แสดงรายละเอียด

Responsive image
 271     1
ข้อแตกต่างระหว่างกระบวนการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญากับกระบวนการสมานฉันท์และสันติวิธีต่อการระงับข้อพิพาทในคดีอาญา

หมวดข้อมูล : หลักสูตรผู้พิพากษาผู้บริหารในศาลชั้นต้น

ชื่อเรื่อง : ข้อแตกต่างระหว่างกระบวนการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญากับกระบวนการสมานฉันท์และสันติวิธีต่อการระงับข้อพิพาทในคดีอาญา

Topic :

เจ้าของผลงาน : พิเชฐ ทองช่วย

ปีที่พิมพ์ : ม.ป.ป.

จำนวนหน้า : 40

ที่มาของข้อมูล : สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม


พิเชฐ ทองช่วย. (ม.ป.ป.). ข้อแตกต่างระหว่างกระบวนการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญากับกระบวนการสมานฉันท์และสันติวิธีต่อการระงับข้อพิพาทในคดีอาญา. ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
พิเชฐ ทองช่วย. ม.ป.ป.. "ข้อแตกต่างระหว่างกระบวนการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญากับกระบวนการสมานฉันท์และสันติวิธีต่อการระงับข้อพิพาทในคดีอาญา". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
พิเชฐ ทองช่วย. "ข้อแตกต่างระหว่างกระบวนการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญากับกระบวนการสมานฉันท์และสันติวิธีต่อการระงับข้อพิพาทในคดีอาญา". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ, ม.ป.ป.. Print.
ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ที่อยู่ : อาคารศาลอาญา ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2541 2264, 0 2541 2376, 0 2513 8334
โทรสาร : 0 2541 2264, 0 2512 8445, 0 2541 2376
อีเมล์ : libservice@coj.go.th