แสดงรายละเอียด

Responsive image
 337     0
ปัญหาในการบังคับคดีนายประกันคดีอาญาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาคดีอาญาที่แก้ไขใหม่ : กรณีศึกษาศาลแขวงดุสิต

หมวดข้อมูล : หลักสูตรผู้พิพากษาผู้บริหารในศาลชั้นต้น

ชื่อเรื่อง : ปัญหาในการบังคับคดีนายประกันคดีอาญาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาคดีอาญาที่แก้ไขใหม่ : กรณีศึกษาศาลแขวงดุสิต

Topic :

เจ้าของผลงาน : ศักดา ไพรสันต์

ปีที่พิมพ์ : ม.ป.ป.

จำนวนหน้า : 43

ที่มาของข้อมูล : สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม


ศักดา ไพรสันต์. (ม.ป.ป.). ปัญหาในการบังคับคดีนายประกันคดีอาญาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาคดีอาญาที่แก้ไขใหม่ : กรณีศึกษาศาลแขวงดุสิต. ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
ศักดา ไพรสันต์. ม.ป.ป.. "ปัญหาในการบังคับคดีนายประกันคดีอาญาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาคดีอาญาที่แก้ไขใหม่ : กรณีศึกษาศาลแขวงดุสิต". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
ศักดา ไพรสันต์. "ปัญหาในการบังคับคดีนายประกันคดีอาญาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาคดีอาญาที่แก้ไขใหม่ : กรณีศึกษาศาลแขวงดุสิต". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ, ม.ป.ป.. Print.
ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ที่อยู่ : อาคารศาลอาญา ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2541 2264, 0 2541 2376, 0 2513 8334
โทรสาร : 0 2541 2264, 0 2512 8445, 0 2541 2376
อีเมล์ : libservice@coj.go.th