แสดงรายละเอียด

Responsive image
 341     0
การดำรงตนของผู้พิพากษาตามหลักธรรม

หมวดข้อมูล : หลักสูตรผู้พิพากษาผู้บริหารในศาลชั้นต้น

ชื่อเรื่อง : การดำรงตนของผู้พิพากษาตามหลักธรรม

Topic :

เจ้าของผลงาน : ธีรพล พรแก้ว

ปีที่พิมพ์ : ม.ป.ป.

จำนวนหน้า : 36

ที่มาของข้อมูล : สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม


ธีรพล พรแก้ว. (ม.ป.ป.). การดำรงตนของผู้พิพากษาตามหลักธรรม. ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
ธีรพล พรแก้ว. ม.ป.ป.. "การดำรงตนของผู้พิพากษาตามหลักธรรม". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
ธีรพล พรแก้ว. "การดำรงตนของผู้พิพากษาตามหลักธรรม". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ, ม.ป.ป.. Print.
ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ที่อยู่ : อาคารศาลอาญา ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2541 2264, 0 2541 2376, 0 2513 8334
โทรสาร : 0 2541 2264, 0 2512 8445, 0 2541 2376
อีเมล์ : libservice@coj.go.th