แสดงรายละเอียด

Responsive image
 335     1
แนวทางการใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนตามประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความอาญามาตรา 44/1 โดยใช้หลักการตามประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 57 (3) สำหรับกำหนดค่าสินไหมทดแทนจากบุคคลภายนอกผู้ต้องร่วมรับผิดกับจำเลยในมูลละเมิด

หมวดข้อมูล : หลักสูตรผู้พิพากษาผู้บริหารในศาลชั้นต้น

ชื่อเรื่อง : แนวทางการใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนตามประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความอาญามาตรา 44/1 โดยใช้หลักการตามประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 57 (3) สำหรับกำหนดค่าสินไหมทดแทนจากบุคคลภายนอกผู้ต้องร่วมรับผิดกับจำเลยในมูลละเมิด

Topic :

เจ้าของผลงาน : สมบัติ บุญหิรัญ

ปีที่พิมพ์ : ม.ป.ป.

จำนวนหน้า : 72

ที่มาของข้อมูล : สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม


สมบัติ บุญหิรัญ. (ม.ป.ป.). แนวทางการใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนตามประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความอาญามาตรา 44/1 โดยใช้หลักการตามประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 57 (3) สำหรับกำหนดค่าสินไหมทดแทนจากบุคคลภายนอกผู้ต้องร่วมรับผิดกับจำเลยในมูลละเมิด. ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
สมบัติ บุญหิรัญ. ม.ป.ป.. "แนวทางการใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนตามประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความอาญามาตรา 44/1 โดยใช้หลักการตามประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 57 (3) สำหรับกำหนดค่าสินไหมทดแทนจากบุคคลภายนอกผู้ต้องร่วมรับผิดกับจำเลยในมูลละเมิด". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
สมบัติ บุญหิรัญ. "แนวทางการใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนตามประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความอาญามาตรา 44/1 โดยใช้หลักการตามประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 57 (3) สำหรับกำหนดค่าสินไหมทดแทนจากบุคคลภายนอกผู้ต้องร่วมรับผิดกับจำเลยในมูลละเมิด". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ, ม.ป.ป.. Print.
ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ที่อยู่ : อาคารศาลอาญา ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2541 2264, 0 2541 2376, 0 2513 8334
โทรสาร : 0 2541 2264, 0 2512 8445, 0 2541 2376
อีเมล์ : libservice@coj.go.th