แสดงรายละเอียด

Responsive image
 287     0
สิทธิของผู้บริโภค : ศึกษากรณีเฉพาะความเสียหายจากการซื้อสินค้าที่โฆษณาเกินจริง

หมวดข้อมูล : หลักสูตรผู้พิพากษาผู้บริหารในศาลชั้นต้น

ชื่อเรื่อง : สิทธิของผู้บริโภค : ศึกษากรณีเฉพาะความเสียหายจากการซื้อสินค้าที่โฆษณาเกินจริง

Topic :

เจ้าของผลงาน : มาลี ศิรามาศ

ปีที่พิมพ์ : ม.ป.ป.

จำนวนหน้า : 37

ที่มาของข้อมูล : สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม


มาลี ศิรามาศ. (ม.ป.ป.). สิทธิของผู้บริโภค : ศึกษากรณีเฉพาะความเสียหายจากการซื้อสินค้าที่โฆษณาเกินจริง. ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
มาลี ศิรามาศ. ม.ป.ป.. "สิทธิของผู้บริโภค : ศึกษากรณีเฉพาะความเสียหายจากการซื้อสินค้าที่โฆษณาเกินจริง". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
มาลี ศิรามาศ. "สิทธิของผู้บริโภค : ศึกษากรณีเฉพาะความเสียหายจากการซื้อสินค้าที่โฆษณาเกินจริง". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ, ม.ป.ป.. Print.
ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ที่อยู่ : อาคารศาลอาญา ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2541 2264, 0 2541 2376, 0 2513 8334
โทรสาร : 0 2541 2264, 0 2512 8445, 0 2541 2376
อีเมล์ : libservice@coj.go.th