regimes : Thailand Judicial Perspectives ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการจารณาเกี่ยวกับการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้กับกฎหมายเกี่ยวกับหลักประกัน : มุมมองผู้พิพากษาไทย / ดร. กนก จุลมนต์. หน้า 173-189
ฎีกาที่น่าสนใจ / เผ่าพันธุ์ ชอบน้ำตาล. หน้า 190-199
สัมผัสคดีดังต่างประเทศ : มาตรการการลงโทษภายหลังมีคำพิพากษาในประเทศฝรั่งเศส คดีนายเจโรม แกวิลและการใช้กำไลอิเล็กทรอนิกส์ / ยิ่งรัก อัชฌานนท์. หน้า 200-207
บทแนะนำหนังสือ : หวนคืนสู่รากฐานของการศึกษากฎหมาย - 'ความยุติธรรม : สิ่งที่ถูกต้องควรทำคืออะไร?' / ธัญญานุช ตันติกุล. หน้า 208-224
ภาษาอังกฤษกฎหมาย (Legal English) - การเบิกความของพยาน (Witness Testimony) / สรวิศ ลิมปรังษี. หน้า 225-232

เจ้าของผลงาน : -

ปีที่พิมพ์ : พ.ศ. 2560


ไม่ระบุ. (2560). ดุลพาห ปีที่ 64 เล่มที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2560. ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
ไม่ระบุ. 2560. "ดุลพาห ปีที่ 64 เล่มที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2560". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
ไม่ระบุ. "ดุลพาห ปีที่ 64 เล่มที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2560". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ, 2560. Print.
  • เสียง
  • วีดีทัศน์

รายการที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ที่อยู่ : อาคารศาลอาญา ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2541 2264, 0 2541 2376, 0 2513 8334
โทรสาร : 0 2541 2264, 0 2512 8445, 0 2541 2376
อีเมล์ : libservice@coj.go.th